23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 110-289627
Offentliggjort
09.06.2021
Udbudstype
Annullering

Udbyder

Guldborgsund Kommune

Kontrakt om specialkørsel af borgere i Guldborgsund Kommune


Guldborgsund Kommune

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Guldborgsund Kommune
CVR-nummer: 2918 8599
Postadresse: PARKVEJ 37
By: Nykøbing Falster
NUTS-kode: DK022 Vest- og Sydsjælland
Postnummer: 4800
Land: Danmark
Kontaktperson: Pia Jeanne Arildsen
E-mail: pjar@guldborgsund.dk
Telefon: +45 54731000
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://WWW.GULDBORGSUND.DK
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/65802
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Kontrakt om specialkørsel af borgere i Guldborgsund Kommune

Sagsnr.: 21/10436
II.1.2) Hoved-CPV-kode
60130000 Specialiseret personbefordring ad vej
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Den udbudte opgave består af specialkørsel af de til specialkørsel visiterede borgere og pensionister, der ikke på anden vis kan befordre sig. Opgaven er geografisk placeret i Guldborgsund Kommune, der er opdelt i 3 distrikter med 7 forskellige kørselstyper. Kørselstypen angiver om kørslen skal gennemføres inden for det distrikt, hvor borgeren skal afhentes, eller om kørslen strækker sig ind i de øvrige distrikter og i enkelte tilfælde ud over kommunegrænsen.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 63 539 792.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
60130000 Specialiseret personbefordring ad vej
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK022 Vest- og Sydsjælland
Hovedudførelsessted:

Guldborgsund Kommune

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Den udbudte opgave består af specialkørsel af de til specialkørsel visiterede borgere og pensionister, der ikke på anden vis kan befordre sig. Opgaven er geografisk placeret i Guldborgsund Kommune, der er opdelt i 3 distrikter med 7 forskellige kørselstyper. Kørselstypen angiver om kørslen skal gennemføres inden for det distrikt, hvor borgeren skal afhentes, eller om kørslen strækker sig ind i de øvrige distrikter og i enkelte tilfælde ud over kommunegrænsen.

Tilbudsgiver skal kunne sikre en effektiv og driftssikker gennemførelse af den specialiserede kørsel under hensyntagen til den enkelte borgers behov. Tilbudsgiver skal desuden have fokus på en rationel koordinering af køretøjer og personale, således at specialkørslen gennemføres effektivt i forhold til såvel de enkelte borgere som ordregiver.

Gruppen af borgere, der har behov for specialkørsel, er overvejende ældre borgere, herunder for eksempel borgere med demens, psykisk sygdom, gangbesvær samt nedsat syn og hørelse. En del af borgerne bruger hjælpemidler i form af rollator, kørestol og kan have brug for personlig støtte. Eventuelle ledsagere, der ikke selv kan transportere sig, kan ligeledes benytte sig af specialkørsel.

Tilbudsgiver skal påregne at afhente alle borgere indendørs i borgerens egen bolig eller på bestemmelsesstedet. Transporten er først afsluttet, når borgeren er hjulpet indendørs i borgerens egen bolig eller bestemmelsesstedet. Det forventes, at borgerne for eksempel bliver hjulpet med af få overtøj på og af, at nødkaldeanlæg bliver anbragt i borgerens nærhed, at lys bliver tændt og slukket, og at yderdøre bliver låst.

Den samlede ventetid og kørsel må maksimalt udgøre 60 minutter for den enkelte borger. Tidsrummet beregnes fra det tidspunkt, hvor kørslen er bestilt til at blive påbegyndt og omfatter den for kørslen nødvendige forberedelsestid.

Såfremt borgeren ikke er klar på afhentningstidspunktet, er chaufføren ikke forpligtet til at vente i mere end 5 minutter.

Specialkørslen må ikke indebære skift af transportmiddel for borgerne.

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 50 %
Pris - Vægtning: 50 %
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Det bemærkes, at den anslåede kontraktværdi på op til 60 mio. DKK eksklusive moms omfatter kontraktperioden inklusive forlængelser.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2021/S 074-188056
IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 1
Betegnelse:

Kontrakt om specialkørsel af borgere i Guldborgsund Kommune

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
03/06/2021
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 3
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 3
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 3
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: NYMAND a/s
CVR-nummer: 33046103
Postadresse: Industriparken 1
By: Nykøbing F.
NUTS-kode: DK022 Vest- og Sydsjælland
Postnummer: 4800
Land: Danmark
E-mail: vagn@nymandbus.dk
Telefon: +45 54851598
Fax: +45 54851096
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 63 539 792.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 2
Betegnelse:

X

En kontrakt/delkontrakt tildeles: nej
V.1) Oplysninger om ikke-tildeling
Kontrakten/partiet er ikke blevet tildelt
Andre årsager (afbrudt procedure)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

Tilbudsgiver skal udfylde det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD) for at deltage i udbudsproceduren. Der henvises til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning.

Ordregiver vurderer, hvorvidt ESPD’ et indeholder oplysninger om forhold, som kan føre til, at tilbudsgiver udelukkes af udbudsproceduren.

Obligatoriske udelukkelsesgrunde:

Ordregiver skal udelukke tilbudsgiver fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis tilbudsgiver er omfattet af en af de i udbudslovens § § 135 og 136 nævnte obligatoriske udelukkelsesgrunde. Loven kan findes på www.retsinformation.dk

Frivillige udelukkelsesgrunde:

Ordregiver vil endvidere udelukke tilbudsgiver fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis tilbudsgiver, jf. udbudslovens § 137 stk. 1, nr. 2:

— Er erklæret konkurs

— Er under insolvens- eller likvidationsbehandling

— Får sine aktiver administreret af en kurator eller af retten

— Er under tvangsakkord

— Har fået sin erhvervsvirksomhed indstillet

— Er omfattet af en lignende situation i henhold til en tilsvarende procedure, der er fastsat i national lovgivning, hvor tilbudsgiver er hjemmehørende.

Denne udelukkelsesbestemmelse kan bringes i anvendelse, såfremt blot én af betingelserne er opfyldt.

Unormalt lavt tilbud:

Tilbudsgiver skal være opmærksom på, at såfremt ordregiver konkret vurderer, at et tilbud er unormalt lavt, har ordregiver pligt til at anmode tilbudsgiver om at redegøre for de priser og omkostninger, der indgår i tilbuddet. Ordregiver har ret, men ikke pligt, til at afvise et konkret tilbud, fordi det er unormalt lavt, og tilbudsgiver ikke kan redegøre for de priser og omkostninger, der indgår i tilbuddet.

Sikkerhedsstillelse:

Tilbudsgiver skal kunne stille sikkerhed for opfyldelse af kontraktlige forpligtelser i form af en garanti på 500 000 DKK til Guldborgsund Kommune. Garantien skal inden kontraktstart stilles som en anfordringsgaranti i et pengeinstitut, der kan godkendes af ordregiver.

Sikkerhedsstillelsen skal opretholdes i 3 måneder efter kontraktens ophør.

Ændringer i kørselsomfang:

Omfanget af befordringsopgaverne kan i kontraktperioden ændre sig, hvis forudsætningerne ændrer sig, f. eks. ved ændringer i antallet af visiterede borgere, der skal transporteres, strukturændringer, ændret visitationspraksis, demografiske ændringer, ændringer i lovgivningen mv.

Antal kørsler i 2019:

Antal kørsler i form af enkeltture for distrikter og kørselstyper fremgår af bilag 2 - pris.

Ordregiver imødeser, at tilbudsgiver baserer sit tilbud på en forventning om et tilsvarende antal kørsler årligt.

Tilbudsgiver gøres opmærksom på, at antallet kørsler i 2019 udelukkende er vejledende i forhold til et fremtidigt behov. Ordregiver vil udelukkende være forpligtet til at gøre brug af kontrakten i forhold til sit til enhver tid faktuelle behov.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 35291000
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v., gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
04/06/2021

Send til en kollega

0.109