23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 138-339971
Offentliggjort
20.07.2020
Udbudstype
Resultat

Udbyder

KAB

Udbud af flytteydelse for beboere i KAB administrerede boligselskaber og -afdelinger


KAB

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: KAB
CVR-nummer: 56815910
Postadresse: Vester Voldgade 17
By: København V
NUTS-kode: DK DANMARK
Postnummer: 1552
Land: Danmark
Kontaktperson: Michael Børglum
E-mail: mib@kab-bolig.dk
Telefon: +45 33631207

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/127092098.aspx

Internetadresse for køberprofilen: http://www.kab-bolig.dk/

I.2) Information om fælles indkøb
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud af flytteydelse for beboere i KAB administrerede boligselskaber og -afdelinger

II.1.2) Hoved-CPV-kode
60000000 Transporttjenester (ikke affaldstransport)
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udbuddet vedrører flytteydelse for beboere i boligselskaber administreret af KAB.

I forbindelse med helhedsplaner og verserende bygge/renoveringsprojekter i forskellige boligafdelinger i Storkøbenhavn, er KAB involveret i flere genhusningsprojekter. Ved større renoveringer kræves det ofte af de berørte beboere, at de forlader deres bolig permanent eller midlertidig.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Laveste bud: 659 790.00 DKK / Højeste bud: 887 566.00 DKK taget i betragtning
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
60100000 Vejtransport
98392000 Tjenesteydelser i forbindelse med forflytning
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

I forbindelse med helhedsplaner og verserende bygge/renoveringsprojekter i forskellige boligafdelinger i Storkøbenhavn, er KAB involveret i flere genhusningsprojekter. Ved større renoveringer kræves det ofte af de berørte beboere, at de forlader deres bolig permanent eller midlertidig.

KAB er på nuværende tidspunkt involveret i 7 genhusningsprojekter i Storkøbenhavn. I forbindelse med disse 7 genhusningsprojekter vurderes det, at der skal foretages ca. 400 flytninger. Flytningerne vil være fordelt over perioden medio 2020 - ultimo 2024.

Ydelserne er opdelt i

— Hovedydelsen, der er selve flytningen af beboernes indbo

— Tilkøbsydelser 1, der indgår i tilbudsevalueringen og

— Tilkøbsydelser 2, der ikke indgår i evalueringen.

Nærmere beskrivelse fremgår af udbudsmaterialet.

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Planlægning og samarbejde / Vægtning: 25
Kvalitetskriterium - Navn: Tryghedsskabende besigtigelse / Vægtning: 25
Pris - Vægtning: 50
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Optioner/tilkøbsydelser, der indgår i tilbudsevaluering:

- Handyman-timer

- Flyttebil med 2 mand.

- Etagetillæg pr. etage - gældende fra 1. sal op opefter. Der gives ikke ekstra tillæg for 4. sal og opefter.

- Opbevaring på lager

- Leje af flyttekasser.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2020/S 068-161960
IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Betegnelse:

Udbud af flytteydelse for beboere i KAB administrerede boligselskaber og -afdelinger - tilbudsfase

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
14/07/2020
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 4
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 4
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 4
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Jonas
Postadresse: Fabriksparken 3
By: Glostrup
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 2600
Land: Danmark
Telefon: +45 36300222
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Laveste bud: 659 790.00 DKK / Højeste bud: 887 566.00 DKK taget i betragtning
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

— Tilbudsgiver kan kan kun afgive et tilbud i denne udbudsforretning.

— Tilbudsgivers omkostninger i forbindelse med afgivelse af tilbud er ordregiver uvedkommende.

— En økonomisk aktør, der deltager alene og ikke baserer sig på andre enheders kapacitet for at opfylde egnethedskriterierne skal kun udfylde et ESPD.

— En økonomisk aktør, der deltager alene, men baserer sig på en eller flere andre enheders kapacitet, skal sikre, at ordregiver modtager vedkommendes eget ESPD sammen med et separat ESPD med de relevante oplysninger for hver af de enheder, som denne baserer sig på, (Inviteres i Mercell til at besvare ESPDet).

— Når grupper af økonomiske aktører, herunder midlertidige sammenslutninger, deltager i udbudsprocessen sammen, skal der for hver af de deltagende aktører udfyldes et særskilt ESPD (Inviteres i Mercell til at besvare ESPDet).

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 35291000
Fax: +45 33307799

Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2. juni 2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

1) Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

2) Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

3) Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
16/07/2020

Send til en kollega

0.047