23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 130-344370
Offentliggjort
08.07.2021
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Slagelse Kommune

Udbud af Stillinge fribus


Slagelse Kommune

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Slagelse Kommune
CVR-nummer: 29188505
Postadresse: Rådhuspladsen 11
By: Slagelse
NUTS-kode: DK022 Vest- og Sydsjælland
Postnummer: 4200
Land: Danmark
Kontaktperson: Johanne Rasmussen
E-mail: johra@slagelse.dk
Telefon: +45 58573011
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.slagelse.dk/
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/193892
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=306166&B=SLAGELSE
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=306166&B=SLAGELSE
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.6) Hovedaktivitet
Transport med bybane, sporvogn, trolleybus eller bus

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud af Stillinge fribus

Sagsnr.: 071121
II.1.2) Hoved-CPV-kode
60100000 Vejtransport
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Slagelse Kommune byder hermed alle kvalificerede tilbudsgivere velkommen til at deltage i nærværende udbud af Slagelse Kommunes fribus i Stillinge området, herunder befordring af elever til Stillinge Skole på lukkede ruter (med minibusser/taxaer).

Udbuddet gennemføres som offentligt udbud efter forsyningsvirksomhedsdirektivet [2014/25/EU].

Det skal i forbindelse med dette udbud bemærkes, at ordregiver afviser tilbud, der:

- Indeholder forbehold for eller afvigelser fra udbudsmaterialets krav og betingelser.

- Ikke er vedlagt de dokumenter, der er efterspurgt i udbudsmaterialet.

- Ikke er modtaget korrekt, herunder ikke modtaget rettidigt.

Tilbudsgiverne opfordres derfor til at sætte sig nøje ind i udbudsmaterialets bestemmelser og frister, samt i øvrigt stille spørgsmål, hvis der er forhold, der giver anledning til tvivl.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 18 400 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
60000000 Transporttjenester (ikke affaldstransport)
60112000 Offentlig vejtransport
60140000 Persontransport, ikke rutekørsel
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK022 Vest- og Sydsjælland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Der er tale om udbud af fribus i Stillinge-området. Fribussen skal følge en fast ruteplan og køreplan. Det betyder, at fribussen skal forsyne området i den udstrækning som dette udbud fastsætter.

Fribussen er en åben bus, som alle borgere kan anvende.

Fribussens ringrute er cirka 28 km lang og omkørselstiden vurderes at ligge på 50 – 55 minutter (inkl. stop), jf. ”Oversigt – rute, vejnavne og køreplan” (udbudsbilag 6).

Det vurderes at hovedparten af skoleeleverne på distriktsskolen i Stillinge benytter fribussen.

Nogle skoleelever skal hentes og køres hjem igen i minibusser/taxaer, hvilket også er en del af dette udbud, jf. fakta-arket (udbudsbilag 5). Dette betegnes som en lukket rute.

Første kørselsdag er mandag den 3. januar 2022. Fribussen skal kun køre på skoledage, dvs. alle hverdage fra mandag til fredag. Fribussen kører ikke i skoleferier, på helligdage eller i weekenden. Der er ca. 200 skoledage på et skoleår. For yderligere information om opgaven og dets omfang læs opgavebeskrivelsen (udbudsbilag 4).

Fribussen skal køre 12,5 gange om dagen og følge køreplanen, jf. ”Oversigt – rute, vejnavne og køreplan” (udbudsbilag 6).

Om morgenen og om eftermiddagen skal leverandøren benytte 2 busser, pga. skoleelevernes transportbehov i morgen og eftermiddagstrafikken. Fribussen kører samtidig fra busholdepladsen ved Slagelse Station – den ene bus kører mod uret, mens den anden bus kører med uret.

Udenfor myldretiderne, kræves kun én bus i systemet, jf. ”Oversigt – rute, vejnavne og køre-plan” (udbudsbilag 6). Endvidere skal kommende leverandør benytte minibusser/taxaer for transport af skoleelever ved skolestart og skoleslut.

Krav til opgavens udførsel er nærmere beskrevet i udbuddets kravsspecifikation (udbudsbilag 2).

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 18 400 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/01/2022
Slut: 31/12/2027
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Kontrakten omfatter 2 optioner på kontraktforlængelse m. 1 år pr. option, Dvs. kontrakten kan makimalt løbe op til 8 år.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Kontraktforlængelse på 2 x 1 år, jf. ovenstående.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Forsikringsforhold:

- Tilbudsgiveren skal være dækket af en erhvervsansvarsforsikring eller erhvervs- og produktansvarsforsikring på minimum 1 mio. DKK.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Referencer:

- Tilbudsgiveren skal oplyse minimum 1 reference for sammenlignelige opgaver. Referencen skal anføres i ESPD’et. Referencen skal være udført inden for de seneste 3 år.

Det vil sige, at dele af den opgave, som referencen angår, skal være løst efter den 31. august 2018.

III.1.6) Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:

Til sikkerhed for leverandørens opfyldelse af kontrakten stilles en anfordringsgaranti på 5 % af den estimerede samlede kontraktsum pr. år, jf. kontraktudkastet (udbudsbilag 1).

Garantien skal dog senest erlægge inden kontraktindgåelsen, dvs. det er ikke et egnethedskrav for tilbudsgivers deltagelse i udbuddet.

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Som anført i de øvrige udbudsmateriale

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 31/08/2021
Tidspunkt: 23:59
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 31/08/2021
Tidspunkt: 23:59
Sted:

Åbning sker v. Slagelse Kommune.

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Åbningen er lukket for andre end Slagelse Kommunens til åbningen betroede medarbejdere. Tilbudsgiver kan derfor ikke overvære åbningen.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Kontrakt består en samlet kontrakt som består af både en åben rute (offentlige passagerer) og en lukket rute (befordring af elever på Stillinger Skole).

I forhold til kørsel af fribussen på de åbne ruter har ordregiver ret til at op-/nedjustere kørselsvolumen løbende med +/- 10 % i forhold til køreplanstimerne, uden at leverandøren kan opkræve merbetaling.

I forhold til kørsel af elever på de lukkede ruter har ordregiver ret til at op-/nedjustere kørselsvolumen løbende med +/- 20 % uden at leverandøren kan opkræve merbetaling.

Særlige vilkår: Tilbuddet skal omfatte fossilfrit busmateriel (for så vidt angår de åbne busruter), dvs.: biogas, HVO, el eller brint. Der kan dog anvendes ikke-fossilfrit busmateriel i kontraktens opstartsperiode fra d. 1. januar-31. juni 2022 (juli er kørselsfri og medregnes ikke). Der modregnes dog et beløb på 25 000 DKK pr. bus for hver måned, i perioden hvor der ikke leveres fossilfrit busmateriel. Modregningen indgår ikke i udbuddets tilbudsevaluering.

Læs mere herom i det øvrige udbudsmateriale.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 35291000
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

- Ved et udbud med prækvalifikation efter udbudsloven, forsyningsvirksomhedsdirektivet eller tilbudsloven skal en klage over ikke at være blevet prækvalificeret indgives inden 20 kalenderdage. Dette regnet fra dagen efter ordregiverens afsendelse af underretning om prækvalifikation.

- Andre klager over udbud eller beslutninger, f.eks. tildeling af kontrakter, omfattet af udbudslovens

afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet skal 45 kalenderdage regnet fra dagen efter

ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt.

- Hvis klagen handler om overtrædelser af tilbudsloven eller udbudslovens § § 191 og 192, klagefristen

på 45 kalenderdage fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen.

- Klager over indgåelse af en rammeaftale efter udbudsloven (afsnit II, III og § § 191 og 192),

forsyningsvirksomhedsdirektivet eller tilbudsloven skal være indgivet til Klagenævnet inden 6 måneder regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen.

- Klager over indgåelse af en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller

forsyningsvirksomhedsdirektivet skal være indgivet til Klagenævnet inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen.

- Klager over en ordregivers beslutning om at videreføre en kontrakt (udbudslovens § 185, stk. 2) skal indgives til Klagenævnet inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter, at ordregiveren har offentliggjort sin beslutning (udbudslovens § 185, stk. 2, 3. pkt.).

- Har ordregiveren fulgt proceduren i lov om Klagenævnet for Udbud § 4, skal en klage over, at ordregiveren i strid med udbudsdirektivet eller forsyningsvirksomhedsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse være inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt.

Reglerne om klagefrister findes i § 7 i lov om Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
03/07/2021

Send til en kollega

0.047