23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 202-489738
Offentliggjort
16.10.2020
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Styrelsen for Forsyningssikkerhed

Opdateringer

Rettelse
(23.10.2020)

VI.3)
Placering af det tekst, der skal ændres:VI.3)
I stedet for:
a) Ordregiver afholder i forbindelse med udbuddet et informationsmøde for interesserede tilbudsgivere. Mødet forventes afholdt den 29. november 2020 kl. 14.00-16.00 i Birkerød.
b) Deltagelse samt al kommunikation i udbuddet kan kun ske via det elektroniske udbudssystem, jf. internetadressen i punkt I.1). For at få adgang til udbuddet, herunder til spørgsmål/svar, skal tilbudsgiver være registreret eller registrere sig som bruger.
c) Tilbudsgiver skal i forbindelse med tilbuddet indgive et ESPD som et foreløbigt bevis for de i udbudslovens § 148, stk.1, nr. 1-3, nævnte forhold. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium), skal der indgives et særskilt ESPD for hver af de deltagende økonomiske aktører. Såfremt tilbudsgiver baserer sig på andre enheders formåen, skal der indgives et ESPD for hver af de enheder, som denne baserer sig på.
d) Ordregiver har valgt at bringe den frivillige udelukkelsesgrund i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2 i anvendelse ved dette udbud. Tilbudsgiver vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis tilbudsgiver er omfattet af en af de i udbudslovens § § 135 og 136 nævnte obligatoriske udelukkelsesgrunde eller den frivillige udelukkelsesgrund i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2, medmindre tilbudsgiver har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig i overensstemmelse med udbudslovens § 138. Benyttelsen af de frivillige udelukkelsesgrunde sker under overholdelse af proportionalitetsprincippet. Bagatelagtige forhold kan således ikke føre til udelukkelse af tilbudsgiver. Flere tilfælde af forhold, der hver for sig er bagatelagtige, kan dog give anledning til at udelukke tilbudsgiver.
e) Tilbudsgiver opfordres til allerede i sit tilbud eller straks muligt derefter at fremlægge dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD i henhold til udbudslovens § § 151-152, jf. § 153. Der henvises endvidere til udbudsmaterialets udbudsbetingelser punkt 5.1.3.2 og 5.1.3.2.1.
f) Ordregiver forbeholder sig muligheden for at supplere, præcisere eller fuldstændiggøre tilbuddet efter princippet udbudslovens § 159, stk. 5, hvis tilbuddet ikke opfylder udbudsmaterialets formelle krav.
g) I relation til punkt III.1.2) og III.1.3) bemærkes det, at tilbudsgiver kan basere sig på andre enheders formåen (f.eks. et moder- eller søsterselskab eller en underleverandør) uanset den juridiske karakter af forbindelserne mellem tilbudsgiver og disse andre. Tilbudsgiver skal i givet fald godtgøre fuldt ud at kunne råde over de nødvendige ressourcer, f.eks. ved at fremlægge en erklæring eller anden dokumentation, fx appendiks A, for disse enheders tilsagn om at stille de nødvendige ressourcer til rådighed i aftaleperioden.
h) Tilbuddet skal være på dansk. Dog kan dokumentation, fx certifikater etc. være på dansk eller engelsk. Dokumentation, som ikke måtte være på dansk eller engelsk, skal vedlægges oversættelse til et af disse sprog.
Læses:
a) Ordregiver afholder i forbindelse med udbuddet et informationsmøde for interesserede tilbudsgivere. Mødet forventes afholdt den 29. oktober 2020 kl. 14.00-16.00 i Birkerød.
b )Deltagelse samt al kommunikation i udbuddet kan kun ske via det elektroniske udbudssystem, jf. internetadressen i punkt I.1). For at få adgang til udbuddet, herunder til spørgsmål/svar, skal tilbudsgiver være registreret eller registrere sig som bruger.
c) Tilbudsgiver skal i forbindelse med tilbuddet indgive et ESPD som et foreløbigt bevis for de i udbudslovens § 148, stk.1, nr. 1-3, nævnte forhold. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium), skal der indgives et særskilt ESPD for hver af de deltagende økonomiske aktører. Såfremt tilbudsgiver baserer sig på andre enheders formåen, skal der indgives et ESPD for hver af de enheder, som denne baserer sig på.
d) Ordregiver har valgt at bringe den frivillige udelukkelsesgrund i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2 i anvendelse ved dette udbud. Tilbudsgiver vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis tilbudsgiver er omfattet af en af de i udbudslovens § § 135 og 136 nævnte obligatoriske udelukkelsesgrunde eller den frivillige udelukkelsesgrund i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2, medmindre tilbudsgiver har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig i overensstemmelse med udbudslovens § 138. Benyttelsen af de frivillige udelukkelsesgrunde sker under overholdelse af proportionalitetsprincippet. Bagatelagtige forhold kan således ikke føre til udelukkelse af tilbudsgiver. Flere tilfælde af forhold, der hver for sig er bagatelagtige, kan dog give anledning til at udelukke tilbudsgiver.
e) Tilbudsgiver opfordres til allerede i sit tilbud eller straks muligt derefter at fremlægge dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD i henhold til udbudslovens § § 151-152, jf. § 153. Der henvises endvidere til udbudsmaterialets udbudsbetingelser punkt 5.1.3.2 og 5.1.3.2.1.
f) Ordregiver forbeholder sig muligheden for at supplere, præcisere eller fuldstændiggøre tilbuddet efter princippet udbudslovens § 159, stk. 5, hvis tilbuddet ikke opfylder udbudsmaterialets formelle krav.
g) I relation til punkt III.1.2) og III.1.3) bemærkes det, at tilbudsgiver kan basere sig på andre enheders formåen (f.eks. et moder- eller søsterselskab eller en underleverandør) uanset den juridiske karakter af forbindelserne mellem tilbudsgiver og disse andre. Tilbudsgiver skal i givet fald godtgøre fuldt ud at kunne råde over de nødvendige ressourcer, f.eks. ved at fremlægge en erklæring eller anden dokumentation, fx appendiks A, for disse enheders tilsagn om at stille de nødvendige ressourcer til rådighed i aftaleperioden.
h) Tilbuddet skal være på dansk. Dog kan dokumentation, fx certifikater etc. være på dansk eller engelsk. Dokumentation, som ikke måtte være på dansk eller engelsk, skal vedlægges oversættelse til et af disse sprog.

Beredskabsaftale vedrørende nødtransport af kritiske forsyninger


Styrelsen for Forsyningssikkerhed

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Styrelsen for Forsyningssikkerhed
Postadresse: Datavej 16
By: Birkerød
NUTS-kode: DK DANMARK
Postnummer: 3460
Land: Danmark
E-mail: TKO011@POLITI.DK
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://sfos.dk/
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=283226&B=RIGSPOLITIET
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=283226&B=RIGSPOLITIET
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Beredskabsaftale vedrørende nødtransport af kritiske forsyninger

Sagsnr.: 20-00100
II.1.2) Hoved-CPV-kode
60000000 Transporttjenester (ikke affaldstransport)
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Styrelsen for Forsyningssikkerhed udbyder hermed beredskabsaftale vedrørende nødtransport af kritiske forsyninger fra Asien til Danmark. Rammeaftalen har beredskabsmæssig karakter og vil blive anvendt i en eventuel krise, der medfører at de almindelige transportmuligheder på markedet er truet og kapaciteten er begrænset. Ordregivers oplysninger om forventet mængde på rammeaftalen er baseret på ordregivers bedste skøn, men er grundet rammeaftalens afhængighed af de sædvanlige forsyningskilder meget svær at forudse.

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
60100000 Vejtransport
60200000 Jernbanetransport
60400000 Lufttransport
60600000 Transporttjenester ad vandvejen
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK DANMARK
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Styrelsen for Forsyningssikkerhed udbyder hermed beredskabsaftale vedrørende nødtransport af kritiske forsyninger fra Asien til Danmark.

Formålet med rammeaftalen er at sikre forsyningssikkerhed til Danmark i en eventuel krise, der medfører at de almindelige transportmuligheder på markedet er truet og kapaciteten er begrænset. Styrelsen for Forsyningssikkerhed vurderer hvorvidt der er tale om en krise, som betyder at der bliver behov for at aktivere rammeaftalen. Derudover er rammeaftalens formål at sikre at leveringen af de kritiske forsyninger i en eventuel krise bliver håndteret af én leverandør. Det skal give Styrelsen for Forsyningssikkerhed mulighed for kontrol og monitorering af det kritiske gods under hele transporten.

Indkøb af bl.a. medicin, testudstyr og værnemidler er under normale forhold decentraliseret i de danske regioner og kommuner. Såfremt leveringssituationen igen kommer i fare, der sker nedlukning af grænser, cancellering af normale rutefly, samt at behovet for fx værnemidler, vaccine eller andet stiger voldsomt, skal Styrelsen for Forsyningssikkerhed være i stand til at foretage en koordineret styring af opgaven omkring at sikre forsyningskæden til Danmark.

Ordregivers oplysninger om forventet mængde på rammeaftalen er baseret på ordregivers bedste skøn, men er grundet rammeaftalens afhængighed af de sædvanlige forsyningskilder meget svær at forudse.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Mulighed for forlængelse af rammeaftalen 3 gange á 12 måneder, således at rammeaftalen kan have en maksimal varighed af 4 år.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Mulighed for forlængelse af rammeaftalen 3 gange á 12 måneder, således at rammeaftalen kan have en maksimal varighed af 4 år.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

I feltet ”Finansielle nøgletal” skal tilbudsgiver angive soliditetsgrad for det seneste disponible regnskabsår. Tallene angives i DKK.

- Soliditetsgraden udregnes således (samlede egenkapital / samlede aktiver) x 100 = soliditetsgrad.

- Ved beregning af egenkapitalen lægges værdierne for de totale omsætningsaktiver og anlægsaktiver sammen. Derefter trækkes værdierne for de kortfristede og langfristede gældsforpligtelser (passiver) fra.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Som mindstekrav kræves en soliditetsgrad på mindst 10 % i det senest disponible regnskabsår.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal angive referencer på sø- og/eller luftleverancer udført for kunder fra Kina til Europa, der er udført inden for de seneste tre (3) år med angivelse af hvorvidt leverancen er sket via sø eller luft. For den eller de leverancer, der er udført via luft skal det oplyses, hvor længe det anvendte luftfartselskab har eksisteret på tidspunktet for leveringen. For den eller de leverancer, der er udført via sø skal det oplyses, hvorvidt der er tale om fulde container læs fra Kina og/eller om der er udført buyers consolidation fra Kina.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Der skal minimum angives en (1) reference med udførelse af luftfragt (air chartrer cargo) mellem Kina og Europa. Derudover skal der som minimum angives en (1) reference med udførelse af søfragt med fulde container læs fra Kina samt en (1) reference med udførelse af søfragt, hvor der er udført buyers consolidation fra Kina. Det bemærkes, at der kan være tale om den samme søfragt reference, såfremt tilbudsgiver har udført begge transporter for samme kunde.

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Det bemærkes, at tilbudsgiver og de enheder, som tilbudsgiver baserer sin økonomiske og finansielle formåen på, hæfter solidarisk for rammeaftalens gennemførelse.

Det bemærkes, at hvis opgaven tildeles en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium), skal deltagerne påtage sig solidarisk hæftelse og udpege en fælles befuldmægtiget.

Tilbudsgiver skal være opmærksom på, at ordregiver stiller en række sociale og etiske krav vedrørende menneskerettigheder, herunder arbejdstagerrettigheder, miljø og anti-korruption. Disse krav fremgår af bilag til rammeaftalen.

Der er i rammeaftalen stillet krav iht. ILO-konventionen 94 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter og cirkulære nr. 9471 af 30. juni 2014.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 12/11/2020
Tidspunkt: 09:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Tilbud skal være gyldige indtil: 12/05/2021
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 12/11/2020
Tidspunkt: 09:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

a) Ordregiver afholder i forbindelse med udbuddet et informationsmøde for interesserede tilbudsgivere. Mødet forventes afholdt den 29. november 2020 kl. 14.00-16.00 i Birkerød.

b) Deltagelse samt al kommunikation i udbuddet kan kun ske via det elektroniske udbudssystem, jf. internetadressen i punkt I.1). For at få adgang til udbuddet, herunder til spørgsmål/svar, skal tilbudsgiver være registreret eller registrere sig som bruger.

c) Tilbudsgiver skal i forbindelse med tilbuddet indgive et ESPD som et foreløbigt bevis for de i udbudslovens § 148, stk.1, nr.1-3, nævnte forhold. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium), skal der indgives et særskilt ESPD for hver af de deltagende økonomiske aktører. Såfremt tilbudsgiver baserer sig på andre enheders formåen, skal der indgives et ESPD for hver af de enheder, som denne baserer sig på.

d) Ordregiver har valgt at bringe den frivillige udelukkelsesgrund i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2 i anvendelse ved dette udbud. Tilbudsgiver vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis tilbudsgiver er omfattet af en af de i udbudslovens § § 135 og 136 nævnte obligatoriske udelukkelsesgrunde eller den frivillige udelukkelsesgrund i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2, medmindre tilbudsgiver har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig i overensstemmelse med udbudslovens § 138. Benyttelsen af de frivillige udelukkelsesgrunde sker under overholdelse af proportionalitetsprincippet. Bagatelagtige forhold kan således ikke føre til udelukkelse af tilbudsgiver. Flere tilfælde af forhold, der hver for sig er bagatelagtige, kan dog give anledning til at udelukke tilbudsgiver.

e) Tilbudsgiver opfordres til allerede i sit tilbud eller straks muligt derefter at fremlægge dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD i henhold til udbudslovens § § 151-152, jf. §153. Der henvises endvidere til udbudsmaterialets udbudsbetingelser punkt 5.1.3.2 og 5.1.3.2.1.

f) Ordregiver forbeholder sig muligheden for at supplere, præcisere eller fuldstændiggøre tilbuddet efter princippet udbudslovens § 159, stk. 5, hvis tilbuddet ikke opfylder udbudsmaterialets formelle krav.

g) I relation til punkt III.1.2) og III.1.3) bemærkes det, at tilbudsgiver kan basere sig på andre enheders formåen (f.eks. et moder- eller søsterselskab eller en underleverandør) uanset den juridiske karakter af forbindelserne mellem tilbudsgiver og disse andre. Tilbudsgiver skal i givet fald godtgøre fuldt ud at kunne råde over de nødvendige ressourcer, f.eks. ved at fremlægge en erklæring eller anden dokumentation, fx appendiks A, for disse enheders tilsagn om at stille de nødvendige ressourcer til rådighed i aftaleperioden.

h) Tilbuddet skal være på dansk. Dog kan dokumentation, fx certifikater etc. være på dansk eller engelsk. Dokumentation, som ikke måtte være på dansk eller engelsk, skal vedlægges oversættelse til et af disse sprog.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på: https://naevneneshus.dk/

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
13/10/2020

Send til en kollega

0.038