23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 100-239084
Offentliggjort
25.05.2020
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Kystdirektoratet

Kystfodring og oprensning


Kystdirektoratet

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Kystdirektoratet
CVR-nummer: 33157274
Postadresse: Højbovej 1
By: Lemvig
NUTS-kode: DK0
Postnummer: 7620
Land: Danmark
Kontaktperson: Michael Rasmussen
E-mail: kdi@kyst.dk
Telefon: +45 99636363

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.kyst.dk

I.2) Information om fælles indkøb
I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Kystfodring og oprensning

Sagsnr.: 19/01597
II.1.2) Hoved-CPV-kode
45243000
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

Arbejdet omfatter kystfodring på den jyske Vestkyst og oprensning i havnebassiner, indsejlinger og sejlløb primært langs den jyske Vestkyst og i Limfjorden.

Årlig mængde sand til levering som kystfodring er ca. 4 mio. m3. Årlig mængde sand og sediment til oprensning er ca. 1,7 mio. m3 og 380 000 TDS.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 1 289 997 000.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
63721300
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK0
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Arbejdet omfatter kystfodring på den jyske Vestkyst og oprensning i havnebassiner, indsejlinger og sejlløb primært langs den jyske Vestkyst og i Limfjorden.

Kontrakten indgås for en 5-årig kontraktperiode, og der vil være mulighed for forlængelse af kontrakten i yderligere et år.

Arbejdet med kystfodring vil omfatte strandfodring og kystnær fodring. Ved strandfodring skal sandet indpumpes og fordeles jævnt på stranden. Ved kystnær fodring skal sandet leveres kystnært indenfor -6 m dybdekurven. Metoden er valgfri og kan fx være ved splitfartøj, ved rainbowing, ved indpumpning gennem rørledning eller andet. Fodringsstrækningerne og placering af sandet i kystprofilet vil være nærmere beskrevet i udbudsmaterialet.

Der gælder særlige begrænsninger for arbejdet med kystfodring (fx begrænsning i max. døgnkapacitet, antal fartøjer samtidig m.fl.); dette er nærmere beskrevet i udbudsmaterialet.

Sandet til kystfodring skal indvindes i indvindingsområder i Nordsøen. Endvidere skal en del af sandet til kystfodring indvindes i Thyborøn kanal på lav vanddybde.

Der må kun anvendes TSHD, dvs. slæbesugning, ved indvindingen. Ved kystfodring er den årlige mængde, som skal leveres på flere forskellige strækninger på Vestkysten mellem Nymindegab og Agger, anslået til at være ca. 4 mio. m3 sand.

Oprensningen vil skulle foregå i både store og små sejlløb og indsejlinger (fx Grådyb og Sælhundeholmløb) og i både store og små havnebassiner, som fx i Esbjerg Havn og i Rømø Havn. Lokaliteterne vil være nærmere beskrevet i udbudsmaterialet.

Der er krav om anvendelse af særlig miljøgrab ved nogle oprensningsopgaver.

Den anslåede samlede årlige mængde sand og havnesediment for alle oprensningsopgaver vil være ca. 1,7 mio. m3 og 380.000 TDS, men mængden er afhængig af vejr- og strømningsforhold og kan derfor variere meget fra år til år.

II.2.5) Tildelingskriterier
Pris
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Såfremt bygherren ønsker det, kan bygherren bestille sø-opmåling af entreprenøren.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Arbejdet udbydes som en 5-årig kontrakt, idet den skal afdække politisk aftale mellem staten og de 4 berørte kommuner om kystbeskyttelse på strækningen Lodbjerg-Nymindegab på den jyske Vestkyst. Den politiske aftale har en varighed af 5 år.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2019/S 246-604658
IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 1
Betegnelse:

Kystfodring og oprensning

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
30/04/2020
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 4
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Rohde Nielsen A/S
CVR-nummer: 19685535
Postadresse: Nyhavn 20
By: København
NUTS-kode: DK01
Postnummer: 1051
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 1 289 997 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600

Internetadresse: https://klfu.naevneneshus.dk/

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/vejledning/

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
20/05/2020

Send til en kollega

0.047