23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 093-241420
Offentliggjort
14.05.2021
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Sydøstjyllands Brandvæsen I/S

Opdateringer

Rettelse
(25.05.2021)

IV.2.2)
I stedet for:
Dato: 10-06-2021
Time: 23:59
Læses:
Dato: 23-06-2021
Time: 23:59

IV.2.7)
I stedet for:
Dato: 11-06-2021
Time: 00:00
Læses:
Dato: 24-06-2021
Time: 00:00

Udbud af tankvogn til Sydøstjyllands Brandvæsen


Sydøstjyllands Brandvæsen I/S

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Sydøstjyllands Brandvæsen I/S
CVR-nummer: 35439862
Postadresse: Endelavevej 5
By: Horsens
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Postnummer: 8700
Land: Danmark
E-mail: udbud@fikm.dk
Telefon: +45 76292026
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://sojbv.dk/
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/3598ffb9-1c84-4e4b-91a0-8f6b0908351f/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/3598ffb9-1c84-4e4b-91a0-8f6b0908351f/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/3598ffb9-1c84-4e4b-91a0-8f6b0908351f/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud af tankvogn til Sydøstjyllands Brandvæsen

II.1.2) Hoved-CPV-kode
34144212 Brandkøretøjer med vandtank
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udbuddet vedrører opbygning og levering af en vandtankvogn med en tankkapacitet på minimum 10 000 liter.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 2 200 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK042 Østjylland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet vedrører opbygning og levering af en vandtankvogn med en tankkapacitet på minimum 10 000 liter.

Udbuddet gennemføres efter proceduren "offentligt udbud", hvor der på baggrund af udbuddet, forventes at indgå kontrakt med én opbygger. Kontrakten træder i kraft ved dato for kontraktunderskrift og løber indtil 3 måneder efter den vindende tilbudsgiver har foretaget fuldstændig og korrekt leverance (forventet leveringstid 15 måneder).

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Indretning og udførelse af opbygning / Vægtning: 40 %
Kvalitetskriterium - Navn: Service- og garantibestemmelser / Vægtning: 20 %
Pris - Vægtning: 40 %
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 2 200 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 18
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Optioner på tilvalg af følgende udstyr;

- Dyser til kørende slukning

- Ekstra lufttank på chassis

- Stigegalleri 1 - Elektrisk

- Stigegalleri 2 - Manuel

- Indstilling af vandydelse på vandkanon.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Nedestående vedrører ikke egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, men udelukkelsesgrunde i udbudsloven. Ordregiver har indsat det i dette felt, da der i udbudsbekendtgørelsen ikke er et felt til beskrivelse af udelukkelsesgrundene.

Ordregiver kan ikke indgå aftale med tilbudsgivere, der er omfattet af én eller flere af udelukkelsesgrundene i udbudslovens § § 135, 136 og 137, stk. 1, nr. 2 og 5 svarende til udbudsdirektivets artikel 57.1, 57.2, 57.4 litra e, f og h samt 57.4 litra b og g.

Tilbudsgiver skal erklære ikke at være omfattet af disse i ESPD.

På anmodning fra ordregiver, skal tilbudsgiver fremsende en gyldig serviceattest eller tilsvarende dokumentation for udenlandske tilbudsgivere, som maksimalt må være udstedt 12 måneder før tilbudsfristen, for at dokumentere at tilbudsgiver ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene i udbudslovens § § 135 og 137, stk. 1, nr. 2. Dokumentationen skal hermed ikke afleveres sammen med tilbuddet.

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal opfylde nedenstående mindstekrav for de seneste 3 disponible regnskabsår:

- Egenkapitalen (ultimo året) for hvert af de 3 regnskabsår er positiv.

Tilbudsgiver skal i ESPD, del IV erklære med ”JA”, at leve op til egnethedskriterierne (udvælgelseskriterierne).

På anmodning fra ordregiver, skal tilbudsgiver fremsende dokumentation, i form af revisorpåtegnede årsregnskaber for tilbudsgivers seneste 3 afsluttede regnskabsperioder. Hvis oplysningerne ikke fremgår af årsregnskaberne, skal tilbudsgiver fremsende et dokument hvoraf egenkapitalen med revisorattestering fremgår. Attesteringen skal være af registreret eller statsautoriseret revisor. Dokumentationen skal hermed ikke vedhæftes tilbuddet.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Det er et mindstekrav, at tilbudsgiver har relevant erfaring i form af mindst en sammenlignelig reference inden for de seneste 3 år regnet fra tidspunktet for tilbudsfristen. Ved sammenlignelige referencer forstås aftaler inden for samme fagområde, dvs. opbygning og levering af tankvogne og/eller øvrige brandkøretøjer. Levering til referencen skal være foretaget på tidspunktet for tilbudsfristens udløb. Det er uden betydning om referencerne angår offentlige eller private virksomheder.

Tilbudsgiver skal i ESPD, del IV erklære med ”JA”, at leve op til egnethedskriterierne (udvælgelseskriterierne).

På anmodning fra ordregiver, skal tilbudsgiver fremsende dokumentation, i form af en referenceliste. Dokumentationen skal hermed ikke vedhæftes tilbuddet.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 10/06/2021
Tidspunkt: 23:59
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 11/06/2021
Tidspunkt: 00:00
Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Der er ikke adgang for tilbudsgivere til at overvære åbning af tilbud.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til § 7, stk. 2 i lovbekendtgørelse nr. 593 af 2. juni 2016 om Klagenævnet for Udbud (i det følgende benævnt ”Lov om Klagenævnet for Udbud”), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet, som ikke er omfattet af stk. 1, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. udbudslovens § 171, stk. 2, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen.

2) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

3) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

4) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4.

5) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2, 2. pkt.

En klage over at ordregiveren i strid med udbudsloven eller forsyningsvirksomhedsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren i henhold til Lov om Klagenævnet for Udbud § 4 har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

I henhold til Lov om Klagenævnet for Udbud § 6, stk. 4 skal klageren senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 3, stk. 1. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning kan findes på www.naevneneshus.dk

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
11/05/2021

Send til en kollega

0.078