23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 115-302419
Offentliggjort
16.06.2021
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Dragør Kommune

Vindere

Befordringsopgaver for Dragør Kommune

(24.09.2021)
VBT A/S
Farverland 1A
2600 Glostrup

Opdateringer

Rettelse
(06.08.2021)

II.2.4
I stedet for:
Læses:
Udbuddet vedrører befordringsopgaver for Dragør Kommune. Dette omhandler befordring af borgere i Dragør Kommune til børnehave, skole, specialinstitutioner, aktivitetstilbud, daghjem, genoptræning m.m. Dette betyder, at befordringen vil omfatte alle typer borgere, i forskellige livssituationer, og med funktionsnedsættelser, både fysisk og psykisk.
• Delaftale 1: Denne ydelse omfatter befordring af skoleelever på grund af farlig vej og sygdom eller tilskadekomst. Bilag 1a.
• Delaftale 2: Denne ydelse omfatter befordring af småbørn og skoleelever henvist til behandling og specialskoler. Bilag 1b.
• Delaftale 4: Denne ydelse omfatter befordring af borgere til og fra daghjem. Bilag 1d.

II 2.6
I stedet for:
Vurderet værdi 12000000.00 DKK
Læses:
Delaftale 1: Denne ydelse omfatter befordring af skoleelever på grund af farlig vej og sygdom eller tilskadekomst. Bilag 1a.
Vurderet værdi: 2.000.000 kr.
Maksimal værdi: 4.000.000 kr.
• Delaftale 2: Denne ydelse omfatter befordring af småbørn og skoleelever henvist til behandling og specialskoler. Bilag 1b.
Vurderet værdi: 6.000.000 kr.
Maksimal værdi: 9.000.000 kr.
• Delaftale 4: Denne ydelse omfatter befordring af borgere til og fra daghjem. Bilag 1d.
Vurderet værdi: 3.100.000 kr.
Maksimal værdi: 4.600.000 kr.

Befordringsopgaver for Dragør Kommune


Dragør Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Dragør Kommune
CVR-nummer: Dragør Kommune
Postadresse: Kirkevej 7
By: Dragør
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 2791
Land: Danmark
Kontaktperson: Ronni Holst Klarskov
E-mail: ronnik@dragoer.dk
Telefon: +45 32890136
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.dragoer.dk
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/330936
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=304353&B=VIF
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=304353&B=VIF
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Befordringsopgaver for Dragør Kommune

II.1.2) Hoved-CPV-kode
60140000 Persontransport, ikke rutekørsel
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udbuddet vedrører befordringsopgaver for Dragør Kommune. Dette omhandler befordring af borgere i Dragør Kommune til børnehave, skole, specialinstitutioner, aktivitetstilbud, daghjem, genoptræning m.m. Dette betyder, at befordringen vil omfatte alle typer borgere, i forskellige livssituationer, og med funktionsnedsættelser, både fysisk og psykisk.

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Befordringsopgaver for Dragør Kommune

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
60120000 Taxikørsel
60130000 Specialiseret personbefordring ad vej
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet vedrører befordringsopgaver for Dragør Kommune. Dette omhandler befordring af borgere i Dragør Kommune til børnehave, skole, specialinstitutioner, aktivitetstilbud, daghjem, genoptræning m.m. Dette betyder, at befordringen vil omfatte alle typer borgere, i forskellige livssituationer, og med funktionsnedsættelser, både fysisk og psykisk.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 12 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Mulighed for forlængelse i 2 x 12 måneder.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal oplyse egenkapital og soliditetsgrad for de seneste 3 år.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgiver skal minimum have en positiv egenkapital og en soliditetsgrad på minimum 10 % i de seneste 3 regnskaber.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 13/08/2021
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 13/08/2021
Tidspunkt: 12:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 35291000
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v., gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
11/06/2021

Send til en kollega

0.062