23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 131-321326
Offentliggjort
09.07.2020
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Frederikssund Kommune

Offentligt udbud af rammeaftale vedr. visiteret ad hoc-kørsel


Frederikssund Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Frederikssund Kommune
CVR-nummer: 29189129
Postadresse: Torvet 2
By: Frederikssund
NUTS-kode: DK DANMARK
Postnummer: 3600
Land: Danmark
Kontaktperson: Frederik Lund Christiansen
E-mail: flchr@frederikssund.dk
Telefon: +45 47351079

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/130712235.aspx

Internetadresse for køberprofilen: http://www.frederikssund.dk/

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/130712235.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/130712235.aspx
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Offentligt udbud af rammeaftale vedr. visiteret ad hoc-kørsel

II.1.2) Hoved-CPV-kode
60000000 Transporttjenester (ikke affaldstransport)
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Hovedparten af de kommunale kørsler i Frederikssund Kommune er udbudt gennem Movia som Flexrute eller Flexkommune. Frederikssund Kommune har dog fortsat behov for at bestille kørsel, der ikke kan rummes i Movias Flexrute-ordninger, fordi behovet opstår ad hoc, og ej heller Flexkommune fordi borgeren har særlige behov, der ikke kan rummes i Flexkommune. Der er dermed tale om en "restgruppe" af kørsler, som Frederikssund Kommune nu ønsker at lave en rammeaftale omkring.

Der er tale om en bred vifte af kommunale kørsler, der spænder fra kørsel af sårbare børn og unge til voksne handicappede. Af eksempler kan nævnes kørsel til aflastning, kortvarige behandlingsforløb, kørsel til STU, beskyttet beskæftigelse med mere.

Rammeaftalen vedrører udelukkende kørsler i tidsrummet mandag-fredag kl. 07.00-17.00.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 12 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
60112000 Offentlig vejtransport
60130000 Specialiseret personbefordring ad vej
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Hovedparten af de kommunale kørsler i Frederikssund Kommune er udbudt gennem Movia som Flexrute eller Flexkommune. Frederikssund Kommune har dog fortsat behov for at bestille kørsel, der ikke kan rummes i Movias Flexrute-ordninger, fordi behovet opstår ad hoc, og ej heller Flexkommune fordi borgeren har særlige behov, der ikke kan rummes i Flexkommune. Der er dermed tale om en "restgruppe" af kørsler, som Frederikssund Kommune nu ønsker at lave en rammeaftale omkring.

Der er tale om en bred vifte af kommunale kørsler, der spænder fra kørsel af sårbare børn og unge til voksne handicappede. Af eksempler kan nævnes kørsel til aflastning, kortvarige behandlingsforløb, kørsel til STU, beskyttet beskæftigelse med mere.

Rammeaftalen vedrører udelukkende kørsler i tidsrummet mandag-fredag kl. 07.00-17.00.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 12 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Mulighed for forlængelse i 2 x 1 år på uændrede betingelser.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Tilbudsgiver skal være optaget i CVR-registret eller tilsvarende udenlandsk register.

Tilbudsgiver skal være i besiddelse af det nødvendige antal tilladelser til at foretage den udbudte kørsel.

For kørselskontorer eller bestillingskontorer er kravet opfyldt, hvis de tilsluttede vognmænd besidder de nødvendige tilladelser, jf. ovenstående, til erhvervsmæssig personbefordring, og hvis der foreligger en tilladelse til at drive kørsels- eller bestillingskontor.

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Det er et mindstekrav, at tilbudsgiver i henhold til dennes seneste godkendte årsregnskab har haft:

- Soliditetsgrad på minimum 20 %.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Det er et mindstekrav, at tilbudsgiver i henhold til dennes seneste godkendte årsregnskab har haft:

- Soliditetsgrad på minimum 20 %.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 17/08/2020
Tidspunkt: 23:59
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 17/08/2020
Tidspunkt: 23:59

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799

Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2. juni 2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

1) Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

2) Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

3) Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
06/07/2020

Send til en kollega

0.047