23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 079-201932
Offentliggjort
23.04.2021
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Rødovre almennyttige Boligselskab, afdeling Islevvænge v/ DAB

Levering af flytteydelser ved renovering af almene boliger i Islevvænge beliggende Fortvej, Tårnvej og Knudsbølvej, 2610 Rødovre


Rødovre almennyttige Boligselskab, afdeling Islevvænge v/ DAB

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Rødovre almennyttige Boligselskab, afdeling Islevvænge v/ DAB
CVR-nummer: 26385695
Postadresse: Finsensvej 33
By: Frederiksberg
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 2000
Land: Danmark
Kontaktperson: Mette Hansen
E-mail: meh@dabbolig.dk
Telefon: +45 77320000
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.dabbolig.dk
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://build.dalux.com/client/da-dk/public/tender/TID-12967
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Levering af flytteydelser ved renovering af almene boliger i Islevvænge beliggende Fortvej, Tårnvej og Knudsbølvej, 2610 Rødovre

Sagsnr.: PRJ-2011-00053
II.1.2) Hoved-CPV-kode
63100000 Godsbehandling, -oplagring og hermed beslægtet virksomhed
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Levering af flytteydelser i forbindelse med genhusning af beboere i 191 almene boliger som led i renovering af afdeling Islevvænge, Rødovre almennyttige Boligselskab.

Bebyggelsen består principielt af 2 hustyper; 137 boliger i ét plan på 74 m2 samt cykelskur (de gule huse) og 54 boliger i 2 plan på 90 m2 samt mindre kælder (de røde huse). Renoveringen vil foregå over en ca. 4-årig periode.

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Hovedudførelsessted:

Fortvej, Tårnvej og Knudsbølvej, 2610 Rødovre

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Se pkt. II.1.4

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Proces-, logistik- og kvalitetsstyring / Vægtning: 40
Kvalitetskriterium - Navn: Organisationsplan og nøglepersoner / Vægtning: 25
Pris - Vægtning: 35
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal opfylde følgende egnethedskrav til økonomisk og finansiel formåen, som oplyses i ESPD’et:

a) Samlet årsomsætning i de seneste 3 afsluttede regnskabsår.

Minimumskrav: Se nedenfor.

Dokumentation: Tilbudsgivers årsrapporter med revisionspåtegning, der dokumenterer årsomsætning for de seneste 3 afsluttede regnskabsår samt egenkapital, ledsaget af en erklæring fra tilbudsgiver om eventuelle væsentlige forandringer indtruffet efter aflæggelsen af seneste årsrapport.

b) Egenkapital i seneste 3 afsluttede regnskabsår.

Minimumskrav: se nedenfor.

Dokumentation: Tilbudsgivers årsrapporter med revisionspåtegning, der dokumenterer årsomsætning for de seneste 3 afsluttede regnskabsår samt egenkapital, ledsaget af en erklæring fra tilbudsgiver om eventuelle væsentlige forandringer indtruffet efter aflæggelsen af seneste årsrapport.

c) Erhvervsansvarsforsikring:

Minimumskrav: se nedenfor.

Dokumentation: Tilbudsgivers forsikringspolice, der dokumenterer kravet til erhvervsansvarsforsikring med en forsikringssum på minimum 5 mio. DKK.

Ved konsortier beregnes egenkapital/omsætning som konsortiets samlede egenkapital/omsætning.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

a) Positiv årsomsætning

b) Positiv egenkapital

c) Forsikringssum på 5 mio. DKK.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal opfylde følgende egnethedskrav til teknisk og faglig formåen, der skal oplyses i ESPD’et;

a) Tilbudsgiver skal give en kort beskrivelse af virksomhedens historik, organisation, samlede ressourcer og medarbejderflow, herunder oplyse antallet af ansatte i 2018, 2019 og 2020.

b) Tilbudsgiver skal levere mindst 2 referencer fra opgaver, der i omfang svarer til flytninger på over 100 almene boliger.

Referencerne skal være påbegyndt indenfor de seneste 3 år, og skal hver indeholde følgende oplysninger:

1) Navn på opdraggiver og kontaktperson hos denne

2) Beskrivelse af opgaven: antal boliger, antal kvm, særlige forhold/udfordringer i bebyggelsen

3) Kontraktsum

4) Udførelsesperiode

5) Tilbudsgivers rolle og ansvar i sagen, herunder beskrivelse af beboerkoordinering og eventuel koordinering med de udførende entreprenører på stedet

6) Eventuel anvendelse af underentreprenører

7) Eventuelle udtalelser fra opdraggiver.

Ordregiver forbeholder sig ret til at kontakte de opdragsgivere, der er angivet i referencerne.

For konsortier og tilbudsgivere med forpligtende underleverandører gælder ovenstående om antal referencer for konsortiet/tilbudsgiveren som helhed.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

b) Mindst 2 referencer fra opgaver, der i omfang svarer til flytninger på over 100 almene boliger.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 20/05/2021
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 20/05/2021
Tidspunkt: 12:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3) Yderligere oplysninger:

Ordregiver vil udelukke tilbudsgivere fra deltagelse i udbudsprocessen, hvis disse er omfattet af en af de frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2, nr. 4, nr. 5 og nr. 6:

- Tilbudsgiver er erklæret konkurs eller er under insolvens- eller likvidationsbehandling (nr. 2).

- Tilbudsgivers aktiver administreres af en kurator eller af retten.

- Tilbudsgiver er under tvangsakkord (nr. 2).

- Tilbudsgivers erhvervsvirksomhed er blevet indstillet (nr. 2).

- Tilbudsgiver befinder sig i en lignende situation som beskrevet i ovenstående punkter i henhold til en tilsvarende procedure, der er fastsat i national lovgivning, hvor tilbudsgiveren er hjemmehørende (nr. 2).

- Tilbudsgiver har indgået aftaler med andre økonomiske aktører med henblik på at fordreje konkurrencen (nr. 4).

- Tilbudsgiver væsentligt har misligholdt en tidligere offentlig kontrakt, og misligholdelsen har medført ophævelse af den pågældende kontrakt eller en lignende sanktion (nr. 5).

- Tilbudsgiver har fået fortrolige oplysninger, der kan give dem uretmæssige fordele i forbindelse med udbudsproceduren (nr. 6).

- Tilbudsgiver har groft uagtsomt givet vildledende oplysninger, der kan have væsentlig indflydelse på beslutninger vedrørende udelukkelse, vurdering af minimumskravene til egnethed, udvælgelse eller tildeling af kontrakt (nr. 6).

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for udbud - Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: www.naevneneshus.dk
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Kokunrrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
19/04/2021

Send til en kollega

0.048