23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 089-229607
Offentliggjort
07.05.2021
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Odense Kommune

Vindere

(18.08.2021)
Bring Courier Express A/S
Hans Egedes Vej 18
5210 Odense NV

Udbud på transport af hjælpemidler


Odense Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Odense Kommune
CVR-nummer: 35209115
Postadresse: Flakhaven 2
By: Odense C
NUTS-kode: DK031 Fyn
Postnummer: 5000
Land: Danmark
Kontaktperson: Sandy Lykke Lützen
E-mail: sall@odense.dk
Telefon: +45 29135744
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.odense.dk/
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/28ece2c1-0181-4005-baeb-91b982f765c0/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/28ece2c1-0181-4005-baeb-91b982f765c0/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/28ece2c1-0181-4005-baeb-91b982f765c0/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud på transport af hjælpemidler

II.1.2) Hoved-CPV-kode
60000000 Transporttjenester (ikke affaldstransport)
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Transport af hjælpemidler mellem depot og borger/plejebolig.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 10 800 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK031 Fyn
Hovedudførelsessted:

Odense

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Kørsel med hjælpemidler mellem depot og borger/plejebolig.

Der køres på hverdage med 4 varebiler med lift. Derudover er der tilknyttet en mindre varebil.

De fleste kørsler vil fremgå af kørselslisterne dagen før. Der er dog også et mindre omfang af samme-dags kørsler samt expreskørsler.

Der er kørsler fra nødlageret hverdage ml kl. 15.00-20.00, fredag dog 12.30-20.00. Lørdag, søndag og helligdage skal der køres fra nødlageret ml. 08.00-20.00.

Der er option på nødlagerfaciliteter.

Enkelte hjælpemidler skal installeres eller tages ned i borgers hjem. Leverandøren skal leve op til Statens Seruminstituts krav til hygiejne. Der er i kontrakten indarbejdet en ændringsklausul omkring implementering af CO2 neutral kørsel i år 2 eller 3 i kontrakten for 25-50 % af kørslerne.

Kontraktlængden er 3 år og en option på 3-4 år. Optionen kaldes i forbindelse med implementering af CO2 neutral kørsel, og optionsperioden vil blive tilpasset leasingperioden for bilerne.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 45
Pris - Vægtning: 55
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 10 800 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/11/2021
Slut: 31/10/2024
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Ordregiver kan forlænge/omlægge kontrakten med 3-4 år med henblik på en delvis omlægning til CO2 neutrale køretøjer (”Optionsperioden”). Kontraktperioden og optionsperioden kan samlet løbe i 6 år.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Der er option på nødlagerfaciliteter.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Alle frivillige udelukkelsesgrunde er tilvalgt. Der indgår i udbuddet en beskæftigelsesklausul og en arbejdsklausul.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Gyldige erhvervs- og produktansvarsforsikring med en dækningssum på minimum 10 mio. DKK.

Tilbudsgivers egenkapital for de 3 seneste disponible regnskabsår skal være positiv

Tilbudsgivers samlede årsomsætning for de 3 seneste disponible regnskabsår skal udgøre mindst 1 mio. DKK pr. år.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Gyldige erhvervs- og produktansvarsforsikring med en dækningssum på minimum 10 mio. DKK.

Tilbudsgivers egenkapital for de 3 seneste disponible regnskabsår skal være positiv.

Tilbudsgivers samlede årsomsætning for de 3 seneste disponible regnskabsår skal udgøre mindst 1 mio. DKK pr. år.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Referencer. Minimum 1 sammenlignelig reference fra de seneste 3 år, med en minimumsomsætning på 500 000 DKK pr. år over en periode på 2 år. Det er et krav, at referencen indeholder gentagne leveringer i hvert af de 2 år.

For at referencen kan karakteriseres som værende sammenlignelig, skal den omfatte daglige eller ugentlige leveringer til borgere og/eller leverancer hvor hygiejnekrav, jf. SSI’s vejledninger, indgår.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Referencer. Minimum 1 sammenlignelig reference fra de seneste 3 år, med en minimumsomsætning på 500 000 DKK pr. år over en periode på 2 år. Det er et krav, at referencen indeholder gentagne leveringer i hvert af de 2 år.

For at referencen kan karakteriseres som værende sammenlignelig, skal den omfatte daglige eller ugentlige leveringer til borgere og/eller leverancer hvor hygiejnekrav, jf. SSI’s vejledninger, indgår.

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Euronorm 6 og Energiklasse a biler eller bedre, skal anvendes fra aftalestart.

Chaufførerne skal have været på kursus, hvor de har opnået viden og evne til at køre "grønt".

Alle frivillige udelukkelsesgrunde er tilvalgt.

Kontrakten omfatter en beskæftigelsesklausul og en arbejdsklausul.

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 03/06/2021
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 03/06/2021
Tidspunkt: 12:00
Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Der er ikke adgang.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
Skønnet tidsplan for offentliggørelse af yderligere bekendtgørelser:

Ved udløb af kontraktperioden eller ved udløb af kontrakt og optionsperiode.

VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
03/05/2021

Send til en kollega

0.062