23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 115-303123
Offentliggjort
16.06.2021
Udbudstype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse

Udbyder

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse

Vindere

(16.06.2021)
Naviair
Naviair Alle 1
2770 Kastrup

Kontrakt om vedligeholdelse af Forsvarets TMA-radar, som er ved at blive indfaset på flyvestation Aalborg


Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse
Postadresse: Lautrupbjerg 1
By: Ballerup
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 2750
Land: Danmark
E-mail: jek@kammeradvokaten.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.fmi.dk
I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Forsvar

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Kontrakt om vedligeholdelse af Forsvarets TMA-radar, som er ved at blive indfaset på flyvestation Aalborg

II.1.2) Hoved-CPV-kode
63732000 Flyvekontroltjenester
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

FMI ønsker at indgå kontrakt med Naviair om vedligehold af Forsvarets TMA-radar, som er ved at blive indfaset på flyvestation Aalborg.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 2 762 228.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
32352200 Reservedele og tilbehør til radar
38115100 Radarovervågningsudstyr
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Se pkt. II.1.4).

II.2.5) Tildelingskriterier
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende i tilfældene anført nedenfor
  • Udbuddet er ikke omfattet af direktivet
Forklaring:

Forsvaret er ved at indfase en TMA-radar på flyvestation Aalborg. Denne TMA-radar er afgørende for at udføre flyvekontroltjeneste (ATC) med henblik på at forebygge sammenstød mellem luftfartøjer. Anvendelse af TMA-radaren sikrer, at ATC kan opretholde en tilstrækkelig kapacitet under alle vejrforhold, samt at navigationsassistance kan ydes sikkert og hensigtsmæssigt. Denne bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed er offentliggjort, idet Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (herefter ”FMI”) agter at indgå kontrakt med Naviair vedrørende vedligeholdelse af TMA-radaren på Flyvestation Aalborg.

Det er FMI’s vurdering, at kontrakten kan indgås i henhold til udbudslovens § 12, således at anskaffelsen ikke er omfattet af udbudslovens udbudspligt, og således kan indgås uden afholdelse af et udbud. Denne vurdering er baseret på, at på trods af, at Naviair er en selvstændig offentlig virksomhed, udøves der en statslig kontrol med Naviair, der svarer til den kontrol FMI fører med sine egne organisatoriske enheder. Hertil kommer, at mere end 80 pct. af Naviairs opgaver er betroet af staten, ligesom der ikke er nogen direkte private kapitalandele i Naviair.

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
03/06/2021
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: Naviair
CVR-nummer: 26059763
Postadresse: Naviair Alle 1
By: Kastrup
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
Postnummer: 2770
Land: Danmark
E-mail: naviair@naviair.dk
Telefon: +45 32478000
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 2 762 228.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

Datoen angivet i bekendtgørelsens pkt. V.2.1) er datoen for beslutningen om at tildele kontrakten direkte og ikke datoen for kontraktens indgåelse. Kontrakten vil ikke blive indgået/underskrevet, før udløbet af en periode på 10 dage fra offentliggørelse af denne bekendtgørelse, jf. yderligere pkt. VI.4.3).

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://klfu.naevneneshus.dk/
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

FMI følger proceduren i klagenævnslovens § 4 (lovbekendtgørelse nr. 593 af 2.6.2016 om Klagenævnet for Udbud, tilgængelig på www.retsinformation.dk). Kontrakten vil ikke blive indgået før udløbet af 10 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor denne bekendtgørelse er offentliggjort, jf. klagenævnslovens § 4, stk. 1, nr. 2.

I henhold til klagenævnslovens § 7, stk. 3, skal en klage over, at ordregiveren i strid med udbudsreglerne har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, i tilfælde hvor en ordregiver har fulgt proceduren i § 4, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i den periode på 10 kalenderdage, som er fastsat i § 4, stk. 1, nr. 2. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i den nævnte periode, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning, jf. § 12, stk. 1.

Kontaktoplysning til Klagenævnet for Udbud er angivet i pkt. VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds egen vejledning om klager er tilgængelig på hjemmesiden angivet i pkt. VI.4.1).

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
11/06/2021

Send til en kollega

0.032