23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 124-304814
Offentliggjort
30.06.2020
Udbudstype
Resultat

Udbyder

KOMBIT A/S

Udbud af rammeaftale vedr. postbefordring af valgkort i hele Danmark


KOMBIT A/S

Sociale og andre specifikke tjenesteydelser – offentlige kontrakter

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: KOMBIT A/S
CVR-nummer: 2452452345
Postadresse: Halfdansgade 8
By: København S
NUTS-kode: DK DANMARK
Postnummer: 2300
Land: Danmark
Kontaktperson: Poul Christiansen
E-mail: pdc@kombit.dk
Telefon: +45 33349433

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.kombit.dk

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/128748

I.2) Information om fælles indkøb
I.4) Type ordregivende myndighed
Anden type: KOMBIT fungerer som indkøbscentral og indkøber it-ydelser med danske kommuner som den primære målgruppe
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud af rammeaftale vedr. postbefordring af valgkort i hele Danmark

II.1.2) Hoved-CPV-kode
64000000 Post- og telekommunikationstjenester
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Rammeaftalen omfatter løbende levering af postbefordring af valgkort i hele Danmark. KOMBIT indgår rammeaftalen på vegne af alle kommuner, som forpligtes til at indkøbe alle distributionsydelserne via rammeaftalen, dog er den mellemkommunale distribution af brevstemmer valgfri for kommunerne. Kommunerne forpligtes også til at lade sig repræsentere overfor leverandørerne via KOMBIT.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 121 000 000.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
64100000 Postbefordring og kurértjeneste
64110000 Postbefordring
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK DANMARK
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet vedrører en rammeaftale omfattende løbende levering af postbefordring af valgkort i hele Danmark under danske valglove.

Udbuddet er omfattet af udbudslovens afsnit III (Light-regimet) og gennemføres derfor i overensstemmelse med § § 186-189, jf. principperne i udbudslovens § 2 samt nærværende forhåndsmeddelelse. Tidsplan og nærmere betingelser for afgivelse af tilbud, samt evaluering heraf, vil fremgå af udbudsbetingelserne, som vil være tilgængelig via EU-Supply efter udløb af fristen angivet i afsnit IV.2.2).

Denne forhåndsmeddelelse opfordrer relevante økonomiske aktører til skriftligt at rette henvendelse med henblik på senere afgivelse af tilbud. Det bemærkes, at rammeaftalen vil blive tildelt uden yderligere offentliggørelse, og KOMBIT A/S foretager således ikke yderligere formelle offentliggørende skridt til at opfordre interesserede leverandører til at rette henvendelse. KOMBIT vil således heller ikke kunne lade økonomiske aktører, som først henvender sig efter udløb af fristen som fremgår af afsnit IV.2.2) indgå i den efterfølgende udbudsprocedure.

På grundlag af de indkomne henvendelser vil KOMBIT afholde en lige udbudsprocedure med de interesserede økonomiske aktører. KOMBIT forbeholder sig ret til at forhandle med de interesserede økonomiske aktører. Der ydes ikke vederlag for forhandlingen.

KOMBIT A/S tildeler rammeaftalen til den tilbudsgiver, der har afgivet det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Rammeaftalen vil løbe i 48 måneder, og forventes at træde i kraft fra Februar 2022.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Idet at dette er en rammeaftale er kontraksummen opgjort i denne bekendtgørelse udtryk for et skøn med nogen usikkerhed.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Procedureform
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
IV.1.10) Angivelse af de nationale regler, der er gældende for udbuddet:
Oplysninger om nationale udbud er tilgængelig på: www.udbud.dk
IV.1.11) Tildelingsprocedurens hovedtræk:

Proceduren gennemføres i medfør af udbudslovens afsnit III og i overensstemmelse med principperne i § 2 i udbudsloven.

På grundlag af de indkomne henvendelser har KOMBIT afholdten lige udbudsprocedure med de interesserede økonomiske aktører. KOMBIT A/S tildeler hermed rammeaftalen til den tilbudsgiver, der har afgivet det økonomisk mest fordelagtige tilbud.

IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2019/S 084-202201
IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse
Den ordregivende myndighed vil ikke tildele yderligere kontrakter på baggrund af forhåndsmeddelelsen ovenfor

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 1
Betegnelse:

Postbefordring af valgkort

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
25/05/2020
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 1
Antal tilbud modtaget elektronisk: 1
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Postnord A/S
CVR-nummer: 26663903
Postadresse: Hedegaardsvej 88
By: København S
NUTS-kode: DK DANMARK
Postnummer: 2300
Land: Danmark
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 121 000 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 121 000 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

Den i denne bekendtgørelse opgjorde kontraktsum udgør et estimat med stor usikkerhed, idet at

kontraktsummen i meget høj grad afhænger af antallet af valghandlinger i kontraktperioden.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til Lov om Klagenævnet for Udbud (Lovbekendtgørelse nr. 593 af 2.6.2016 med senere ændringer) gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

En klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være modtaget i Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har afsendt en underretning om, hvem der er blevet prækvalificeret.

Andre klager skal være modtaget i Klagenævnet inden:

1) 45 kalenderdage efter, at ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiver har indgået kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: http://www.kfst.dk/

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
26/06/2020

Send til en kollega

0.047