23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 202-491653
Offentliggjort
16.10.2020
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Udbyder

Sydtrafik

15. udbud af buskørsel. Kolding Kommune


Sydtrafik

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Sydtrafik
CVR-nummer: 29942897
Postadresse: Banegårdspladsen 5
By: Vejen
NUTS-kode: DK DANMARK
Postnummer: 6600
Land: Danmark
Kontaktperson: Jørgen Fischer
E-mail: jf@sydtrafik.dk
Telefon: +45 76608680
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/3fe9f150-ba0a-456d-9a24-0abf30fc3924/homepage
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/3fe9f150-ba0a-456d-9a24-0abf30fc3924/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/3fe9f150-ba0a-456d-9a24-0abf30fc3924/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/3fe9f150-ba0a-456d-9a24-0abf30fc3924/homepage
I.6) Hovedaktivitet
Transport med bybane, sporvogn, trolleybus eller bus

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

15. udbud af buskørsel. Kolding Kommune

Sagsnr.: 19/01185
II.1.2) Hoved-CPV-kode
60000000 Transporttjenester (ikke affaldstransport)
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Den udbudte kørsel omfatter bybus- og lokalkørsel i Kolding Kommune.

Kørslen udføres som almindelig rutekørsel og er opdelt i 2 delaftaler (pakker). Kørselsomfanget for de enkelte ruter er meget varierende. Detaljerede køre- og vognløbsplaner fremgår af udbudsmaterialet. Udover den planlagte faste kørsel kan der være behov for dublerings- og ekstrakørsel. Driftsstart er søndag d. 26. juni 2022.

Den samlede udbudte kørsel omfatter 86 267 køreplantimer fordelt på 42 driftsbusser.

Der er virksomhedsoverdragelse af personale.

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Pakke 1553 - Kolding bybusser

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
60112000 Offentlig vejtransport
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK DANMARK
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
Hovedudførelsessted:

Kolding Kommune.

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet omfatter bybuskørsel i Kolding by. Samlet anvendes 26 busser plus reservemateriel til udførelse af 76 771 årlige køreplantimer.

Busserne skal være nul-emissionsbusser, dvs. ingen udledning ac CO2 eller lokal udledning af bl.a. partikler og NOx.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 120
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Vognmanden kan forlænge kontrakten med 2 år med 1 år ad gangen.

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 8
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Sydtrafik vil prækvalificere de 8 egnede ansøgere pr. udbudsenhed, der har de bedste og mest relevante referencer i forhold til den type kørsel, som udbuddet omfatter.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Vognmanden kan forlænge kontrakten med 2 år med 1 år ad gangen.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Pakke 1554 - Kolding lokalkørsel

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
60112000 Offentlig vejtransport
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK DANMARK
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
Hovedudførelsessted:

Kolding Kommune.

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet omfatter lokalkørsel i Kolding Kommune. Samlet anvendes 16 busser plus reservemateriel til udførelse af 9 496 årlige køreplantimer.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 72
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Kontraktgiver kan forlænge kontrakten med 6 år - med 2 år, 2 år, 1 år og 1 år.

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 8
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Sydtrafik vil prækvalificere de 8 egnede ansøgere pr. udbudsenhed, der har de bedste og mest relevante referencer i forhold til den type kørsel, som udbuddet omfatter.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Kontraktgiver kan forlænge kontrakten med 6 år - med 2 år, 2 år, 1 år og 1 år.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

- Tilbudsgiver skal have tilladelse til erhvervsmæssig personbefordring efter buslovens § 1 samt tilladelse for det nødvendige antal busser eller et forhåndstilsagn fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen om opnåelse af det nødvendige antal tilladelser til erhvervsmæssig befordring.

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.6) Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:

Forud for kontraktindgåelse skal der stilles en anfordringsgaranti på 125 000 DKK pr. driftsbus, der indgår i tilbud.

For pakke 1404 forlanges yderligere, at der forud for kontraktindgåelse skal der stilles en anfordringsgaranti på 500 000 DKK i forbindelse med benyttelse af busdepot.

I forbindelse med ansøgning om prækvalifikation skal ansøger/tilbudsgiver fremsende et bindende tilsagn fra et pengeinstitut eller kautionsforsikringsselskab om, at denne vil stille ovenstående anfordringsgaranti(er), såfremt tilbudsgiver bliver valgt.

III.1.7) De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:

Tilbuddet angives i prisniveau for oktober 2020 (indeks = 114,3 for dieseldrift og indeks = 116,7 for elbusdrift).

I kontraktperioden reguleres betalingssatserne månedsvis efter udviklingen i trafikselskaberne i Danmarks fælles omkostningsindeks. Ved kontraktstart reguleres for udviklingen fra tilbudsgivningen til kontraktstart.

Der reguleres i forhold til det drivmiddel, der anvendes.

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Udførelse er forbeholdt personer med tilladelse til erhvervsmæssig personbefordring jf. busloven.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Forhandlingsprocedure med forudgående indkaldelse af tilbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 16/11/2020
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 25/11/2020
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Tilbud skal være gyldige indtil: 30/11/2021

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
Skønnet tidsplan for offentliggørelse af yderligere bekendtgørelser:

Der forventes offentliggjort nyt udbudsmateriale i efteråret 2031.

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
12/10/2020

Send til en kollega

0.047