23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 200-485386
Offentliggjort
14.10.2020
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Udbyder

Udlændingestyrelsen

Udbud af rammeaftale om tjenesteydelser forbundet med genbosætning af kvoteflygtninge


Udlændingestyrelsen

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Udlændingestyrelsen
CVR-nummer: 77940413
Postadresse: Farimagsvej 51A
By: Næstved
NUTS-kode: DK DANMARK
Postnummer: 4700
Land: Danmark
Kontaktperson: Birgit Nielsen
E-mail: bini@us.dk
Telefon: +45 30332225
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://nyidanmark.dk/
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/72294a51-aeee-4776-8fd9-2c420ebd86c1/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/72294a51-aeee-4776-8fd9-2c420ebd86c1/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/72294a51-aeee-4776-8fd9-2c420ebd86c1/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud af rammeaftale om tjenesteydelser forbundet med genbosætning af kvoteflygtninge

II.1.2) Hoved-CPV-kode
63000000 Hjælpevirksomhed i forbindelse med transport; rejsebureauvirksomhed
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udlændingestyrelsen er ansvarlig for genbosætning af kvoteflygtninge. Udbuddet vedrører tjenesteydelser forbundet med genbosætning af kvoteflygtninge omhandler derfor både tjenesteydelser forbundet med forskellig transport og logistik og levering af tjenesteydelser af helbredsmæssig karakter.

Genbosætningen indebærer, at der skal tilvejebringe nødvendige helbredsmæssige og registreringsmæssige undersøgelser forud for en kvoteflygtnings rejse til Danmark. Herudover tilvejebringelse af de nødvendige papirer, der kræves for at den respektive kvoteflygtning kan komme til Danmark.

Undersøgelserne før afrejse indebærer visse helbredsmæssige undersøgelser samt stillingstagen til, om kvoteflygtningen er i stand til at rejse til Danmark (et såkaldt fitness-to-travel-check). Opgaven indebærer også indhentning af visum, rejsedokumenter mv. til kvoteflygtningen i tæt samarbejde med de danske myndigheder.

Tjenesteydelserne er nærmere beskrevet i udkast til rammeaftale.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 15 700 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
63516000 Tjenesteydelser i forbindelse med forvaltning af rejser
85100000 Tjenesteydelser inden for sundhedsvæsenet
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK DANMARK
Hovedudførelsessted:

Danmark

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Se nærmere herom i pkt. II.1.4).

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 25
Kvalitetskriterium - Navn: Organisering / Vægtning: 50
Pris - Vægtning: 25
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 15 700 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Rammeaftalen indeholder mulighed for forlængelse op til 2 gange af 12 måneder ad gangen.

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 3
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Udelukkelsesgrunde:

- Ansøger er udelukket fra at deltage i udbuddet, hvis denne er omfattet af udelukkelsesgrundene i udbudslovens § § 135-137, og denne ikke inden for en af ordregiver fastsat rimelig frist har fremlagt dokumentation for, at denne er pålidelig, jf. udbudslovens § 138.

Mindstekrav til egnethed:

- Ansøger skal ved fremvisning af mindst 1 reference kunne dokumentere erfaring med relevante leverancer af tjenesteydelser forbundet med transport og logistik og levering af tjenesteydelser af helbredsmæssig karakter. For tjenesteydelser forbundet med transport og logistik kan der eksempelvis være tale om dokumentation for tidligere udførte opgaver med tilrettelæggelse af rejseruter, også for særligt udsatte mennesker, tidligere erfaringer med koordinering af rejser igennem flere lande og jurisdiktioner eller anden dokumentation, som tilbudsgiveren finder relevant. For helbredsydelserne kan der være tale om relevant dokumentation for lignende opgaver.

Ansøger skal have haft omsætning eller indtægter i den seneste reviderede årsrapport svarende til mindst den anslåede værdi af denne kontrakt. Kontraktværdien anslås til at være 15,7 mio. DKK.

Udvælgelse:

- Ordregiver forventer at udvælge 3 ansøgere til at afgive tilbud. Såfremt der modtages flere end 3 egnede ansøgninger, vil ordregiver begrænse antallet ud fra objektive og ikke-diskriminerende kriterier. Hvis alle ansøgere lever op til det økonomiske egnethedskriterie og ikke er omfattet af de nogle af de obligatoriske udelukkelsesgrunde, vil ansøgerne med de bedste referencer blive prækvalificeret til deltage i udbuddet.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Rammeaftalen indeholder mulighed for forlængelse op til to gange af 12 måneder ad gangen.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Den i pkt. II.2.6) anslåede værdi er fastsat med udgangspunkt i fuld udnyttelse af option til at forlænge og ud fra et skøn af antal kvoteflygtninge, der udmeldes genbosat.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal have haft omsætning eller indtægter i den seneste reviderede årsrapport svarende til mindst den anslåede værdi af denne kontrakt. Kontraktværdien anslås til at være 15,7 mio. DKK.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal ved fremvisning af mindst 1 reference kunne dokumentere erfaring med relevante leverancer af tjenesteydelser forbundet med transport og logistik og levering af tjenesteydelser af helbredsmæssig karakter. For tjenesteydelser forbundet med transport og logistik kan der eksempelvis være tale om dokumentation for tidligere udførte opgaver med tilrettelæggelse af rejseruter, også for særligt udsatte mennesker, tidligere erfaringer med koordinering af rejser igennem flere lande og jurisdiktioner eller anden dokumentation, som tilbudsgiveren finder relevant. For helbredsydelserne kan der være tale om relevant dokumentation for lignende opgaver.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.5) Oplysninger om forhandling
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de første bud uden at indgå forhandlinger
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 09/11/2020
Tidspunkt: 23:59
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 12/11/2020
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
09/10/2020

Send til en kollega

0.031