23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 031-077427
Offentliggjort
15.02.2021
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Odense Kommune

Opdateringer

Rettelse
(26.02.2021)

II.1.5)
I stedet for:
25.000.000,00 DKK
Læses:
27.000.000,00 DKK

II.2.6)
I stedet for:
7.000.000,00 DKK
Læses:
8.250.000,00 DKK

II.2.6)
I stedet for:
8.000.000,00 DKK
Læses:
8.250.000,00 DKK

II.2.6)
I stedet for:
10.000.000,00 DKK
Læses:
10.500.000,00 DKK

Udbud af skolekørsel


Odense Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Odense Kommune
CVR-nummer: 35209115
Postadresse: Flakhaven 2
By: Odense C
NUTS-kode: DK031 Fyn
Postnummer: 5000
Land: Danmark
Kontaktperson: Gitte Almind Skou
E-mail: gisko@odense.dk
Telefon: +45 30356206
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.odense.dk/
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/fe2879e2-6e9f-4f3b-99e6-d606b8083515/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/fe2879e2-6e9f-4f3b-99e6-d606b8083515/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/fe2879e2-6e9f-4f3b-99e6-d606b8083515/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud af skolekørsel

II.1.2) Hoved-CPV-kode
60000000 Transporttjenester (ikke affaldstransport)
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udbuddet vedrører levering af skolekørsel, der omfatter følgende former for kørsel:

1) Kørsel til og fra almindelige folkeskoler indenfor Odense Kommune

2) Kørsel mellem 2 afdelinger på Tingkærskolen

3) Kørsel mellem skoler og svømmehaller. Der er overordnet tale om kørsel ca. 200 skoledage om året.

Udbuddet er opdelt i 3 delaftaler.

Ordregiver er forpligtet til at anvende de indgåede kontrakter til at dække sit forbrug indenfor de omfattede områder indenfor hver af de 3 delaftaler.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 25 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
Maksimalt antal delkontrakter, der kan blive tildelt en tilbudsgiver: 3
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakter, der kombinerer de følgende delkontrakter eller grupper af delkontrakter:

Tilbudsgiver kan afgive kombinationsbud, såfremt der afgives tilbud på alle 3 delaftaler. Der henvises til udbudsbetingelsernes punkt 9.2 vedrørende kombinationsbud, og udbudsbetingelsernes punkt 12 og 13 vedrørende evaluering heraf.

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Skolekørsel, delaftale 1

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
60100000 Vejtransport
60130000 Specialiseret personbefordring ad vej
60140000 Persontransport, ikke rutekørsel
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK031 Fyn
Hovedudførelsessted:

Odense Kommune

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Delaftalen omfatter skolebuskørsel i distrikt Nord. For nærmere geografisk afgrænsning henvises til bilag A til udbudsbetingelserne.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 40 %
Pris - Vægtning: 60 %
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 7 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 36
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Ordregiver har mulighed for at forlænge kontrakten 2 gange i op til 12 måneder ad gangen. Forlængelsen sker i givet fald på uændrede vilkår.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Værdien i felt II.2.6) er ordregivers bedste estimat på udbudstidspunktet. Se endvidere udbudsbetingelsernes punkt 3.2.

Leverandøren skal ved udførelsen af arbejdet overholde arbejdsklausulen i bilag 3, samt den sociale klausul i bilag 4.

Ordregiver vil i dette udbud stille krav om opfyldelse af alle de frivillige udelukkelsesgrunde i udbudsloven. Der henvises til udbudsbetingelsernes punkt 8.1.

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Skolekørsel, delaftale 2

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
60100000 Vejtransport
60130000 Specialiseret personbefordring ad vej
60140000 Persontransport, ikke rutekørsel
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK031 Fyn
Hovedudførelsessted:

Odense Kommune

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Delaftalen omfatter skolebuskørsel i distrikt Syd samt faglokalekørsel for Tingkærskolen. For nærmere geografisk afgrænsning henvises til bilag A til udbudsbetingelserne.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 40 %
Pris - Vægtning: 60 %
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 8 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 36
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Ordregiver har mulighed for at forlænge kontrakten 2 gange i op til 12 måneder ad gangen. Forlængelsen sker i givet fald på uændrede vilkår.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Værdien i felt II.2.6) er ordregivers bedste estimat på udbudstidspunktet. Se endvidere udbudsbetingelsernes punkt 3.2.

Leverandøren skal ved udførelsen af arbejdet overholde arbejdsklausulen i bilag 3, samt den sociale klausul i bilag 4.

Ordregiver vil i dette udbud stille krav om opfyldelse af alle de frivillige udelukkelsesgrunde i udbudsloven. Der henvises til udbudsbetingelsernes punkt 8.1.

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Skolekørsel, delaftale 3

Delkontraktnr.: 3
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
60100000 Vejtransport
60130000 Specialiseret personbefordring ad vej
60140000 Persontransport, ikke rutekørsel
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK031 Fyn
Hovedudførelsessted:

Odense Kommune

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Delaftalen omfatter svømmehalskørsel.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 40 %
Pris - Vægtning: 60 %
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 10 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 36
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Ordregiver har mulighed for at forlænge kontrakten 2 gange i op til 12 måneder ad gangen. Forlængelsen sker i givet fald på uændrede vilkår.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Værdien i felt II.2.6) er ordregivers bedste estimat på udbudstidspunktet. Se endvidere udbudsbetingelsernes punkt 3.2.

Leverandøren skal ved udførelsen af arbejdet overholde arbejdsklausulen i bilag 3, samt den sociale klausul i bilag 4.

Ordregiver vil i dette udbud stille krav om opfyldelse af alle de frivillige udelukkelsesgrunde i udbudsloven. Der henvises til udbudsbetingelsernes punkt 8.1.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

-

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal angive mindst 3 sammenlignelige referencer, der ikke er mere end 3 år gamle. Alderen på referencen regnes i forhold til referencens slutdato og tilbudsfristen for dette udbud. Referencens slutdato må således ikke være ældre end 22. marts 2018. Der kan også være tale om referencer, som tilbudsgiver - ved tilbudsafgivelsen - er ved at udføre, altså en gældende aftale.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

De angivne referencer (aftaler) skal have været i drift i minimum 3 måneder på datoen for tilbudsfristen, og skal således være påbegyndt senest d. 22. december 2020.

Minimum én af referencerne skal være udført for en offentlig ordregiver.

Minimum én af referencerne skal indeholde kørselsplanlægning. Det bør angives specifikt.

Referencerne skal vedrøre fast rutekørsel, og således en fast aftale om gentagende kørsler. Der må ikke være tale om enkeltstående kørsler. Dette bør fremgå af beskrivelsen af referencen. Der stilles ikke yderligere krav til størrelsen/økonomien på den anførte reference, hvilket medfører, at tilbudsgiver ikke behøver oplyse omsætningen for referencen.

Referencerne skal vedrøre opgaver af samme art, som den udbudte, og således vedrøre kørsel med børn i folkeskolealderen. Dette bør angives specifikt.

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Der henvises til det i udbudsmaterialet vedlagte kontraktudkast inkl. bilag, som vil udgøre kontraktgrundlaget for den endelige kontrakt mellem ordregiver og de(n) valgte leverandør(er).

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 22/03/2021
Tidspunkt: 09:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 22/03/2021
Tidspunkt: 09:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Ordregiver vil i dette udbud stille krav om opfyldelse af alle de frivillige udelukkelsesgrunde i udbudsloven. Der henvises til udbudsbetingelsernes punkt 8.1.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
10/02/2021

Send til en kollega

0.062