23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 104-251315
Offentliggjort
29.05.2020
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

MOVIA

K5 - Kommunebus Halsnæs kommune


MOVIA

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: MOVIA
CVR-nummer: 29896569
Postadresse: Gammel Køge Landevej 3
By: Valby
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 2500
Land: Danmark
Kontaktperson: Brigitte Marie Wilcken Bjerregaard
E-mail: bwb@moviatrafik.dk
Telefon: +45 36131888

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/f2a6ff72-2e7f-4068-9306-1d4f4bd5e233/homepage

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/f2a6ff72-2e7f-4068-9306-1d4f4bd5e233/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/f2a6ff72-2e7f-4068-9306-1d4f4bd5e233/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/f2a6ff72-2e7f-4068-9306-1d4f4bd5e233/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Transport med bus

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

K5 - Kommunebus Halsnæs kommune

II.1.2) Hoved-CPV-kode
60000000 Transporttjenester (ikke affaldstransport)
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Trafikselskabet Movia udbyder i K5 ca. 1 660 timer skole og svømmekørsel pr. år med 2 busser.

Den udbudte kørsel er udbudt i 1 udbudsenhed.

Den udbudte kørsel foregår som udgangspunkt som speciel rutekørsel i Halsnæs kommune.

Der er tale om et genudbud af samme kørsel som udbudt i K4, der blev annulleret, jf. afsnit IV.2.1

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 10 500 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
60112000 Offentlig vejtransport
60130000 Specialiseret personbefordring ad vej
60140000 Persontransport, ikke rutekørsel
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK02 Sjælland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Trafikselskabet Movia udbyder i K5 følgende 1 660 timer skole- og svømme buskørsel pr. år med 2 busser den udbudte kørsel forgår som speciel rutekørsel med tilladelse.

Der er mulighed for at udvide speciel rutekørslen med kørsel udført på kontrakt mellem transportarrangør og busvirksomhed.

200 timer lejlighedsvis optionskørsel pr. år som almindelig buskørsel med EP tilladelse.

De 2 busser vil køre speciel rutekørsel, målrettet kommunale kørselsopgaver, dette indebærer at der ikke stilles eksempelvis de samme farve og indretningskrav til materiellet som der gør ved Movias ordinære udbud, ligesom der heller ikke skal monteres rejsekortudstyr.

I dette udbud fastlægger operatøren den endelige køreplan på baggrund af dialog med Halsnæs kommune.

Tilbudsgiver skal derfor være opmærksom på, at der i tilbudsprisen skal være afsat de nødvendige ressourcer til dialog med kommunen og tilrettelæggelse af kørslen.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 30 %
Pris - Vægtning: 70 %
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/08/2020
Slut: 30/06/2025
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Movia har ret til at forlænge kontraktperioden på uændrede vilkår med op til 24 måneder, som nærmere beskrevet i kontraktens § 3.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Ja der er option på lejlighedsvis kørsel.

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Tilbudsgiver skal være optaget i CVR registret eller tilsvarende udenlandsk register.

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Der er ingen udvælgelseskriterier.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Der er ingen udvælgelseskriterier.

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2020/S 038-090045
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 15/06/2020
Tidspunkt: 14:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Tilbud skal være gyldige indtil: 31/08/2020
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 15/06/2020
Tidspunkt: 14:01
Sted:

Movia, Gammel Køge Landevej 3, 2500 Valby

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Tilbudsgiver kan ikke være tilstede ved åbning af tilbud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt, jf. klagenævnslovens § 7, stk. 2, nr. 1.

Efter klagenævnslovens § 6, stk. 4, skal klager, senest samtidig med indgivelse af klage over ordregiver til Klagenævnet, skriftligt underrette ordregiveren om, at klage er indgivet til Klagenævnet.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
26/05/2020

Send til en kollega

0.078