23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 225-553558
Offentliggjort
18.11.2020
Udbudstype
Begrænset udbud

Udbyder

Østjysk Bolig

Vindere

Rammeaftaler om levering af flytteydelser

(02.04.2021)
Jydsk Flytteforretning v/Claus Schram
Pi 3
8382 Hinnerup

Levering af flytteydelser i forbindelse med realisering af udviklingsplan for Bispehaven


Østjysk Bolig

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Østjysk Bolig
CVR-nummer: 39801019
Postadresse: Søren Frichs Vej 25
By: Aarhus C
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Postnummer: 8000
Land: Danmark
Kontaktperson: Henning Winther
E-mail: hew@ojba.dk
Telefon: +45 86156688
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.oesjyskbolig.dk
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://portal.iprojekt.dk/link/flytteydelser-bispehaven
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://portal.iprojekt.dk/link/flytteydelser-bispehaven
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Levering af flytteydelser i forbindelse med realisering af udviklingsplan for Bispehaven

II.1.2) Hoved-CPV-kode
98390000 Andre tjenesteydelser
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Ordregivers realisering af en ny udviklingsplan for afdeling 6, Bispehaven, indebærer bl.a. nedrivning af blokke og dermed nedlæggelse af lejemål.

Ordregiver har som følge heraf i løbet af de næste 2-3 år behov for bistand til flytning af i alt ca. 310 lejemål som led i en permanent genhusning af de nuværende beboere.

Størstedelen af lejemålene (ca. 238) er beliggende i Bispehavens nuværende blok A1-A3, mens de resterende lejemål (ca. 72) er beliggende i Bispehavens nuværende blok B6-B8.

Flytning af lejemål i blok A1-A3 forventes påbegyndt primo 2021 og afsluttet sidst på foråret 2022 (første runde), mens flytning af lejemål i blok B6-B8 forventes påbegyndt primo 2022 og afsluttet sidst på foråret 2023 (anden runde).

Tidsplanen for flytningerne kan dog ændres i takt med den endelige planlægning af udviklingsplanens gennemførelse.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 2 500 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
60000000 Transporttjenester (ikke affaldstransport)
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Hovedudførelsessted:

Bispehaven, 8210 Aarhus V

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Rammeaftalen indeholder bl.a. bistand til rådgivning af beboere om nedpakning, udlån af flyttekasser og gennemførelse af den fysiske flytning fra fraflytningslejlighed til tilflytningslejlighed.

Der henvises til desuden til pkt. II.1.4) samt det samlede udbudsmateriale, der offentliggøres samme dato som denne bekendtgørelse.

Der henvises til pkt. I.3) for oplysninger om, hvor det samlede udbudsmateriale er offentligt tilgængeligt.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 2 500 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Ved udvælgelsen blandt de egnede og kvalificerede ansøgere vil ordregiver vælge de 5 ansøgere, der opfylder mindstekravene for deltagelse og som herudover i lyset af den udbudte opgave har den bedste tekniske og faglige formåen.

Ved vurderingen vil ordregiver særligt lægge vægt på, at ansøgerne via referencerne kan dokumentere erfaring med:

- Levering af flytteydelser i forbindelse med genhusning af beboere i almene boligforeninger.

Ansøger skal derfor ved udfyldelse af ESPD-dokumentets del IV, pkt. C oplyse om maksimalt 5 referencer fra de seneste 3 år, der i videst muligt omfang dokumenterer erfaring med ovenstående emne.

Hvis ansøger støtter sin tekniske og faglige formåen på andre virksomheders formåen, herunder eventuelle underrådgiveres formåen, kan der stadig maksimalt oplyses om i alt 5 referencer inkl. referencer fra disse andre virksomheder.

Oplyser ansøgeren om mere end 5 referencer, vil det være de første 5 referencer, der indgår i bedømmelsen af ansøgningen.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

For nærmere oplysninger om krav til prækvalifikationsansøgning, spørgsmål til prækvalifikation samt aflevering af prækvalifikation henvises til prækvalifikationsmaterialet med bilag.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Ansøger skal aflevere et fælles europæisk udbudsdokument (ESPD). I ESPD'en skal ansøgeren afgive erklæring om følgende forhold:

— Hvorvidt ansøgeren er omfattet af udelukkelsesgrundene i udbudslovens § 135, stk. 1-3 (obligatoriske udelukkelsesgrunde om deltagelse i kriminel organisation, bestikkelse, svig, terrorhandling, hvidvaskning, børnearbejde, ubetalt forfalden gæld mv.), og

— Hvorvidt ansøgeren er omfattet af udelukkelsesgrundene i udbudslovens § 137.

Ordregiver kan kun tage erklæringer i betragtning, som afgives i ESPD'en, jf. udbudslovens § 148.

Ved sammenslutninger af ansøgere (konsortier) skal hver enkelt deltager i sammenslutningen vedlægge et særskilt ESPD, som omfatter ovennævnte erklæringer.

Hvis ansøgeren baserer sig på andre enheders tekniske og faglige formåen, skal hver enkelt af disse enheder vedlægge et særskilt ESPD, som omfatter ovennævnte erklæringer.

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Der stilles ikke krav til økonomisk og finansiel formåen.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Bekræftelse af opfyldelse af mindstekravet for den tekniske og faglige formåen sker ved udfyldelse af ESPD-dokumentets del IV, pkt. C.

Oplysningerne angivet i ESPD-dokumentet om referencer kan suppleres i et særligt referencebilag, der uploades sammen med ESPD-dokumentet. Såfremt denne fremgangsmåde anvendes, bør der henvises til referencebilaget i ESPD-dokumentet.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

For at sikre at ansøger har de rette faglige kompetencer, er det et mindstekrav, at ansøger kan fremvise min. 2 afsluttede referencer fra de seneste 3 år med opfyldelse af aftaler af lignende karakter.

Ved aftaler af lignende karakter forstås aftaler til en værdi af min. 500 000 DKK ekskl. moms om levering af flytteydelser i almene boligområder i forbindelse med genhusning af beboere.

Bekræftelse af opfyldelse af mindstekravet sker ved udfyldelse af ESPD-dokumentets del IV, pkt. C med angivelse af:

- Beskrivelse af flytteopgaven, af egne ydelser i forbindelse med opgaven

- Opgavens omfang

- Opgavens værdi ekskl. moms

- Udførelsesperiode (start og sluttidspunkt)

- Kontaktoplysninger på kunde.

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Der henvises til udbudsmaterialet.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 15/12/2020
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 18/12/2020
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: nh@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://klfu.naevneneshus.dk/
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til LBK nr. 593 af 2. juni 2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

1) Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde forbeslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

2) Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk.1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
13/11/2020

Send til en kollega

0.047