23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 091-236044
Offentliggjort
11.05.2021
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Københavns Kommune - Økonomiforvaltningen

Ad hoc taxi


Københavns Kommune - Økonomiforvaltningen

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Københavns Kommune - Økonomiforvaltningen
CVR-nummer: 64942212
Postadresse: Borups Allé 177
By: København NV
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 2400
Land: Danmark
Kontaktperson: Ilias Elaraar
E-mail: g91n@kk.dk
Telefon: +45 29425383
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/154422390.aspx
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/154422390.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/154422390.aspx
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Ad hoc taxi

Sagsnr.: 2020-0849493
II.1.2) Hoved-CPV-kode
60120000 Taxikørsel
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Ved nærværende udbud ønsker ordregiver at indhente tilbud på ad hoc taxikørsel. Taxikørsel afregnes via taximeter med priser jf. det landsdækkende prisloft fratrukket leverandørens tilbudte rabatter. Leverandørens rabatter fratrækkes på fakturaniveau.

Rammeaftalen omfatter kørsel af:

— Kommunens medarbejdere

— Folkevalgte politiske medlemmer af borgerrepræsentationen

— Visiterede borgere.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 80 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
60140000 Persontransport, ikke rutekørsel
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK011 Byen København
Hovedudførelsessted:

København

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Kørslen omfatter:

— Forudbestilte ture (dvs. bestilling af en taxi til ankomst til et fra bestillingen senere aftalt tidspunkt)

— Straks-ture (dvs. bestilling af en taxi til ankomst hurtigst muligt efter bestilling)

— Gadeture (dvs. hyring af en taxi på gaden uden forudgående bestilling).

Kommunens medarbejdere og politikere vil i høj grad benytte straks-ture og forudbestilte ture, der typisk bestilles enkeltvis. Der vil i mindre grad benyttes gadekørsel.

Kommunens borgere vil i høj grad benytte forudbestilte ture, der hovedsageligt bestilles af kommunens sagsbehandlere. Der vil i mindre grad benyttes straks-ture. En borgers samtlige bevilligede ture vil som hovedregel bestilles på samme tid. Kørselsbevillingen har en midlertidig karakter, der kan variere fra én til flere ture og strækker sig over en kortere periode (dage - uger).

Rammeaftalen omfatter ikke bevillingskørsel af længerevarende karakter, hvor kørslen forekommer hyppigere, og hvor bevillingen strækker sig over en længerevarende periode (måneder - år). Andre aftale omfatter denne type kørsel.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 40 %
Pris - Vægtning: 60 %
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 80 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Tilbudsgiver skal være registeret i Færdselsstyrelsens register over kørsels- & bestillingskontor.

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Egenkapital & Erhvervsansvarsforsikring.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgiver skal have en egenkapital på minimum 500 000 DKK i det seneste disponible regnskabsår.

Tilbudsgivers erhvervsansvarsforsikring skal have en dækningssum pr forsikringssår på minimum 10 mio. DKK.

Såfremt der er sket væsentlige ændringer siden aflæggelsen af seneste årsrapport, lægges det korrigerede beløb til grund.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Disponering af vognpark.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgiver skal som minimum disponere over en vognpark på min. 100 vogne til opfyldelse af kontrakten.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 08/06/2021
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 08/06/2021
Tidspunkt: 12:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3) Yderligere oplysninger:

Tilbudsgiver må ikke være omfattet af en eller flere udelukkelsesgrunde nævnt i udbudsloven § § 135, 136 og 137 stk. 1, nr. 1, 2. (se herom i udbudsbetingelserne). Tilbudsgiver er endvidere udelukket fra at deltage i udbuddet, hvis ordregiveren kan påvise, at tilbudsgiver har begået handlinger, der har ført til domfældelse for overtrædelse af gældende skattelovgivning inden for det område, hvor virksomheden udøver sit erhverv, i henhold til udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 3.

Tilbudsgiver skal dokumentere sin egnethed for udøvelse af det pågældende erhverv, ved fremlæggelse af: - Udtræk fra Færdselsstyrelsens register over kørsels- & bestillingskontorer.

Tilbudsgiver skal dokumentere sin økonomiske og finansielle formåen ved fremlæggelse af:

- Kopi af forsikringspolice eller erklæring fra det relevante forsikringsselskab.

- Revisorerklæring eller revisorpåtegnet årsregnskab om tilbudsgivers egenkapital i det seneste disponible regnskab.

Tilbudsgiver kan godtgøre sin økonomiske og finansielle formåen ved ethvert andet dokument, som ordregiver vurderer passende, hvis tilbudsgiver af en gyldig grund ikke er i stand til at fremlægge ovenstående dokumenter.

Tilbudsgiver skal dokumentere sin tekniske og faglige formåen ved fremlæggelse af dokumentation for disponering af vognpark på min. 100 vogne for opfyldelse af kontrakten.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799
Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2. juni 2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
06/05/2021

Send til en kollega

0.078