23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 069-175645
Offentliggjort
09.04.2021
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Odder Kommune

Udførsel af specialkørsel for Odder Kommune - genudbud


Odder Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Odder Kommune
CVR-nummer: 32264328
Postadresse: Rådhusgade 3
By: Odder
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Postnummer: 8300
Land: Danmark
Kontaktperson: Anne Pilgaard Jensen
E-mail: udbud@fikm.dk
Telefon: +45 76292026
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://fikm.dk/
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/66d2e604-34b3-42ca-91f2-8a838a213e7b/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/66d2e604-34b3-42ca-91f2-8a838a213e7b/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/66d2e604-34b3-42ca-91f2-8a838a213e7b/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udførsel af specialkørsel for Odder Kommune - genudbud

II.1.2) Hoved-CPV-kode
60000000 Transporttjenester (ikke affaldstransport)
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Odder Kommune har en række lovgivningsmæssige forpligtelser til at sørge for befordring af borgere til og fra en række tilbud beliggende i og udenfor kommunen. Udbuddet vedrører således specialkørsel af de af Odder Kommunes borgere, der er bevilliget specialkørsel i henhold til relevant lovhjemmel.

Udbuddet er opdelt i 2 delaftaler:

Delaftale 1 består primært af kørsel i faste ruter, af børn og unge, en del heraf med handicaps eller særlige behov.

Delaftale 2 består primært af ad-hoc kørsel, af unge borgere og voksne. På delaftale 2, er der altså tale om et kørselsmønster, der ikke er præget af fast kørsel, idet det fortrinsvist er enkelte ture (plus retur), samt kortere perioder af fast kørsel ved fx sygdom.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 22 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakter, der kombinerer de følgende delkontrakter eller grupper af delkontrakter:

Der kan afgives enkelttilbud på delaftalerne, suppleret af et kombinationstilbud, hvis der afgives tilbud på begge delaftaler. Rammeaftalerne tildeles til de(n), hvis kombination af tilbud, der samlet set giver den laveste pris for begge delaftaler. Se udbudsbetingelsernes afsnit 5.3 og afsnit 11.

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Fast kørsel i ruter af børn og unge

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
60130000 Specialiseret personbefordring ad vej
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Hovedudførelsessted:

Odder Kommune

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Delaftale 1 består primært at kørsel i faste ruter af børn og unge med handicaps eller særlige behov.

Bilag 2 – kravspecifikation indeholder en nærmere beskrivelse af det udbudte, herunder en beskrivelse af de forventede kørselsopgaver og omfanget heraf. Bilag 6 – kørselsruter, delaftale 1, viser desuden et mere detaljeret øjebliksbillede af nuværende kørselsmønster af borgere omfattet af kørsel på delaftale 1.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 15 400 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Ad-hoc kørsel af unge og voksne

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
60130000 Specialiseret personbefordring ad vej
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Hovedudførelsessted:

Odder Kommune

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Delaftale 2 består primært af ad-hoc kørsel (kørsel i ikke-faste ruter) af unge borgere og voksne, fortrinsvist enkelte ture eller kørsel i kortere perioder.

Bilag 2 – Kravspecifikation indeholder en nærmere beskrivelse af det udbudte, herunder en beskrivelse af de forventede kørselsopgaver og omfanget heraf.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 6 600 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Det er et krav, at tilbudsgiver er i besiddelse af det antal tilladelser der er nødvendige og relevante for udførelse af opgaven (fællesskabstilladelser, taxibevillinger eller andre gyldige tilladelser til erhvervsmæssig persontransport, afhængigt af hvorvidt de(t) anvendte køretøj har plads til højst 9 personer eller flere.)

Som dokumentation for at opfylde ovennævnte krav, skal tilbudsgiver på anmodning fremsende kopier af de gyldige tilladelser, der agtes anvendt til opgavens udførelse. Såfremt tilbudsgiver ikke er i besiddelse af dokumentationen, kan der indsendes dokumentation for bindende tilsagn om at kunne opnå tilladelse/bevilling (forhåndsgodkendelse fra Trafik- og Byggestyrelsen).

Det er kun den tilbudsgiver, som udbyder har til hensigt at tildele rammeaftalen, der skal fremsende ovenstående dokumentation. Det er derfor ikke et krav, at dokumentationen vedlægges tilbuddet.

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Der stilles ingen krav til den økonomiske og finansielle formåen.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal opfylde nedenstående i forbindelse med den tekniske og faglige formåen:

- For hver delaftale gælder det, at det er et mindstekrav, at tilbudsgiver har relevant erfaring i form af mindst én sammenlignelig reference inden for de seneste 3 år regnet fra tidspunktet for tilbudsfristen. Såfremt tilbudsgiver har referencer der indeholder en kombination af det udbudte, da kan referencen anvendes/angives for begge delaftaler, dette skal dog fremgå tydeligt af referencelisten.

For delaftale 1 forstås en sammenlignelig reference som aftaler vedrørende visiteret kørsel i faste ruter, af børn og unge med handicaps eller særlige behov.

For delaftale 2 forstås en sammenlignelig reference som aftaler vedrørende visiteret kørsel af unge og voksne i et kørselsmønster, der ikke er præget af fast kørsel.

Som dokumentation for at opfylde ovennævnte, skal tilbudsgiver på anmodning fremsende:

- En referenceliste. Referencelisten skal indeholde følgende oplysninger om hver reference:

- En beskrivelse af aftalen og omfang af de historisk udførte kørsler (km.). Desuden skal tilbudsgiver angive hvilken delaftale referencen vedrører, hvis der bydes på flere delaftaler.

- Tilbudsgiver skal angive den historiske omsætning (i DKK ekskl. moms) fra startdato.

- Dato for aftalens opstart og evt. slutdato (slutdato skal angives, hvis aftalen er ophørt).

- Kundens navn (modtagerens navn og kontaktoplysninger).

Udbyder forbeholder sig ret til at kontakte de anførte referencer med henblik på bekræftelse af oplysningernes rigtighed.

Det er kun den tilbudsgiver, som udbyder har til hensigt at tildele rammeaftalen, der skal fremsende ovenstående dokumentation. Det er derfor ikke et krav, at dokumentationen vedlægges tilbuddet.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

For hver delaftale gælder det, at det er et mindstekrav, at tilbudsgiver har relevant erfaring i form af mindst én sammenlignelig reference inden for de seneste 3 år regnet fra tidspunktet for tilbudsfristen.

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Tilbudsgiver skal leve op til § 12 arbejdsklausul i bilag 3 - rammeaftaleudkast.

Tilbudsgiver skal stille en sikkerhed i form af en anfordringsgaranti udstedt af leverandørens bank, pengeinstitut, forsikringsselskab eller tilsvarende jf. § 18 i bilag 2 - rammeaftaleudkast. Sikkerhedsstillelsen skal være på:

- Delaftale 1: 350 000 DKK

- Delaftale 2: 150 000 DKK.

Tilbudsgiver skal leve op til bilag 7 - fortrolighedserklæring.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2021/S 032-079837
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 06/05/2021
Tidspunkt: 23:59
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 07/05/2021
Tidspunkt: 06:00
Sted:

Horsens Kommune

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Der er ikke adgang til åbning af tilbud. Tilbud åbnes af Fællesindkøb Midt.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
Skønnet tidsplan for offentliggørelse af yderligere bekendtgørelser:

2025

VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Nedenstående oplysninger vedrører udelukkelsesgrundene i udbudsdirektivet (udbudsloven):

Tilbudsgiver skal i ESPD’et erklære ikke at være omfattet af udelukkelsesgrundene i udbudsdirektivets art. 57, stk. 1-3 (udbudslovens § 135), art. 57, stk. 4, litra e,f og h (udbudslovens §136) samt art. 57, stk.4, litra a-d, g og i (udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1-6).

På anmodning fra udbyder, skal den tilbudsgiver, som udbyder har til hensigt at tildele rammeaftalen, fremsende en gyldig serviceattest eller anden tilstrækkelig dokumentation, der ikke er ældre end 6 måneder, for at dokumentere at tilbudsgiveren ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene i udbudsdirektivets art. 57, stk. 1-3 (udbudslovens § 135) og art. 57, stk. 4, litra b (udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2). Det er derfor ikke et krav, at dokumentationen vedlægges tilbuddet.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til § 7, stk. 2 i lovbekendtgørelsen nr. 593 af 2. juni 2016 om Klagenævnet for Udbud (i det efterfølgende benævnt "Lov om Klagenævnet for Udbud"), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet, som ikke er omfattet af stk. 1, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. udbudslovens § 171, stk. 2, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen.

2) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort;

3) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

4) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4.

5) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2, 2. pkt.

En klage over at ordregiveren i strid med udbudsloven eller forsyningsvirksomhedsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren i henhold til lov om Klagenævnet for Udbud § 4 har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud § 6, stk. 4 skal klageren senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 3, stk. 1. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgiver i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning kan findes på www. naevneneshus.dk

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
06/04/2021

Send til en kollega

0.062