23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 100-241672
Offentliggjort
25.05.2020
Udbudstype
Annullering

Udbyder

MOVIA

K4 Kommunebus Halsnæs kommune


MOVIA

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: MOVIA
CVR-nummer: 29896569
Postadresse: Gammel Køge Landevej 3
By: Valby
NUTS-kode: DK01
Postnummer: 2500
Land: Danmark
Kontaktperson: Brigitte Marie Wilcken Bjerregaard
E-mail: bwb@moviatrafik.dk
Telefon: +45 36131888

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/a81cf0f2-88a8-4de8-9877-4175c74cff12/homepage

I.2) Information om fælles indkøb
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Transport med bus

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

K4 Kommunebus Halsnæs kommune

II.1.2) Hoved-CPV-kode
60000000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Trafikselskabet Movia udbyder i K4 ca. 1 720 + 200 timer pr år med 2 busser i Halsnæs kommune.

Det udbudte kørsel er udbudt i 1 enhed og indeholder kørsel, der skal udføres som hhv. speciel rutekørsel med tilladelse, speciel rutekørsel med kontrakt og som optionskørsel med EP tilladelse.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
60112000
60130000
60140000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK02
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Trafikselskabet Movia udbyder i K4 følgende

1 720 timer skole- og svømme buskørsel, speciel rutekørsel med tilladelse.

Der er mulighed for at udvide speciel rutekørslen med kørsel udført på kontrakt mellem transportarrangør og busvirksomhed.

200 timer lejlighedsvis optionskørsel pr. år som almindelig buskørsel med EP tilladelse.

De 2 busser vil køre speciel rutekørsel, målrettet kommunale kørselsopgaver, dette indebærer at der ikke stilles eksempelvis de samme farve og indretningskrav til materiellet som der gør ved Movias ordinære udbud, ligesom der heller ikke skal monteres rejsekortudstyr.

I dette udbud fastlægger operatøren den endelige køreplan på baggrund af dialog med Halsnæs kommune.

Tilbudsgiver skal derfor være opmærksom på, at der i tilbudsprisen skal være afsat de nødvendige ressourcer til dialog med kommunen og tilrettelæggelse af kørslen.

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 30 %
Pris - Vægtning: 70 %
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Ja der er option på lejlighedsvis kørsel.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2020/S 038-090045
IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

En kontrakt/delkontrakt tildeles: nej
V.1) Oplysninger om ikke-tildeling
Kontrakten/partiet er ikke blevet tildelt
Andre årsager (afbrudt procedure)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

Movia har i udbudsmaterialet tilladt tilbudsgiverne at byde med busser længere end 12 m, hvilket forudsætter en dispensation fra Vejdirektoratet. Vejdirektoratet har desværre ikke imødekommet Movias ansøgning om dispensation til kørsel med busser længere end 12 m. På denne baggrund er Movia desværre nødt til at annullere udbuddet, da kontrakten ikke kan gennemføres på de opstillede forudsætninger.

Movia forventer snarest at genudbyde Kommunebus i et nyt K5-udbud.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt, jf. klagenævnslovens § 7, stk. 2, nr. 1.

Efter klagenævnslovens § 6, stk. 4, skal klager, senest samtidig med indgivelse af klage over ordregiver til Klagenævnet, skriftligt underrette ordregiveren om, at klage er indgivet til Klagenævnet.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
20/05/2020

Send til en kollega

0.051