23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 131-320991
Offentliggjort
09.07.2020
Udbudstype
Annullering

Udbyder

Fælleskøkkenet I/S

Leasing af kølebiler til Fælleskøkkenet I/S


Fælleskøkkenet I/S

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Fælleskøkkenet I/S
CVR-nummer: 34371970
Postadresse: Granitvej 1
By: Sakskøbing
NUTS-kode: DK03 Syddanmark
Postnummer: 4990
Land: Danmark
Kontaktperson: Christian Lindemer
E-mail: kontakt@tohv.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.faelleskoekkenet.dk/

I.2) Information om fælles indkøb
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Madservice

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Leasing af kølebiler til Fælleskøkkenet I/S

II.1.2) Hoved-CPV-kode
34136200 Kassevogne
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Anskaffelse i form af leasing af 5 køretøjer, nærmere betegnet kølebiler til Fælleskøkkenet I/S.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
42513290 Køleapparatur til industriel brug
44613200 Kølecontainere
34136000 Varevogne
34136200 Kassevogne
34139000 Chassiser
34312300 Kølere til køretøjer
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK022 Vest- og Sydsjælland
Hovedudførelsessted:

Sakskøbing, Danmark

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Med afsæt i leveringsvolumen og geografisk placering af hhv. plejecentre og hjemmeboende borgere, har ordregiver opgjort sit behov for køretøjer i form af kølebiler til transport. Ordregiver ønsker derfor med udbuddet at lease hhv. 4 køretøjer (Chassisbiler) over 3 500 kg., og 1 varebil under 3 500 kg.

Ordregiver ønsker at anskaffe køretøjerne gennem en operationel leasingaftale over 60 måneder.

Leasingaftalen skal således indeholde afskrivninger, samt løbende service og vedligehold af det samlede køretøj inkl. kølekonstruktionen samt hjul- og dækskifte. Ordregiver forestår selv de lovpligtige afgifter samt forsikring af køretøjerne.

Ordregivers forventede kørselsbehov vil udgøre 21.000 – 31.000 km. pr. køretøj pr. år. Den tilbudte leasingaftale skal baseres på 26 000 km. pr. køretøj pr. år., og således baseres på en samlet pulje på 130 000 km. i alt fordelt på de 5 køretøjer. Evt. økonomi forbundet med hhv. underkørte og overkørte km., prissættes i tilbudsliste jf. kontraktbilag B – tilbudsliste, og indgår således i evalueringen af underkriteriet ”Pris”.

Ordregiver ønsker at indgå kontrakt om én samlet levering.

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Ergonomi og sikkerhed / Vægtning: 50
Kvalitetskriterium - Navn: Service / Vægtning: 20
Pris - Vægtning: 30
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Anskaffelse af køretøjer via operationel leasing.

Ordregivers tilbudsevaluering finder sted i ugerne 31-33. Det er en forudsætning for gennemførsel af tilbudsevalueringen, at tilbudsgiver stiller køretøjer(er) til rådighed.

Tilbudsgivere modtager besked om senest rettidige tidspunkt for levering af køretøj(er) til afprøvning inden udgangen af uge 28, med seneste tidspunkt for levering mandag i uge 31.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2019/S 131-321440
IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

En kontrakt/delkontrakt tildeles: nej
V.1) Oplysninger om ikke-tildeling
Kontrakten/partiet er ikke blevet tildelt
Der blev ikke modtaget nogen bud eller anmodninger om deltagelse eller de blev alle afvist

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

Ordregiver vurderer, at udbuddet ikke har medført et tilstrækkelig bredt konkurrencefelt.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til § 7, stk. 2 i lovbekendtgørelse nr. 593 af 2. juni 2016 om Klagenævnet for Udbud (i det følgende benævnt ”Lov om Klagenævnet for Udbud”), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet, som ikke er omfattet af stk. 1, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. udbudslovens § 171, stk. 2, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen.

2) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

3) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

4) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4.

5) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2, 2. pkt.

En klage over at ordregiveren i strid med udbudsloven eller forsyningsvirksomhedsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren i henhold til Lov om Klagenævnet for Udbud § 4 har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

I henhold til Lov om Klagenævnet for Udbud § 6, stk. 4 skal klageren senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 3, stk. 1. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning kan findes på: www.naevneneshus.dk

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
07/07/2020

Send til en kollega

0.047