23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 008-014579
Offentliggjort
13.01.2021
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Trafikselskabet Movia

Stoppestedsværter


Trafikselskabet Movia

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Trafikselskabet Movia
CVR-nummer: 29896569
Postadresse: GL. Køge Landevej 3
By: Valby
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Postnummer: 2500
Land: Danmark
Kontaktperson: Andreas Knop
E-mail: ank@moviatrafik.dk
Telefon: +45 41888004
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/139087039.aspx
Internetadresse for køberprofilen: http://www.moviatrafik.dk/omos/Pages/Omos.aspx
I.4) Type ordregivende myndighed
Anden type: Særlig, lovbestemt offentlig virksomhed beslægtet med et kommunalt fællesskab. Movia er etableret i overensstemmelse med lov om trafikselskaber og vores virke er fastsat efter lovens § 2.
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Stoppestedsværter

II.1.2) Hoved-CPV-kode
79310000 Markedsanalyse
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Movia udbyder rammeaftale om stoppestedsværter. Bemandingen skal ske på hverdage i tidsintervallerne 07.00-09.00, 13.00-15.00 og 15.00-17.00.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 12 300 000.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
63712000 Hjælpevirksomhed i forbindelse med vejtransport
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK02 Sjælland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Movia ønsker som udgangspunkt at bemande 45 stoppesteder pr. dag (mandag-fredag) med én stoppestedsvært pr. stoppested. Movia kan dog regulere antallet af stoppesteder i opad- og nedadgående retning.

Arbejdet som stoppestedsvært indebærer:

— At observere, hvor mange passagerer, der benytter de enkelte busafgange fra det pågældende stoppested, herunder evt. at lave passagertællinger. Dette gøres løbende på det aktuelle stoppested og rapporteres umiddelbart efter vagten til ordregiver via et spørgeskema.

— At rådgive og vejlede passagerer ved stoppestedet. Det kan indebære at svare på spørgsmål om, hvordan passagererne kan benytte bussen (gældende retningslinjer for afstand m.v.) eller besvare spørgsmål om, hvornår næste bus kommer (løses ved at kigge på den digitale information ved stoppestedet).

— At vejlede passagererne om, hvor mange passagerer, der må være i hver enkelt bus.

— På ordregivers anmodning at uddele materialer til passagererne, f.eks. flyers, håndsprit el.lign. Ordregiver kan med en uges varsel anmode om, at dette fjerde element inkluderes i opgaven. Uddeling af materiale til passagerne medfører ikke, at en vagt på 2 timer forlænges eller at leverandøren er berettiget til yderligere vederlag.

— At rapportere via app og survey umiddelbart efter endt vagt. Rapportering består i besvarelse af en række af ordregiver stillede spørgsmål.

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Samarbejde / Vægtning: 35
Pris - Vægtning: 65
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Forlængelse af kontrakten 3 x 3 mdr.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2020/S 192-462892
IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Betegnelse:

Stoppestedsværter

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
02/11/2020
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 5
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 4
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 5
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Cowi a/s
Postadresse: Parallelvej 2
By: Kongens Lyngby
NUTS-kode: DK DANMARK
Postnummer: 2800
Land: Danmark
E-mail: cowi@cowi.dk
Telefon: +45 76338600
Fax: +45 76338601
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 12 300 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 12 300 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

Tilbudsgivere, der befinder sig under omstændigheder som anført i udbudslovens § § 135, 136 og § 137, stk. 1, nr. 1 og 2 er udelukket fra at deltage i udbuddet. En tilbudsgiver, der på et hvilket som helst tidspunkt under udbuddet bliver omfattet af en af udelukkelsesgrundene § 135, 136 og § 137, stk. 1, nr. 1 og 2 vil blive udelukket fra udbuddet, medmindre den pågældende inden for en af ordregiver fastsat rimelig frist fremlægger dokumentation, der viser tilbudsgiverens pålidelighed, jf. udbudslovens § 138.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud, Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799
Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til LBK nr. 593 af 2. juni 2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

1) Klage over udbud eller beslutninger omfattet af forsyningsvirksomhedsdirektivet skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 6 måneder efter, at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere, jf. § 7, stk. 2, nr. 3.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
08/01/2021

Send til en kollega

0.047