23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 128-339788
Offentliggjort
06.07.2021
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Udbyder

Nyborg Kommune

Drift af Nyborg Kommunes genbrugshjælpemiddeldepot


Nyborg Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Nyborg Kommune
CVR-nummer: 29189722
Postadresse: Torvet 1
By: Nyborg
NUTS-kode: DK031 Fyn
Postnummer: 5800
Land: Danmark
Kontaktperson: Cecilie Lindegaard Hansen
E-mail: ceh@nyborg.dk
Telefon: +45 63337728
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.nyborg.dk/da
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/2760448a-f1e4-4f97-bd69-8d89ab0d3939/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/2760448a-f1e4-4f97-bd69-8d89ab0d3939/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/2760448a-f1e4-4f97-bd69-8d89ab0d3939/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Drift af Nyborg Kommunes genbrugshjælpemiddeldepot

II.1.2) Hoved-CPV-kode
79991000 Lagerstyring
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Nyborg Kommune udbyder herved en tjenesteydelseskontrakt vedrørende drift af et kommunalt genbrugshjælpemiddeldepot, herunder opbevaring af hjælpemidler, levering og afhentning af hjælpemidler til borgere samt montering og indstilling af hjælpemidler. Herudover omfatter opgaven andre nært tilknyttede tjenesteydelser såsom vask, rengøring og reparation af hjælpemidler.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 11 200 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
50400000 Reparation og vedligeholdelse af medicinsk udstyr og præcisionsudstyr
50800000 Diverse reparations- og vedligeholdelsestjenester
60100000 Vejtransport
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK031 Fyn
Hovedudførelsessted:

Nyborg Kommune

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Med nærværende udbud ønsker Nyborg Kommune at udbyde en tjenesteydelseskontrakt vedrørende drift af et kommunalt genbrugshjælpemiddeldepot, herunder opbevaring af hjælpemidler, levering og afhentning af hjælpemidler til borgere samt montering og indstilling af hjælpemidler. Herudover omfatter opgaven andre nært tilknyttede tjenesteydelser såsom vask, rengøring og reparation af hjælpemidler.

Derudover indeholder tjenesteydelseskontrakten en option vedrørende varetagelse af lovpligtige eftersyn af Nyborg Kommunes personløftere, ståløftere og loftlifte.

Den samlede tjenesteydelse kan opdeles i følgende opgaver:

1) Opgave: Drift af depot

2) Opgave: Kørsel

3) Opgave: Reparation af hjælpemidler

4) Opgave: Administrative opgaver

5) Opgave: (Option) Eftersyn af hjælpemidler.

Opgaven vedrører genbrugshjælpemidler, som er bevilget efter servicelovens § § 112 og 113. Herudover er der tale om hjælpemidler til indretning af bolig med en genbrugsværdi, som er blevet bevilget efter servicelovens § 116.

Den samlede opgave har en forventet årlig omsætning på ca. 2,8 mio. DKK eksklusive moms. Den forventede omsætning er opgjort på baggrund af kommunens historiske forbrug og under hensyntagen til forventede aktivitetsændringer med de forudsætninger, der kendes på udbudstidspunktet.

Den udbudte tjenesteydelseskontrakt indgås for en periode på 5 år med forventet kontraktstart pr. 13. december 2021. Derudover indeholder kontrakten 2 optioner på forlængelse af kontraktens varighed. Hver af de 2 optioner giver mulighed for at forlænge kontraktens løbetid med op til 12 måneder. Ved udnyttelse af begge optioner vil kontraktens samlede løbetid således udgøre i alt 7 år.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Fleksibilitet og service / Vægtning: 25 %
Kvalitetskriterium - Navn: Organisation/bemanding og samarbejde / Vægtning: 15 %
Kvalitetskriterium - Navn: Sociale aspekter / Vægtning: 10 %
Pris - Vægtning: 50 %
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 11 200 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 60
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Nyborg Kommune har mulighed for at forlænge den udbudte kontrakts løbetid med op til 2 gange 12 måneder, dvs. i alt yderligere 24 måneder. Ved udnyttelse af begge optioner vil kontraktens samlede løbetid således udgøre i alt 7 år. Forlængelsen sker i givet fald på uændrede kontraktvilkår.

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 3
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Hvis der modtages ansøgninger fra flere end 3 egnede virksomheder, vil Nyborg Kommune udvælge de 3 virksomheder, der tilsammen giver Nyborg Kommune det bedst mulige konkurrencefelt baseret på en samlet vurdering af ansøgernes referencer.

Med det bedst mulige konkurrencefelt forstås de 3 virksomheder, som – ud fra en samlet vurdering – har de mest relevante referencer. Ved vurderingen heraf vil Nyborg Kommune lægge vægt på følgende:

- Referencernes omfang, herunder om referencerne både omfatter:

i) levering af logistikydelser

ii) drift af lagerfaciliteter og

iii) reparation af hjælpemidler.

- Referencernes alder (nyere referencer vil blive vurderet mere relevant end ældre referencer).

Ordregiver vil ved udvælgelsen lægge vægt på de oplysninger, som ansøgerne har afgivet i ESPD'et.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Nyborg Kommune har mulighed for at forlænge den udbudte kontrakts løbetid med op til 2 gange 12 måneder, dvs. i alt yderligere 24 måneder. Ved udnyttelse af begge optioner vil kontraktens samlede løbetid således udgøre i alt 7 år. Forlængelsen sker i givet fald på uændrede kontraktvilkår.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

I overensstemmelse med udbudslovens § 38, stk. 1, nr. 2 er de i pkt. II.1.5) og II.2.6) anførte værdier opgjort som den forventede månedlige værdi (eksklusive moms) multipliceret med 48.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Egenkapital.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Egenkapital på minimum 0 DKK i hvert af de seneste 3 afsluttede regnskabsår. Er ansøger en virksomhedssammenslutning (fx et konsortium) skal samtlige deltagere opfylde mindstekravet hver for sig.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Referencer.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Ansøger skal have udført mindst 1 tilsvarende opgave i de seneste 3 år regnet fra ansøgningsfristens udløb. Med "tilsvarende opgave" forstås opgaver vedrørende:

i) levering af logistikydelser

ii) drift af lagerfaciliteter

iii) reparation af hjælpemidler, eller en kombination deraf.

Det er tilstrækkeligt for, at en reference er "tilsvarende", at referencen indeholder enten i), ii) eller iii).

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Ved kontraktindgåelsen forpligter leverandøren sig til at sikre, at de ansatte, som leverandører og eventuelle underleverandører beskæftiger i Danmark med henblik på opgavens udførelse, har løn (herunder særlige ydelser) og ansættelsesforhold, der ikke er mindre gunstige løn- og ansættelsesforhold end de, der gælder for arbejde af samme art i henhold til en kollektiv overenskomst indgået af de inden for det pågældende faglige områdes mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark, og som gælder på hele det danske område, jf. beskæftigelsesministeriets cirkulære om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter. Der henvises i øvrigt til arbejdsklausulen, der er offentliggjort som en del af udbudsmaterialet.

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.5) Oplysninger om forhandling
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de første bud uden at indgå forhandlinger
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 03/08/2021
Tidspunkt: 10:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 10/08/2021
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
VI.3) Yderligere oplysninger:

Ansøgere, som befinder sig i en af de frivillige udelukkelsesgrunde nævnt i udbudslovens § 137, nr. (1)-(6), vil blive udelukket fra deltagelse og vil ikke komme i betragtning til den udbudte kontrakt, medmindre den pågældende ansøger kan fremlægge tilstrækkelig dokumentation for, at ansøgeren er pålidelig, jf. udbudslovens § 138.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lovbekendtgørelse nr. 593 af 2. juli 2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
01/07/2021

Send til en kollega

0.031