23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 098-259511
Offentliggjort
21.05.2021
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Midttrafik

60. udbud - Regional buskørsel i Midt- og Vestjylland


Midttrafik

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Midttrafik
CVR-nummer: 29943176
Postadresse: Søren Nymarks Vej 3
By: Højbjerg
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Postnummer: 8270
Land: Danmark
Kontaktperson: Jette Schelderup Mathiassen
E-mail: jsn@midttrafik.dk
Telefon: +45 21259302
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/a897c8f7-e1b0-4b47-a3b4-eee3c7fa4e6e/homepage
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/a897c8f7-e1b0-4b47-a3b4-eee3c7fa4e6e/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/a897c8f7-e1b0-4b47-a3b4-eee3c7fa4e6e/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/a897c8f7-e1b0-4b47-a3b4-eee3c7fa4e6e/homepage
I.6) Hovedaktivitet
Transport med bybane, sporvogn, trolleybus eller bus

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

60. udbud - Regional buskørsel i Midt- og Vestjylland

II.1.2) Hoved-CPV-kode
60000000 Transporttjenester (ikke affaldstransport)
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udbuddet omfatter driften af regional buskørsel i Region Midtjylland, primært i området Midt- og Vestjylland. Kørslen udbydes i 2 delkontrakter/pakker:

- Pakke 1: Kontrakten består af ca. 32 300 køreplantimer om året fordelt på 14 kontraktbusser og 2 fast tilknyttede reservebusser.

- Pakke 2: Kontrakten består af ca. 56 400 timer fordelt på 23 kontraktbusser og 3 fast tilknyttede reservebusser. Der er desuden krav om 2 forpligtede ikke-kontraktbusser.

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakter, der kombinerer de følgende delkontrakter eller grupper af delkontrakter:

Kombination A: Omfatter pakke 1 (delkontrakt 1) og pakke 2 (delkontrakt 2).

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Pakke 1

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
60112000 Offentlig vejtransport
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK041 Vestjylland
Hovedudførelsessted:

Vestjylland

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Kontrakten består af ca. 32 300 køreplantimer om året fordelt på 14 kontraktbusser og 2 fast tilknyttede reservebusser. Kørslen omfattet af udbuddet planlægges med udgangspunkt i de definerede afregningsmæssige stationeringssteder, jf. vognløbslisterne i pakkebeskrivelsen.

Der er kontrakt-/driftsstart på kørslen den 26. juni 2022. Kontrakten er tidsubegrænset, hvor begge parter har mulighed for at opsige kontrakten til køreplanskifte med minimum 6 måneders varsel for Midttrafiks vedkommende og minimum 18 måneders varsel for busselskabets vedkommende. Kontrakten er uopsigelig i 10 år.

Midttrafik har ret til at ændre i eksisterende ruter, herunder linjeføringen, nedlægge ruter mv. samt ret til at ændre i anvendelse af materiel og timer f.eks. til brug på andre ruter inden for det geografiske nærområde. Ved sådanne ændringer sker dette i henhold til krav og bestemmelser i kontrakten, herunder bestemmelser om ændringer i antal busser og køreplaner, regulering for tomkørsel mv.

Der er krav om at minimum 10 af kontraktbusserne skal anvende fossilfri eller emissionsfri drivmiddel. Som fossilfri/emissionsfri drivmidler accepteres biogas, el eller brint, jf. udbudsbetingelserne afsnit 3.4.1.

Øvrige busser skal enten anvende CO2-neutralt biodiesel, biogas, el eller brint som drivmiddel.

Da der kan være længere leveringstid på fabriksnye gas- og emissionsfri busser, samt på etablering af gastanknings- og/eller ladeanlæg, accepteres det, at indsættelse af gas- eller emissionsfri busser kan ske op til 6 måneder efter driftsstart, dvs. senest 26. december 2022. I den midlertidige periode accepterer Midttrafik anvendelse af dieselbusser med en maksimal alder på 12 år. Det er et krav, at dieselbusserne anvender CO2 neutralt biodiesel.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 120
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Kontrakten omfattet af udbuddet er en tidsubegrænset kontrakt hvor begge parter har mulighed for at opsige kontrakten til køreplanskifte med minimum 6 måneders varsel for Midttrafiks vedkommende og minimum 18 måneders varsel for busselskabets vedkommende. Kontrakten er uopsigelig i 10 år.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Der kan afgives kombinationstilbud: Kombination A bestående af pakke 1 og pakke 2.

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Pakke 2

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
60112000 Offentlig vejtransport
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK041 Vestjylland
Hovedudførelsessted:

Vestjylland

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Kontrakten består af ca. 56 400 timer fordelt på 23 kontraktbusser og 3 fast tilknyttede reservebusser. Der er desuden krav om 2 forpligtede ikke-kontraktbusser.

Kørslen omfattet af udbuddet planlægges med udgangspunkt i de definerede afregningsmæssige stationeringssteder, jf. vognløbslisterne i pakkebeskrivelsen.

Der er kontrakt-/driftsstart på kørslen den 26. juni 2022. Kontrakten er tidsubegrænset, hvor begge parter har mulighed for at opsige kontrakten til køreplanskifte med minimum 6 måneders varsel for Midttrafiks vedkommende og minimum 18 måneders varsel for busselskabets vedkommende. Kontrakten er uopsigelig i 10 år.

Midttrafik har ret til at ændre i eksisterende ruter, herunder linjeføringen, nedlægge ruter mv. samt ret til at ændre i anvendelse af materiel og timer f.eks. til brug på andre ruter inden for det geografiske nærområde. Ved sådanne ændringer sker dette i henhold til krav og bestemmelser i kontrakten, herunder bestemmelser om ændringer i antal busser og køreplaner, regulering for tomkørsel mv.

Der er krav om at minimum 13 af kontraktbusserne skal anvende fossilfri eller emissionsfri drivmiddel. Som fossilfri/emissionsfri drivmidler accepteres biogas, el eller brint, jf. udbudsbetingelserne afsnit 3.4.1.

Øvrige busser skal enten anvende CO2-neutralt biodiesel, biogas, el eller brint som drivmiddel.

Da der kan være længere leveringstid på fabriksnye gas- og emissionsfri busser, samt på etablering af gastanknings- og/eller ladeanlæg, accepteres det, at indsættelse af gas- eller emissionsfri busser kan ske op til 6 måneder efter driftsstart, dvs. senest 26. december 2022. I den midlertidige periode accepterer Midttrafik anvendelse af dieselbusser med en maksimal alder på 12 år. Det er et krav, at dieselbusserne anvender CO2 neutralt biodiesel.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 120
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Kontrakten omfattet af udbuddet er en tidsubegrænset kontrakt hvor begge parter har mulighed for at opsige kontrakten til køreplanskifte med minimum 6 måneders varsel for Midttrafiks vedkommende og minimum 18 måneders varsel for busselskabets vedkommende. Kontrakten er uopsigelig i 10 år.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Der kan afgives kombinationstilbud: Kombination A bestående af pakke 1 og pakke 2.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Tilbudsgiver skal sammen med tilbuddet fremsende en udfyldt udgave af Det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD) jf. nedenfor.

Såfremt tilbudsgiver baserer sig på andre enheders kapacitet eller udgør en sammenslutning af virksomheder (konsortier) skal der afleveres flere ESPD'er, jf. udbudsbetingelsernes afsnit 6. ESPD'et er en egen-erklæring, der fungerer som foreløbigt bevis for, at tilbudsgiver, andre enheder eller konsortiet opfylder kriterierne med hensyn til udelukkelse, egnethed og udvælgelse. Disse oplysninger skal senere verificeres.

Der skal udfyldes følgende i ESPD’et:

- Del II: Oplysninger om den økonomiske aktør

- Punkt A: Oplysninger om den økonomiske aktør

- Punkt B: Oplysninger om den økonomiske aktørs repræsentanter

- Punkt C: Oplysninger om udnyttelse af andre enheders kapacitet

- Punkt D: Oplysninger om underleverandører, hvis kapacitet den økonomiske aktør ikke baserer sig på.

Del III: Udelukkelsesgrunde:

- Punkt A: Grunde vedr. straffedomme

- Punkt B: Grunde vedr. betaling af skatter og afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger: Hvis der er udestående betalinger, oplyses ”Ja” og det udestående beløb oplyses.

- Punkt C: Grunde, der vedrører insolvens, interessekonflikter eller forsømmelse i forbindelse med udøvelsen af erhvervet:

Tilbudsgiver skal bekræfte, at denne ikke er omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 135, stk. 1 - 3 og § 136. I modsat fald er ordregiver forpligtet til at udelukke tilbudsgiveren, jf. dog udbudslovens § 135, stk. 4 og 5.

Tilbudsgiver skal yderligere bekræfte, at denne ikke er omfattet af følgende frivillige udelukkelsesgrunde, jf. udbudslovens § 137, stk. 1:

— Tilsidesættelse af visse forpligtelser, jf. nr. 1

— Forhold vedr. insolvens/konkurs el. lign., jf. nr. 2

— Alvorlige pligtforsømmelser, jf. nr. 3

— Rammeaftale med henblik på konkurrencefordrejning, jf. nr. 4

— Mislighold af tidligere offentlig kontrakt, jf. nr. 5

— Uretmæssig påvirkning af ordregivers beslutningsproces, jf. nr. 6

— Ubetalt offentlig gæld under 100 000 DKK, jf. nr. 7. Ordregiver påser oplysningen som afgivet under punkt B.

Del IV: Udvælgelse:

- Punkt A: Egnethed:

— Tilbudsgiver skal have autorisation for udøvelse af hvervet i form af tilladelse efter buslovens § 1, stk. 1 (grundtilladelse), og tilladelse til det nødvendige antal busser.

- Punkt B: Økonomisk og finansiel formåen:

— Finansielle nøgletal, jf. pkt. III.1.2).

- Punkt C: Teknisk og faglig formåen:

— Udførelse af tjenesteydelser af den anførte type, jf. pkt. III.1.3).

ESPD udfyldes af tilbudsgiver i udbudssystemet.

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgivere skal oplyse egenkapitalen som ”Finansielt nøgletal" for hvert af de seneste to (2) disponible regnskabsår.

Seneste disponible regnskab defineres som det seneste generalforsamlingsgodkendte årsregnskab.

Er tilbudsgiver etableret inden for de seneste 3 år, skal tilbudsgiver alene have haft en positiv egenkapital i afsluttede regnskabsår.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Det er et mindstekrav, at tilbudsgivers egenkapital er positiv i de 2 seneste disponible regnskabsår.

Har tilbudsgiver endnu ikke afsluttet det første regnskabsår, skal tilbudsgiver på tilbudsafgivelsestidspunktet have en positiv egenkapital.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgivere skal dokumentere erfaring med udførelse af kollektiv trafik i form af A-kontrakt kørsel i Danmark eller tilsvarende rutebaseret kørsel inden for de seneste 3 køreplanår (køreplanår K21 kan tælle med).

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Pakke 1 (Delkontrakt 1):

- Tilbudsgiver skal kunne dokumentere minimum én reference (én kontrakt), med et kørselsomfang på mindst 8 000 køreplantimer pr. år.

- Alternativt skal tilbudsgiver kunne dokumentere flere referencer (flere kontrakter) med et samlet kørselsomfang på minimum 10 000 køreplantimer pr. år. Det er desuden et krav, at mindst en af referencerne (kontrakterne) har et omfang på mindst 5 000 køreplantimer pr. år.

Pakke 2 (Delkontrakt 2) og kombination A:

- Tilbudsgiver skal kunne dokumentere minimum én reference (én kontrakt) med et kørselsomfang på mindst 20 000 køreplantimer pr. år.

- Alternativt skal tilbudsgiver kunne dokumentere flere referencer (flere kontrakter) med et samlet kørselsomfang på minimum 30 000 køreplantimer pr. år. Det er desuden et krav, at mindst én af referencerne (kontrakterne) har et omfang på mindst 10 000 køreplantimer pr. år.

III.1.6) Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:

Til sikkerhed for tilbudsgivers opfyldelse af kontrakten stilles en anfordringsgaranti på 100 000 DKK pr. bus (både kontrakt- og reservebusser). Garantien skal stilles gennem et af Midttrafik godkendt pengeinstitut/kautionsforsikringsselskab og indestå indtil 3 måneder efter kontraktens udløb, medmindre der forinden er rejst krav mod garantien. Garantien skal på anfordring fra Midttrafik frigives, uden at Midttrafik kan dokumentere sin ret ved forlig, endelig domstolsafgørelse eller voldgiftskendelse.

III.1.8) Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:

Ingen krav til retlig form, men hvis ansøgning om prækvalifikation afgives af et konsortium, skal ansøgningen vedlægges en erklæring om, at alle deltagere i konsortiet hæfter direkte, ubegrænset og solidarisk for kontraktens udførelse og med angivelse af en konsortiedeltager, med hvem ordregiver kan indgå bindende aftaler på konsortiets vegne. Ved brug af underleverandør skal omfang specificeres i tilbuddet. Hovedleverandøren vil have det fulde ansvar overfor ordregiveren. Dersom et konsortium får tildelt aftalen, skal hvert medlem af konsortiet afgive skriftlig erklæring om solidarisk hæftelse og ansvar for aftalen.

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
Udførelse af tjenesteydelsen er forbeholdt en bestemt profession
Henvisning til den relevante lov eller administrative bestemmelse:

Tilbudsgiver skal have autorisation for udøvelse af hvervet i form af en tilladelse efter buslovens § 1, stk. 1 (grundtilladelse) og tilladelse for det nødvendige antal busser.

III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Der henvises til kontrakten i udbudsmaterialet.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 27/08/2021
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 27/08/2021
Tidspunkt: 12:01
Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Der er ikke offentlig adgang til åbningen af tilbud.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Deltagelse i udbuddet kan kun ske elektronisk via ordregivers anvendte elektroniske udbudssystem, jf. adressen i punkt I.3).

Midttrafik afholder informationsmøde vedrørende udbuddet, hvor de væsentligste detaljer omkring udbuddet og tilbudsafgivelse vil blive gennemgået. Informationsmødet afholdes virtuelt via platformen Microsoft Teams på den dato og tidspunkt, der er angivet i tidsplanen for udbuddet, jf. udbudsbetingelserne pkt. 5. Tilmelding til informationsmødet er nødvendig.

Tilbudsgiver opfordres til at søge eventuelle uklarheder og usikkerheder afklaret ved at stille spørgsmål til udbuddet. Alle spørgsmål skal stilles i udbudssystemet Ethics.

Det er tilbudsgivers eget ansvar at holde sig ajour med materialet i udbudssystemet.

Tilbudsgiver, andre enheder og konsortier skal på ordregivers opfordring fremlægge dokumentation i henhold til udbudslovens § § 144 og 152 for de oplysninger, som er afgivet i ESPD i forbindelse med tilbudsafgivelsen .Hvis tilbudsgiver er fra Danmark fremlægges dokumentationen i form af en serviceattest fra Erhvervsstyrelsen. Serviceattesten må maksimalt være 6 måneder gammel regnet fra tilbudsfristen.

Hvis tilbudsgiver, en eller flere af deltagerne i konsortiet eller andre enheder ikke er fra Danmark, skal denne som udgangspunkt fremlægge de former for dokumentation, som fremgår af e-Certis. Såfremt disses lande ikke udsteder de relevante certifikater eller dokumenter, eller dækker disse ikke alle de relevante tilfælde, kan de erstattes af en erklæring under ed. Anvendes edsaflæggelse ikke i det pågældende land, kan der i stedet anvendes en erklæring på tro og love. Oplysninger om økonomiske nøgletal kan ske gennem årsregnskaber eller fremlæggelse af en erklæring om tilbudsgivers egenkapital medmindre ordregiver kan skaffe de relevante oplysninger direkte gennem adgang til en national database eller ordregiver allerede er i besiddelse af den fornødne dokumentation fra tidligere gennemførte udbudsprocedurer.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
17/05/2021

Send til en kollega

0.11