23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 032-080719
Offentliggjort
16.02.2021
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Bornholms Regionskommune

Genudbud - udbud af 6 rutebusser til Bornholms Regionskommunes Trafikselskab - BAT 2021


Bornholms Regionskommune

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Bornholms Regionskommune
CVR-nummer: 26696348
Postadresse: Ullasvej 23
By: Rønne
NUTS-kode: DK DANMARK
Postnummer: 3700
Land: Danmark
Kontaktperson: Anette Edvardsen
E-mail: anette.edvardsen@brk.dk
Telefon: +45 56921040
Fax: +45 56920001
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/148256537.aspx
Internetadresse for køberprofilen: http://www.brk.dk/
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/148256537.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/148256537.aspx
I.6) Hovedaktivitet
Transport med bybane, sporvogn, trolleybus eller bus

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Genudbud - udbud af 6 rutebusser til Bornholms Regionskommunes Trafikselskab - BAT 2021

II.1.2) Hoved-CPV-kode
34121400 Lavtgulvsbusser
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udbuddet gennemføres med henblik på at indgå kontrakt vedrørende køb og levering af 6 stk. fabriksnye dieselrutebusser EURO VI i 2021 samt nødvendige reservedele i leasingperioden.

Busserne leveres til BAT på Bornholm.

Købet vil blive leasingfinansieret i 4 år gennem ordregivers leasingpartner.

Tryk her https://permalink.mercell.com/148256537.aspx

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK014 Bornholm
Hovedudførelsessted:

Bornholm

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Det økonomiske kriterium vurderes ud fra en totalomkostningsmetode (TCO) med en driftsperiode på 48 måneder samt pris for option på forlængelse af perioden for levering af reservedele. Bilag 2 - TCO-beregning og bilag 2a - tilbudsdokument er en del af udbudsmaterialet og skal udfyldes af tilbudsgiver.

BAT foretager selv service jf. tilbudsgivers serviceplan. Tilbudsgiver skal i sit tilbud tage højde for at tilbudsgiver skal forestå uddannelse af BATs personale som skal varetage servicen, samt stille nødvendigt værktøj til rådighed i aftaleperioden.

BAT udfører selv reparationer under garantien på leverandørens regning til den i bilag 2 - TCO-beregning oplyste timepris.

Tilbudsgiver skal for egen regning stille et kommissionslager til rådighed for BAT på Bornholm. Lageret skal bestå af gængse reservedele, efter nærmere aftale. BAT stiller gerne lokaler til rådighed herfor.

Tilbudsgiver skal tilbyde en garantiperiode på bussen og dens drivlinje på minimum 2 år.

Tilbudsgiver skal tilbyde en tilbagekøbsgaranti efter leasingperioden. Vilkårene herfor fremgår af kontraktens pkt. 2.5. Ordregiver forpligter sig til at følge tilbudsgivers serviceplan i kontraktperioden.

Option på levering af reservedele i yderligere 4 år

Idet ordregiver på nuværende tidspunkt ikke har besluttet hvorvidt tilbagekøbsgarantien udnyttes efter leasingperiodens udløb, har ordregiver en option på forlængelse af perioden for levering af reservedele i yderligere 4 år. Tilbudsgiver skal tilbyde priser på de af tilbudsgiver oplyste reservedele jf. serviceplanen og tilbyde priser på samtlige tilbudte karosseridele som fremgår af bilag 2a -tilbudsdokument. Priserne opgives i 2025 priser.

Brugte busser i bytte:

Tilbudsgiver skal tage 6 brugte busser i bytte fra BAT. Tilbudsgivers tilbudte pris for busserne skal fremgå af bilag 2 - TCO-beregning. Oplysninger om byttebusser fremgår af bilag 3.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 20 %
Pris - Vægtning: 80 %
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Option på levering af reservedele i yderligere 4 år.

Idet ordregiver på nuværende tidspunkt ikke har besluttet hvorvidt tilbagekøbsgarantien udnyttes efter leasingperiodens udløb, har ordregiver en option på forlængelse af perioden for levering af reservedele i yderligere 4 år. Tilbudsgiver skal tilbyde priser på de af tilbudsgiver oplyste reservedele jf. serviceplanen og tilbyde priser på samtlige tilbudte karosseridele som fremgår af bilag 2a -tilbudsdokument. Priserne opgives i 2025 priser og vil være gældende fra leasingperiodens udløb og for yderligere 4 år med mulighed for en årlig prisregulering.

I fald optionen ønskes benyttet, skal leverandøren informeres herom senest 3 måneder inden udløb af aftalen. Kontrakten vil blive forlænget på uændrede vilkår. Såfremt optionen ikke ønskes benyttet, udløber kontrakten automatisk ved udløbsdato.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

- Tilbudsgivers samlede årsomsætning for de seneste 3 afsluttede regnskabsår.

- Tilbudsgivers soliditetsgrad for de seneste 3 afsluttede regnskabsår.

- Soliditetsgraden beregnes efter følgende formel: Egenkapital × 100 / aktiver.

- Tilbudsgivers dækningssum for sin erhvervs- og produktansvarsforsikring.

Under øvrige økonomiske og finansielle krav skal tilbudsgiver oplyse, hvis der i det seneste års aflagte årsregnskab har været revisorpåtegning, der tager forbehold for virksomhedens fortsatte drift.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

- Tilbudsgivers samlede årsomsætning for hvert af de seneste 3 afsluttede regnskabsår skal som minimum være 20 mio. DKK.

- Tilbudsgivers soliditetsgrad for hvert af de seneste 3 afsluttede regnskabsår skal som minimum være 10.

- Tilbudsgiver og eventuelle underleverandører skal have sædvanlig erhvervsansvarsforsikring med en samlet dækningssum på 10 mio. DKK dækkende person- og tingskader. Herudover skal der ligeledes være tegnet en produktansvarsforsikring der dækker henholdsvis person- og tingskade samt formuetab med en dækningssum på 25 mio. DKK.

Det seneste års aflagte årsregnskab må ikke indeholde en revisionspåtegning, der tager forbehold for virksomhedens fortsatte drift.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Referencer for tilsvarende leverancer inden for levering af rutebusser, jf. pkt. 1.4), hvor hver reference skal indeholde oplysninger om:

- Start- og evt. slutdato for leverancen

- Modtager af leverancen (kunden)

- Kontraktværdi i DKK ekskl. moms for leverancen

- Kort beskrivelse af leverancen.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgiver skal have minimum 3 relevante referencer inden for det udbudte område inden for de seneste 3 år. En relevant reference vedrører levering af rutebusser med samme kontraktstørrelse som denne.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 16/03/2021
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 16/03/2021
Tidspunkt: 12:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799
Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2. juni 2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
11/02/2021

Send til en kollega

0.052