23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 220-541536
Offentliggjort
11.11.2020
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Midttrafik

57. udbud - Bybus og lokalrutebusser i Odder Kommune og Bybusser i Skanderborg Kommune


Midttrafik

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Midttrafik
CVR-nummer: 29943176
Postadresse: Søren Nymarks Vej 3
By: Højbjerg
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Postnummer: 8270
Land: Danmark
Kontaktperson: Jette Schelderup Mathiassen
E-mail: jsn@midttrafik.dk
Telefon: +45 21259302
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/b1aa697b-9271-49e6-8285-758da449026c/homepage
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/b1aa697b-9271-49e6-8285-758da449026c/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/b1aa697b-9271-49e6-8285-758da449026c/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/b1aa697b-9271-49e6-8285-758da449026c/homepage
I.6) Hovedaktivitet
Transport med bybane, sporvogn, trolleybus eller bus

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

57. udbud - Bybus og lokalrutebusser i Odder Kommune og Bybusser i Skanderborg Kommune

II.1.2) Hoved-CPV-kode
60000000 Transporttjenester (ikke affaldstransport)
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Midttrafiks 57. udbud omfatter driften af bybus og lokalrutebusser i Odder Kommune (Pakke 1) samt bybusser i Skanderborg Kommune (Pakke 2).

Pakke 1:

Udbuddet omfatter driften af bybus og lokalruter i Odder Kommune med driftsstart 17. oktober 2021. Dette omfatter ca. 9 325 køreplantimer om året med anvendelse af 9 kontraktbusser og minimum 1 reservebus. Kørslen omfattet af udbuddet planlægges med udgangspunkt i de definerede stationeringssteder, jf. nøgleoplysningerne. Kontrakten omfatter desuden én forpligtet ikke-kontraktbus, jf. nøgleoplysningerne.

Pakke 2:

Udbuddet omfatter driften af Skanderborg bybusser med driftsstart 26. juni 2022. Dette omfatter ca. 6 559 køreplantimer om året med anvendelse af 2 kontraktbusser og en reservebus. Kørslen omfattet af udbuddet planlægges med udgangspunkt i de definerede stationeringssteder, jf. nøgleoplysningerne. Kontrakten omfatter desuden én forpligtet ikke-kontraktbus, jf. nøgleoplysningerne.

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakter, der kombinerer de følgende delkontrakter eller grupper af delkontrakter:

Pakke 1 (Sideordnet tilbud 1) og Pakke 2.

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Pakke 1

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
60112000 Offentlig vejtransport
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Hovedudførelsessted:

Bybus i Odder og lokale busruter i Odder Kommune.

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Pakke 1 omfatter driften af bybus og lokalruter i Odder Kommune med driftsstart 17. oktober 2021. Dette omfatter ca. 9 325 køreplantimer om året med anvendelse af 9 kontraktbusser og minimum 1 reservebus. Kørslen omfattet af udbuddet planlægges med udgangspunkt i de definerede stationeringssteder, jf. nøgleoplysningerne. Kontrakten omfatter desuden én forpligtet ikke-kontraktbus

Midttrafik har ret til at ændre i eksisterende ruter, herunder linjeføringen, nedlægge ruter mv. samt ret til at ændre i anvendelse af materiel og timer f.eks. til brug på andre ruter inden for det geografiske nærområde. Ved sådanne ændringer sker dette i henhold til krav og bestemmelser i kontrakten, herunder bestemmelser om ændringer i antal busser og køreplaner, regulering for tomkørsel mv.

Sideordnet tilbud:

Tilbudsgiver skal afgive 2 sideordnede tilbud, jf. beskrivelserne nedenfor.

Sideordnet tilbud 1 - nulemissionsbusser:

Der er krav om, at kørslen afvikles med brug af nulemissionsbusser, dvs. brint- eller el-busser. Det er et krav, at der udelukkende tilbydes busser/løsninger, hvor der ikke skal foretages infrastrukturmæssige tiltag i byrummet. Det betyder, at der ved tilbud med el-busser, ikke må afgives tilbud med busser, der kræver installation af ladestationer i by-rummet; opladning af elbusser skal kunne foregå udelukkende på busselskabets busdepot. Ved tilbud med brintbusser gælder det tilsvarende, at tankningsfaciliteter skal etableres på busselskabets depot, dog kan busselskabet også benytte sig af eventuelle almindelige offentligt tilgængelige brinttankstationer.

Tilbudsgiver må fra driftsstart og frem til køreplanskiftet 2022 (ult. juni) køre med busser, der overholder kravene i sideordnet tilbud 2, alternativ 2B. Senest fra køreplanskiftet 2022 skal busselskabet køre med nulemissionsbusser, der overholder kravene i side-ordnet tilbud 1. Kravet om brug af nulemissionsbusser gælder ikke for reservebussen samt den forpligtede ikke-kontraktbus.

Kontrakten løber i knapt 12 år indtil køreplanskiftet i juni 2033. Kontrakten kan forlænges i op til 4 år. Sideordnet tilbud 1 reguleres efter A-kontrakt – nulemission.

Sideordnet tilbud 2 - dieselbusser:

Tilbudsgiver kan afgive tilbud med en valgfri busteknologi. Mindstekrav til bussernes miljømæssige egenskaber er angivet i nøgleoplysningerne. Sideordnet tilbud 1 reguleres efter A-kontrakten – diesel.

Alternative tilbud:

Sideordnet tilbud 2 udbydes med mulighed for at afgive alternative tilbud. Tilbudsgiver skal afgive tilbud på 1 af de 2 alternativer. Tilbudsgiver vælger selv, hvilket af de 2 alternativer, der afgives tilbud på. Se beskrivelsen af forskellene på de 2 alternative muligheder i udbudsbetingelserne pkt. 2.1.3. Alle øvrige vilkår for kontrakten og tilbudsafgivelsen er identisk for alternativt tilbud 2A og alternativt tilbud 2B. Det er udelukkende kontrakternes løbetid, krav til busalder og miljømæssige egenskaber, der varierer. Tilbudsgiver vælger selv, hvilket alternativ, der afgives tilbud på. Tilbudsgiver skal i tilbudsblanketten i bilag A oplyse, hvorvidt tilbudsgiver afgiver tilbud med alternativ 2A eller 2B.

Optioner:

Sideordnet tilbud 2 omfatter krav om option, som tilbudsgiver skal afgive tilbud på, jf. kontrakten pkt. 18.3:

Option på følgende alternative drivmiddel, der skal opfylde EN15940 klasse A standard. Optionen skal prissættes som et fast tillæg til de variable busomkostninger.

— 2. generations biodiesel (HVO). Biobrændstoffet skal leve op til EU’s bæredygtighedskriterier for biobrændstoffer fastsat i VE-direktivet (direktiv 2009/28/EF med senere ændringer), jf. bekendtgørelse om biobrændstoffers bæredygtighed m.v. (BEK 1044 af 7.9.2017).

Optionen indgår i den beregnede evalueringssum, der indgår i den samlede evaluering af tilbuddet på sideordnet tilbud 2.

Midttrafik kan på et hvilket som helst tidspunkt i kontraktperiode udløse eller indstille brug af optionen. Dette skal ske med et varsel til tilbudsgiver på 3 måneder.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 17/10/2021
Slut: 25/06/2033
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Kontrakten kan forlænges på uændrede vilkår i op til 4 år efter gensidig aftale parterne imellem. Parterne kan dog indgå aftale om at fravige kravet om bussernes maksimale alder, der modsvares af reduktionen i den faste busbetaling

Forlængelse kan ske ad flere omgange, under forudsætning af at den maksimale forlængelsesperiode ikke overskrides.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: ja
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Option på alternativt drivmiddel:

Pakke 1, sideordnet tilbud 1 omfatter følgende option, som tilbudsgiver skal afgive tilbud på:

Option på følgende alternative drivmiddel, der skal opfylde EN15940 klasse A standard. Optionen skal prissættes som et fast tillæg til de variable busomkostninger.

— 2. generations biodiesel (HVO).

Biobrændstoffet skal leve op til EU’s bæredygtighedskriterier for biobrændstoffer fastsat i VE-direktivet (direktiv 2009/28/EF med senere ændringer), jf. bekendtgørelse om biobrændstoffers bæredygtighed m.v. (BEK 1044 af 7.9.2017).

Optionen indgår i den beregnede evalueringssum, der indgår i den samlede evaluering af tilbuddene, jf. udbudsbetingelserne afsnit. 7.

Midttrafik kan på et hvilket som helst tidspunkt i kontraktperiode udløse eller indstille brug af optionen. Dette skal ske med et varsel til tilbudsgiver på 3 måneder.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Varigheden af kontrakten, jf. pkt. II.2.7) baserer sig på sideordnet tilbud 1. For sideordnet tilbud 2 er kontraktperioden hhv. knapt 8 år i alternativt tilbud 2A og knapt 4 år i alternativt tilbud 2B.

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Pakke 2

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
60112000 Offentlig vejtransport
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Hovedudførelsessted:

Bybusser i Skanderborg

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Pakke 2 omfatter driften af Skanderborg bybusser med driftsstart 26. juni 2022. Dette omfatter ca. 6 559 køreplantimer om året med anvendelse af 2 kontraktbusser og en reservebus. Kørslen omfattet af udbuddet planlægges med udgangspunkt i de definerede stationeringssteder, jf. nøgleoplysningerne. Kontrakten omfatter desuden én forpligtet ikke-kontraktbus, jf. nøgleoplysningerne.

Midttrafik har ret til at ændre i eksisterende ruter, herunder linjeføringen, nedlægge ruter mv. samt ret til at ændre i anvendelse af materiel og timer f.eks. til brug på andre ruter inden for det geografiske nærområde. Ved sådanne ændringer sker dette i henhold til krav og bestemmelser i kontrakten, herunder bestemmelser om ændringer i antal busser og køreplaner, regulering for tomkørsel mv.

Kontrakten løber i 11 år indtil køreplanskiftet i juni 2033. Kontrakten kan forlænges i op til 4 år.

Pakke 2 reguleres efter A-kontrakt – nulemission.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 26/06/2022
Slut: 25/06/2033
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Kontrakten kan forlænges på uændrede vilkår i op til 4 år efter gensidig aftale parterne imellem. Parterne kan dog indgå aftale om at fravige kravet om bussernes maksimale alder, der modsvares af reduktionen i den faste busbetaling

Forlængelse kan ske ad flere omgange, under forudsætning af at den maksimale forlængelsesperiode ikke overskrides.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: ja
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Tilbudsgiver skal sammen med tilbuddet fremsende en udfyldt udgave af Det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD) jf. nedenfor.

Såfremt tilbudsgiver baserer sig på andre enheders kapacitet eller udgør en sammenslutning af virksomheder (konsortier) skal der afleveres flere ESPD'er, jf. udbudsbetingelsernes afsnit 5.2. ESPD'et er en egen-erklæring, der fungerer som foreløbigt bevis for, at tilbudsgiver, andre enheder eller konsortiet opfylder kriterierne med hensyn til udelukkelse, egnethed og udvælgelse. Disse oplysninger skal senere verificeres.

Der skal udfyldes følgende i ESPD’et:

- Del II: Oplysninger om den økonomiske aktør

- Punkt A: Oplysninger om den økonomiske aktør

- Punkt B: Oplysninger om den økonomiske aktørs repræsentanter

- Punkt C: Oplysninger om udnyttelse af andre enheders kapacitet

- Punkt D: Oplysninger om underleverandører, hvis kapacitet den økonomiske aktør ikke baserer sig på.

- Del III: Udelukkelsesgrunde

- Punkt A: Grunde vedr. straffedomme

- Punkt B: Grunde vedr. betaling af skatter og afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger: Hvis der er udestående betalinger, oplyses ”Ja” og det udestående beløb oplyses.

- Punkt C: Grunde, der vedrører insolvens, interessekonflikter eller forsømmelse i forbindelse med udøvelsen af erhvervet:

Tilbudsgive rskal bekræfte, at denne ikke er omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 135, stk. 1 - 3 og § 136. I modsat fald er ordregiver forpligtet til at udelukke tilbudsgiveren, jf. dog udbudslovens § 135, stk. 4 og 5.

Tilbudsgiver skal yderligere bekræfte, at denne ikke er omfattet af følgende frivillige udelukkelsesgrunde, jf. udbudslovens § 137, stk. 1:

— Tilsidesættelse af visse forpligtelser, jf. nr. 1

— Forhold vedr. insolvens/konkurs el. lign., jf. nr. 2

— Alvorlige pligtforsømmelser, jf. nr. 3

— Rammeaftale med henblik på konkurrencefordrejning, jf. nr. 4

— Mislighold af tidligere offentlig kontrakt, jf. nr. 5

— Uretmæssig påvirkning af ordregivers beslutningsproces, jf. nr. 6

— Ubetalt offentlig gæld under 100 000 DKK, jf. nr. 7. Ordregiver påser oplysningen som afgivet under punkt B.

- Del IV: Udvælgelse

- Punkt A: Egnethed

— Tilbudsgiver skal have autorisation for udøvelse af hvervet i form af tilladelse efter buslovens § 1, stk. 1 (grundtilladelse), og tilladelse til det nødvendige antal busser.

- Punkt B: Økonomisk og finansiel formåen:

— Finansielle nøgletal, jf. pkt. III.1.2)

- Punkt C: Teknisk og faglig formåen:

— Udførelse af tjenesteydelser af den anførte type, jf. pkt. III.1.3)

ESPD udfyldes af tilbudsgiver i udbudssystemet.

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgivere skal oplyse egenkapitalen som ”Finansielt nøgletal" for hvert af de seneste to (2) disponible regnskabsår.

Seneste disponible regnskab defineres som det seneste generalforsamlingsgodkendte årsregnskab.

Er tilbudsgiver etableret inden for de seneste 3 år, skal tilbudsgiver alene have haft en positiv egenkapital i afsluttede regnskabsår.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Det er et mindstekrav, at tilbudsgivers egenkapital er positiv i de 2 seneste disponible regnskabsår.

Har tilbudsgiver endnu ikke afsluttet det første regnskabsår, skal tilbudsgiver på tilbudsafgivelsestidspunktet have en positiv egenkapital.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ingen udvælgelseskriterier under teknisk og faglig kapacitet.

III.1.6) Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:

Til sikkerhed for tilbudsgivers opfyldelse af kontrakten stilles en anfordringsgaranti på 100 000 DKK pr. kontraktbus. Garantien skal stilles gennem et af Midttrafik godkendt pengeinstitut/kautionsforsikringsselskab og indestå indtil 3 måneder efter kontraktens udløb, medmindre der forinden er rejst krav mod garantien. Garantien skal på anfordring fra Midttrafik frigives, uden at Midttrafik kan dokumentere sin ret ved forlig, endelig domstolsafgørelse eller voldgiftskendelse.

III.1.8) Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:

Ingen krav til retlig form, men hvis ansøgning om prækvalifikation afgives af et konsortium, skal ansøgningen vedlægges en erklæring om, at alle deltagere i konsortiet hæfter direkte, ubegrænset og solidarisk for kontraktens udførelse og med angivelse af en konsortiedeltager, med hvem ordregiver kan indgå bindende aftaler på konsortiets vegne.Ved brug af underleverandør skal omfang specificeres i tilbuddet. Hovedleverandøren vil have det fulde ansvar overfor ordregiveren. Dersom et konsortium får tildelt aftalen, skal hvert medlem af konsortiet afgive skriftlig erklæring om solidarisk hæftelse og ansvar for aftalen.

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
Udførelse af tjenesteydelsen er forbeholdt en bestemt profession
Henvisning til den relevante lov eller administrative bestemmelse:

Tilbudsgiver skal have autorisation for udøvelse af hvervet i form af en tilladelse efter buslovens § 1, stk. 1 (grundtilladelse) og tilladelse for det nødvendige antal busser.

III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Der henvises til kontrakten i udbudsmaterialet.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 12/02/2021
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Tilbud skal være gyldige indtil: 01/07/2021
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 12/02/2021
Tidspunkt: 12:01
Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Der er ikke offentlig adgang til åbnngen af tilbud.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Deltagelse i udbuddet kan kun ske elektronisk via ordregivers anvendte elektroniske udbudssystem, jf.adressen i punkt I.3.

Midttrafik afholder informationsmøde vedrørende udbuddet, hvor de væsentligste detaljer omkring udbuddet og tilbudsafgivelse vil blive gennemgået. Informationsmødet afholdes virtuelt via platformen Microsoft Teams på den dato og tidspunkt, der er angivet i tidsplanen for udbuddet, jf. udbudsbetingelserne pkt. 4. Tilmelding til informationsmødet er nødvendig.

Tilbudsgiver opfordres til at søge eventuelle uklarheder og usikkerheder afklaret ved at stille spørgsmål til udbuddet. Alle spørgsmål skal stilles i udbudssystemet Ethics.

Det er tilbudsgivers eget ansvar at holde sig ajour med materialet i udbudssystemet.

Tilbudsgiver, andre enheder og konsortier skal på ordregivers opfordring fremlægge dokumentation i henhold til udbudslovens § § 144 og 152 for de oplysninger, som er afgivet i ESPD i forbindelse med tilbudsafgivelsen .Hvis tilbudsgiver er fra Danmark fremlægges dokumentationen i form af en serviceattest fra Erhvervsstyrelsen. Serviceattesten må maksimalt være 6 måneder gammel regnet fra tilbudsfristen.

Hvis tilbudsgiver, en eller flere af deltagerne i konsortiet eller andre enheder ikke er fra Danmark, skal denne som udgangspunkt fremlægge de former for dokumentation, som fremgår af e-Certis. Såfremt disses lande ikke udsteder de relevante certifikater eller dokumenter, eller dækker disse ikke alle de relevante tilfælde, kan de erstattes af en erklæring under ed. Anvendes edsaflæggelse ikke i det pågældende land, kan der i stedet anvendes en erklæring på tro og love. Oplysninger om økonomiske nøgletal kan ske gennem årsregnskaber eller fremlæggelse af en erklæring om tilbudsgivers egenkapital medmindre ordregiver kan skaffe de relevante oplysninger direkte gennem adgang til en national database eller ordregiver allerede er i besiddelse af den fornødne dokumentation fra tidligere gennemførte udbudsprocedurer.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klage over tildeling af kontrakt skal være indgivet til Klagenævnet inden 45 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
06/11/2020

Send til en kollega

0.094