23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 133-353166
Offentliggjort
13.07.2021
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Kerteminde Kommune - Team Udbud & Indkøb

Udbud på standardstativer til Kerteminde havn


Kerteminde Kommune - Team Udbud & Indkøb

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Kerteminde Kommune - Team Udbud & Indkøb
CVR-nummer: 29189706
Postadresse: Hans Schacks Vej 4
By: Kerteminde
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 5300
Land: Danmark
Kontaktperson: Christina From-Nielsen
E-mail: chfn@kerteminde.dk
Telefon: +45 65151416
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/159935556.aspx
Internetadresse for køberprofilen: http://www.kerteminde.dk/
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/159935556.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/159935556.aspx
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud på standardstativer til Kerteminde havn

II.1.2) Hoved-CPV-kode
34931000 Havneudstyr
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Kerteminde Marina ønsker, at udfase egne stativer og overgå til standardstativer, når bådene sættes på land i vinterperioden.

Udfasningen skal foregå over en forholdsvis kort periode og går i gang i september, når de første både tages op til vinteropbevaring.

Nærmere beskrivelse, se kravspecifikationen.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 4 200 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
63721200 Drift af havn
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK031 Fyn
Hovedudførelsessted:

Kerteminde

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Kerteminde Marina ønsker, at udfase egne stativer og overgå til standardstativer, når bådene sættes på land i vinterperioden.

Udfasningen skal foregå over en forholdsvis kort periode og går i gang i september, når de første både tages op til vinteropbevaring.

Nærmere beskrivelse, se kravspecifikationen.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 4 200 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/09/2021
Slut: 01/04/2022
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Varer jf. tilbudslisten.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, CVR-nummer samt navn, e-mail og tlf.nr. på kontaktperson.

Virksomhedsprofil, herunder beskrivelse af selskabsform, ejerforhold og forretningsområder.

Udfyldt og underskrevet bilag 2; Tro- og loveerklæring om ikke at være omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 135, stk. 1 til 3 og § 136 samt af frivillige udelukkelsesgrunde jf. udbudslovens 137.

Det seneste underskrevne årsregnskab (årsrapport) i sit fulde omfang. Såfremt tilbudsgiver på grund af sit etableringstidspunkt endnu ikke har aflagt årsregnskab, vedlægges en aktuel soliditetserklæring fra tilbudsgivers hovedpengeinstitut eller revisor med angivelse af kontaktdata for den person, der har udstedt erklæringen. Det er desuden et krav at tilbudsgiver har en egenkapital på minimum 2 mio. DKK.

Kopi af tilbudsgivers gyldige erhvervs- og produktansvarsforsikring med en dækningssum på minimum 10 mio. DKK.

Serviceattest, som på tildelingstidspunktet ikke er ældre end 6 måneder. Denne må gerne vedlægges tilbuddet for at optimere processen. Dette er dog ikke et krav men en opfordring, såfremt det ikke er til gene for tilbudsgiver.

Skønner ordregiver, at udvælgelseskriterierne giver

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Det seneste underskrevne årsregnskab (årsrapport) i sit fulde omfang. Såfremt tilbudsgiver på grund af sit etableringstidspunkt endnu ikke har aflagt årsregnskab, vedlægges en aktuel soliditetserklæring fra tilbudsgivers hovedpengeinstitut eller revisor med angivelse af kontaktdata for den person, der har udstedt erklæringen. Det er desuden et krav at tilbudsgiver har en egenkapital på minimum 2 mio. DKK.

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
Kontrakten er forbeholdt beskyttede værksteder og økonomiske aktører inden for social og faglig integration af handicappede eller dårligt stillede personer

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 19/08/2021
Tidspunkt: 08:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Tilbud skal være gyldige indtil: 19/11/2021
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 19/08/2021
Tidspunkt: 08:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799
Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2. juni 2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
08/07/2021

Send til en kollega

0.047