23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 065-167140
Offentliggjort
02.04.2021
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Østjysk Bolig

Levering af flytteydelser i forbindelse med realisering af udviklingsplan for Bispehaven


Østjysk Bolig

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Østjysk Bolig
CVR-nummer: 39801019
Postadresse: Søren Frichs Vej 25
By: Aarhus C
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Postnummer: 8000
Land: Danmark
Kontaktperson: Henning Winther
E-mail: hew@ojba.dk
Telefon: +45 86156688
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.oesjyskbolig.dk
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Levering af flytteydelser i forbindelse med realisering af udviklingsplan for Bispehaven

II.1.2) Hoved-CPV-kode
98390000 Andre tjenesteydelser
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Ordregivers realisering af en ny udviklingsplan for afdeling 6, Bispehaven, indebærer bl.a. nedrivning af blokke og dermed nedlæggelse af lejemål.

Ordregiver har som følge heraf i løbet af de næste 2-3 år behov for bistand til flytning af i alt ca. 310 lejemål som led i en permanent genhusning af de nuværende beboere.

Størstedelen af lejemålene (ca. 238) er beliggende i Bispehavens nuværende blok A1-A3, mens de resterende lejemål (ca. 72) er beliggende i Bispehavens nuværende blok B6-B8.

Flytning af lejemål i blok A1-A3 forventes påbegyndt primo 2021 og afsluttet sidst på foråret 2022 (første runde), mens flytning af lejemål i blok B6-B8 forventes påbegyndt primo 2022 og afsluttet sidst på foråret 2023 (anden runde).

Tidsplanen for flytningerne kan dog ændres i takt med den endelige planlægning af udviklingsplanens gennemførelse.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 2 500 000.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
60000000 Transporttjenester (ikke affaldstransport)
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Hovedudførelsessted:

Bispehaven, 8210 Aarhus V

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Rammeaftalen indeholder bl.a. bistand til rådgivning af beboere om nedpakning, udlån af flyttekasser og gennemførelse af den fysiske flytning fra fraflytningslejlighed til tilflytningslejlighed.

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kompetencer / Vægtning: 40 %
Kvalitetskriterium - Navn: Opgaveløsning / Vægtning: 30 %
Pris - Vægtning: 30 %
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2020/S 225-553558
IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 1
Betegnelse:

Rammeaftaler om levering af flytteydelser

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
24/03/2021
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 3
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Jydsk Flytteforretning v/Claus Schram
CVR-nummer: 12967691
Postadresse: Pi 3
By: Hinnerup
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Postnummer: 8382
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 2 500 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 2 500 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: nh@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til LBK nr. 593 af 2. juni 2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: København
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: https://www.kfst.dk/
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
29/03/2021

Send til en kollega

0.032