23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 104-251287
Offentliggjort
29.05.2020
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Rødovre Kommune

Opdateringer

Annullering
(25.06.2020)

Rødovre Kommune må beklageligvis meddele, at det igangværende udbud af kørsel med børn til specialskoler annulleres.
Baggrunden herfor er, at tilbudsgivere har stillet relevante spørgsmål til egnetheds/udelukkelsesforhold herunder udbudsbekendtgørelsen, og efter konsultation med Rødovre Kommunes juridiske rådgivere er vurderingen, at en gennemførelse af udbuddet vil være forbundet med væsentlig risiko.

Kørsel med børn til specialskoler i Rødovre Kommune


Rødovre Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Rødovre Kommune
CVR-nummer: 65307316
Postadresse: Rødovre Parkvej 150
By: Rødovre
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
Postnummer: 2610
Land: Danmark
Kontaktperson: Christian Mols
E-mail: cn26226@rk.dk
Telefon: +45 36377074

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.rk.dk/

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/330957

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=264661&B=RK
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=264661&B=RK
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Kørsel med børn til specialskoler i Rødovre Kommune

Sagsnr.: 88.00.00-G01-30-19
II.1.2) Hoved-CPV-kode
60130000 Specialiseret personbefordring ad vej
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udbuddet vedrører indkøb af kørsel med børn til specialskoler i Rødovre Kommune. Ydelserne speciel skolekørsel er elever/børn, der af den ene eller anden grund ikke kan benytte almindelig kollektiv trafik eller de lukkede skolebusser til transport. Nogle af eleverne er enten fysisk eller psykisk handicappede eller har forskellige adfærdsmæssige problemer. Tildeling af ordrer på rammeaftalen. Tildeling af ordre sker på grundlag af en af kommunerne udstedt bevilling udefra nedestående retningslinjer. Retningslinjer for bevilling af befordring, for elever på normal- og specialområdet i og uden for Rødovre Kommune er lavet ud fra folkeskoleloven § 26. Folkeskole loven § 26 beskriver bl.a. at børn har ret til at blive befordret til skole i tilfælde af:

- At skolevejen er over 2,5 km for børn i 0. - 3. klassetrin

- At skolevejen er over 6 km for børn i 4.- 6. klassetrin

- At skolevejen er over 7 km for børn i 7.- 9. klassetrin.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 3 500 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
60140000 Persontransport, ikke rutekørsel
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
Hovedudførelsessted:

Rødovre

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet vedrører indkøb af kørsel med børn til specialskoler i Rødovre Kommune. Ydelserne speciel skolekørsel er elever/børn, der af den ene eller anden grund ikke kan benytte almindelig kollektiv trafik eller de lukkede skolebusser til transport. Nogle af eleverne er enten fysisk eller psykisk handicappede eller har forskellige adfærdsmæssige problemer. Tildeling af ordrer på rammeaftalen. Tildeling af ordre sker på grundlag af en af kommunerne udstedt bevilling udefra nedestående retningslinjer. Retningslinjer for bevilling af befordring, for elever på normal- og special området i og uden for Rødovre Kommune er lavet ud fra folkeskoleloven § 26. Folkeskole loven § 26 beskriver bl.a. at børn har ret til at blive befordret til skole i tilfælde af:

- At skolevejen er over 2,5 km for børn i 0.- 3. klassetrin

- At skolevejen er over 6 km for børn i 4.- 6. klassetrin

- At skolevejen er over 7 km for børn i 7.- 9. klassetrin.

Visitationsproceduren for Rødovre Kommune er en vurdering af den enkeltes befordringsbehov og skal stå i mål med indsatsen ”Læringsfællesskaber for alle” og skoleområdets børne- og ungesyn: ”Alle børn og unge skal have lige muligheder for at være en del af et læringsfælleskab. Børn og unge er kompetente, og de gør som udgangspunkt det bedste, de kan. De voksne møder børnene og de unge, der hvor de er.” Kommunens special center vil i samarbejde med relevante fagpersoner og forældre vurdere kørselsbehovet for centerets børn og unge løbende.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Driftkvalitet / Vægtning: 50
Pris - Vægtning: 50
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 3 500 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 36
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

1 x 12 månerder.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Social klausul

Rødovre Kommune ønsker at samarbejde med virksomheder, der påtager sig et socialt ansvar, lever op til egne muligheder for at etablere lære- og praktikpladser og har formuleret personalepolitikker om fastholdelse af medarbejdere med længerevarende sygdom, truet arbejdsevne mv.

Efterlevelse af internationale konventioner

Leverandøren forpligter sig som en del af rammeaftalegrundlaget til at efterleve de internationale konventioner, som Danmark har tiltrådt, herunder:

- Tvangsarbejde (ILO-konvention nr. 29 og 105)

- Diskrimination i ansættelsen (ILO-konvention nr. 100 og 111)

- Minimumsalder for ansættelse samt forbud mod og afskaffelse af de værste former for børnearbejde (ILO-konvention nr. 138 og 182)

- Organisationsfrihed og ret til kollektive forhandlinger (ILO-konvention nr. 87, 98 og 135)

- Sikkert og sundt arbejdsmiljø (ILO-konvention nr. 155).

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

1) Tilbudsgiver skal ved aftalestart være i besiddelse af en gyldig erhvervs- og produktansvarsforsikring med en dækningssum pr. år på:

- Personskade på minimum 10 mio. DKK

- Tingskade på minimum 5 mio. DKK.

Og

2) Tilbudsgiver skal som minimum opfylde følgende nøgletal:

I. Tilbudsgivers omsætning skal i hvert af de seneste 3 disponible regnskabsår være minimum 1.000.000 DKK ekskl. moms.

II. Tilbudsgivers soliditetsgrad skal i det seneste disponible regnskabsår være minimum 20 %.

a. Soliditetsgrad beregning: (Egenkapital x 100 / aktive)

III. Tilbudsgivers egenkapital skal i det seneste disponible regnskabsår være minimum 200 000 DKK

eller

Fremvisning af bindende forhåndstilsagn fra tilbudsgivers pengeinstitut eller kautionsselskab om, at der i forbindelse med indgåelse af rammeaftalen kan stilles en bankgaranti svarer til 10 % af den ved kontraktindgåelse estimerede årlige kontraktværdi.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

1) Tilbudsgiver skal være i besiddelse af det nødvendige antal tilladelser til den kørsel, der afgives tilbud på. Herved forstås, at tilbudsgiver skal være i besiddelse af tilladelser til kørsel med et antal vogne mindst svarende til det antal vogne, som tilbudsgiveren angiver at ville anvende i rammeaftalebilag 4.

Uanset om tilbudsgiver har til hensigt at anvende samme vogn til at køre 2 eller flere enheder, skal tilbudsgiver være i besiddelse af tilladelser svarende til det samlede antal vogne, som opgjort i rammeaftalebilag 4.

2) Tilbudsgiver skal have udført mindst 3 tilsvarende typer kørsel inden for de seneste 3 år (regnet fra tidspunkt for afgivelse af tilbuddet). Med tilsvarende kørsel, menes kørsel af elever/børn med fysisk eller psykisk handicap og med fast køreplan hen over et år/skoleår.

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 26/06/2020
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 26/06/2020
Tidspunkt: 12:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 35291000

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v., gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
26/05/2020

Send til en kollega

0.047