23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 007-012022
Offentliggjort
12.01.2021
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Plus Bolig

Udbud af flytning i forbindelse med genhusning under udførelse af renovering


Plus Bolig

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Plus Bolig
CVR-nummer: 27 42 20 39
Postadresse: Alexander Foss Gade 7
By: Aalborg
NUTS-kode: DK050 Nordjylland
Postnummer: 9000
Land: Danmark
Kontaktperson: Jens Schou
E-mail: jnsc@cowi.com
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.plusbolig.dk
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud af flytning i forbindelse med genhusning under udførelse af renovering

II.1.2) Hoved-CPV-kode
63100000 Godsbehandling, -oplagring og hermed beslægtet virksomhed
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Aftale om varetagelse af flytninger i forbindelse med genhusning under renovering af boliger.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 4 395 187.50 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK050 Nordjylland
Hovedudførelsessted:

Plus Bolig afd. 47, Peter Bruuns Vej/Carl Rothes Vej / C. P. Holbølls Plads, 9210 Aalborg.

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

I forbindelse med en gennemgribende renovering af Plusbolig afd. 47, Peter Bruuns Vej / Carl Rothes Vej / C. P. Holbølls Plads (9210 Aalborg Ø), skal lejerne i en periode på ca. 10-14 måneder genhuses.

Boligselskabet er ansvarligt for denne genhusning og flytning (frem og tilbage) af lejere.

Afdelingen indeholder før renoveringen 290 boliger. Nuværende lejere skal genhuses. Genhusningen vil for nogle af lejerne ske internt i afdelingen med en forholdsvis kort flytteafstand. De fleste flytninger skal dog foretages ud af afdelingen.

De enkelte lejere skal som udgangspunkt selv forestå nedpakning af indbo i lejlighederne. Der vil dog være fysisk/psykisk svage beboere, som skal have assistance til nedpakning og udpakning af indbo.

Det inventar, som ikke skal flyttes med ind i genhusningsboligen, skal opmagasineres af flyttefirmaet i den periode, som genhusningen strækker sig over.

Byggeperioden strækker sig over ca. 2,5 år. I den periode foretages der i gennemsnit 22 flytninger pr. 6 uger, iht. udbudstidsplan. Genhusningsperioden vurderes til ca. 10-14 måneder pr. lejer.

Ordregiver ønsker at indgå en aftale med et flyttefirma om varetagelsen af ovennævnte flytninger.

II.2.5) Tildelingskriterier
Pris
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Det i pkt. II.1.7) Udbuddets samlede værdi samt i pkt. V.2.4) Oplysning om kontraktens værid angivne beløb er den vindende tilbudsgivers tilbudssum inkl. moms. Der er således ikke tale om en kontraktsum, idet der vil blive afregnet efter præcist forbrug.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2020/S 217-531804
IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Betegnelse:

Udbud af flytning i forbindelse med genhusning under udførelse af renovering

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
07/01/2021
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 1
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 1
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 1
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Møbeltransport Danmark National A/S
CVR-nummer: 28305265
Postadresse: P. O. Pedersens Vej 28
By: Aarhus N
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Postnummer: 8200
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 4 395 187.50 DKK
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 4 395 187.50 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

Der gøres opmærksom på, at interesserede tilbudsgivere kan deltage i besigtigelsesmøde den 19. november kl. 10.30. Hver interesseret tilbudsgiver kan maksimalt deltage med 1 repræsentant (begrænsning indsat som følge af Covid-19). Mødested for besigtigelsen er C.P. Holbølls Plads.

For nærværende udbud gælder de obligatoriske udelukkelsesgrunde angivet i udbudslovens § § 135 og 136.

Herudover gælder udelukkelsesgrunde i henhold til udbudslovens § 137, stk. 1 nr. 1, nr. 2 samt nr. 7.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: www.klfu.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klage over udbud skal være indgivet til Klagenævnet for Udubd inden 45 kalenderdage efter ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, jf. LBK nr. 593 af 2. juni 2016 om Klagenævnet for Udbud § 7, stk. 2. Ved indsendelse af klage indbetales et gebyr på 20 000 DKK. Samtidig med klagens fremsendelse til Klagenævnet skal klageren sende (evt. pr. e-mail) en kopi af klagen med bilag til ordregiveren. Klagenævnet har brug for at vide, om klageren har underrettet ordregiveren, og klageren skal derfor sende kopi af underretningen af ordregiveren til Klagenævnet.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jakobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
07/01/2021

Send til en kollega

0.047