23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 082-211558
Offentliggjort
28.04.2021
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Københavns Kommune - Økonomiforvaltningen

Udbud omfattende lager og distribution af værnemidler


Københavns Kommune - Økonomiforvaltningen

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Københavns Kommune - Økonomiforvaltningen
CVR-nummer: 64942212
Postadresse: Borups Allé 177
By: København NV
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 2400
Land: Danmark
Kontaktperson: Søren Offersen
E-mail: soo@bdo.dk
Telefon: +45 33663366
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/153569037.aspx
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/153569037.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/153569037.aspx
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud omfattende lager og distribution af værnemidler

II.1.2) Hoved-CPV-kode
79991000 Lagerstyring
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Københavns Kommune udbyder lagerhåndtering, pakning og distribution af værnemidler.

Lagerdrift og distribution består af flere delopgaver.

1) Varemodtagelse og lagerlægning

2) Pluk og pak af værnemidler fra lager

3) Lagersystem

4) Udskrift af labels og følgeseddel

5) Distribution

6) Elektronisk bestilling

7) Lagerdrift.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 12 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
60000000 Transporttjenester (ikke affaldstransport)
60160000 Postbefordring ad vej
60161000 Pakketransport
63000000 Hjælpevirksomhed i forbindelse med transport; rejsebureauvirksomhed
63100000 Godsbehandling, -oplagring og hermed beslægtet virksomhed
63110000 Godsbehandling
63120000 Oplagring og pakhusvirksomhed
63121000 Lagring og genfinding
63122000 Opmagasinering
64000000 Post- og telekommunikationstjenester
64120000 Kurértjeneste
64121200 Pakkeudbringning
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

1) Varemodtagelse og lagerlægning:

Københavns Kommune foretager på egne vegne indkøb af værnemidler og vil i dialog med den kommende leverandør få leveret værnemidlerne til kommende leverandørs lager.

2) Pluk og pak af værnemidler fra lager:

Københavns Kommunes institutioner bestiller løbende værnemidler, hvorfor leverandøren løbende skal betjene flere forskellige bestillinger.

3) Lagersystem:

Leverandøren skal stille lagersystem til rådighed, herunder vedligeholdelse af stamdata og data omkring antal ordre, plukkelinjer, antal pr. linje pr. København Kommunes institutioner.

Lagersystemet skal vise aktuel lagerbeholdning og understøtte at varerne plukkes efter FIFO princippet.

4) Udskrift af labels og følgeseddel:

Leverandørens skal udskrive labels til brug for distribution af værnemidler.

Leverandøren skal som en del af leverancen sikre at der udskrives forsendelseslabels som understøtter den af leverandøren valgte distributør samt følgeseddel til den af København Kommunes institutioner, der har foretaget bestillingen.

5) Distribution:

Leverandøren skal som en del af aftalen sikre at varer distribueres til kunder, enten ved egen distribution eller via. 3. part, samt opfølgning på distributionen.

6) Elektronisk bestilling:

Understøtte at Københavns Kommunes institutioner får adgang til elektronisk bestilling.

Københavns Kommunes institutioner skal kunne tilgå elektronisk varekatalog, se varestatus (på lager eller ikke på lager) og bestille værnemidler elektronisk gennem løsningen.

7) Lagerdrift:

Lageret skal holdes pænt, rydeligt og renholdt.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 12 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

I henhold til II.2.7) er den forventede varighed af aftalen angivet til 48 måneder, det præciseres at aftalen er tidsubegrænset og kan opsiges i henhold til aftalen. Det præciseres at kontraktens værdi forventes at være mellem 12 mio. og 15 mio. DKK.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal oplyse:

a) Tilbudsgivers gennemsnitlige omsætning i de 3 seneste disponible regnskabsår eller tilbudsgivers omsætning i det seneste disponible regnskabsår.

b) Tilbudsgivers soliditetsgrad for det seneste disponible regnskabsår.

c) Tilbudsgivers egenkapital for det seneste disponible regnskabsår.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

a) Tilbudsgivers gennemsnitlige omsætning i de 3 seneste disponible regnskabsår eller tilbudsgivers omsætning i det seneste disponible regnskabsår skal udgøre minimum 24 mio. DKK (ekskl. moms).

b) Tilbudsgiver skal have en soliditetsgrad på mindst 15 % i det seneste disponible regnskabsår.

c) Tilbudsgiver skal have en egenkapital på minimum 5 mio. DKK i det seneste disponible regnskabsår.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal angive minimum 3 referencer, der er udført inden for de seneste 3 år omfattende lagerhåndtering, pakning og distribution af tilsvarende varer i tilsvarende eller større mængder. Referencerne skal indeholde oplysninger om kontraktværdi, kunde samt opstart og afslutning af kontrakten. Hvis referencen endnu ikke er afsluttet, bedes tilbudsgiveren angive "ikke afsluttet" i sin referencebeskrivelse.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

3 referencer.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 26/05/2021
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 26/05/2021
Tidspunkt: 12:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Ordregiver har anført følgende frivillige udelukkelsesgrund i udbudsbetingelserne:

Tilbudsgiver er desuden udelukket fra at deltage i udbuddet, hvis ordregiveren kan påvise, at tilbudsgiver indenfor de seneste 2 år:

— Har begået handlinger, der har ført til domfældelse for overtrædelse af gældende skattelovgivning indenfor det område, hvor virksomheden udøver sit erhverv, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 3.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799
Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2. juni 2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
23/04/2021

Send til en kollega

0.063