23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 133-355056
Offentliggjort
13.07.2021
Udbudstype
Koncessionstildelingsprocedure

Udbyder

Aarhus Kommune, Teknik og Miljø

Koncessionskontrakt om at stille elektriske løbehjul til disposition for byens borgere


Aarhus Kommune, Teknik og Miljø

Koncessionsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/23/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Aarhus Kommune, Teknik og Miljø
CVR-nummer: 55133018
Postadresse: Karen Blixens Boulevard 7
By: Brabrand
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Postnummer: 8220
Land: Danmark
Kontaktperson: Stine Møller Gormsen
E-mail: stmg@aarhus.dk
Telefon: +45 61923553
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.aarhus.dk
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/fb14b00f-f36c-48b2-9e95-4b9980099cb8/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Ansøgninger eller, i givet fald, bud skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/fb14b00f-f36c-48b2-9e95-4b9980099cb8/homepage
Ansøgninger eller, i givet fald, bud skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/fb14b00f-f36c-48b2-9e95-4b9980099cb8/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Koncessionskontrakt om at stille elektriske løbehjul til disposition for byens borgere

II.1.2) Hoved-CPV-kode
60000000 Transporttjenester (ikke affaldstransport)
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Koncessionskontrakt om at stille elektriske løbehjul til disposition for byens borgere.

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Denne koncession er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
34420000 Scootere og cykler med hjælpemotor
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK042 Østjylland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Aarhus Kommune ønsker at facilitere en udlejningsordning omfattende 300 elektriske deleløbehjul på offentlige vejarealer. Der ønskes indgået aftale med én leverandør af en udlejningsordning for elektriske løbehjul i Aarhus på baggrund af indgåelse en koncessionsaftale. Se det samlede udbudsmateriale inkl. alle bilag hertil for den fulde beskrivelse.

II.2.5) Tildelingskriterier
Koncessionen tildeles på grundlag af kriterierne beskrevet nedenfor:
  • Kriterie: Pris - vægtes med 50 %
  • Kriterie: System og organisering - vægtes med 30 %
  • Kriterie: Produkt og miljøbelastning - vægtes med 20 %
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Koncessionens varighed
Varighed i måneder: 24
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier, angivelse af oplysninger og den krævede dokumentation:

Ingen krav til økonomisk og finansiel kapacitet.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier, angivelse af oplysninger og den krævede dokumentation:

Aarhus Kommune accepterer kun tilbud fra tilbudsgivere, som: I ESPD angiver referencer for de betydeligste lignende leveringer, der er udført inden for de seneste 3 år forud for tilbudsfristen. Med udført menes referencer, der er afsluttet eller under udførelse. Der skal angives minimum 4 referencer og maksimalt 6 referencer. Kontaktoplysninger på referencerne skal fremgå sammen med de oplyste referencer. For så vidt angår rammeaftaler gøres opmærksom på, at kun aftaleforhold under rammeaftalen, hvor der er realiseret en omsætning og som i øvrigt opfylder de fastsatte krav, vil blive godkendt som referencer.

Ved lignende leveringer, menes koncessionsaftaler eller aftaler som minder om den udbudte kontrakt, med levering af løbehjul til byer af samme størrelsesorden i indbyggertal som Aarhus by (ca. 140 000 indbyggere indenfor Ringvejen (O2) samt erhvervs- og hospitalsområdet Skejby), og samme størrelsesorden i antal leverede løbehjul.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Der skal angives minimum 4 referencer og maksimalt 6 referencer.

III.2) Betingelser vedrørende koncessionen
III.2.2) Betingelser for udførelse af koncessionen:

Kontrakten indeholder et CSR-bilag. Se det samlede udbudsmateriale inkl. alle bilag hertil for den fulde beskrivelse, og betingelser for udførelse.

Del IV: Procedure

IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Tidsfrist for indgivelse af ansøgninger eller modtagelse af tilbud
Dato: 10/09/2021
Tidspunkt: 12:00
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3) Yderligere oplysninger:

Aarhus Kommune er forpligtet til at udelukke en tilbudsgiver, der er omfattet af en eller flere af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § § 135 og 136, hvis ikke tilbudsgiveren kan dokumentere sin pålidelighed i henhold til udbudslovens § 138. Tilbudsgiver skal i ESPD’et i Ethics angive, hvorvidt tilbudsgiver er omfattet af en obligatorisk udelukkelsesgrund. Desuden gælder i dette udbud følgende frivillige udelukkelsesgrunde. Aarhus Kommune er således forpligtet til at udelukke en tilbudsgiver, der er omfattet af følgende frivillige udelukkelsesgrunde medmindre tilbudsgiveren kan dokumentere sin pålidelighed i henhold til udbudslovens § 138:

- Tilbudsgiver har tilsidesat gældende forpligtelser inden for det miljø- social- eller arbejdsretlige område, jf. udbudslovens § 137, nr. 1.

- Tilbudsgiver er erklæret konkurs eller er under insolvens- eller likviditetsbehandling, jf. udbudslovens § 137, nr. 2.

Aarhus Kommune kan påvise, at tilbudsgiver i forbindelse med udøvelse af sit erhverv har begået alvorlige forsømmelser, der sår tvivl om tilbudsgivers integritet, jf. udbudslovens § 137, nr. 3. Vurderingen af, hvorvidt der er tale om alvorlige forsømmelser, der sår tvivl om tilbudsgivers integritet, vil blive foretaget i henhold til proportionalitetsprincippet i udbudslovens § 2, stk.1.

- Aarhus Kommune har tilstrækkelige plausible indikationer til at konkludere, at tilbudsgiver har indgået en aftale med andre økonomiske aktører med henblik på konkurrencefordrejning, jf. udbudslovens § 137, nr. 4.

- Aarhus Kommune kan påvise, at tilbudsgiver væsentligt har misligholdt en tidligere offentlig kontrakt, jf. udbudslovens § 137, nr. 5.

- Aarhus Kommune kan påvise, at tilbudsgiver uretmæssigt har forsøgt at påvirke Aarhus Kommunes beslutningsproces, hvis tilbudsgiver har fået fortrolige oplysninger, der kan give dem uretmæssige fordele i forbindelse med udbudsproceduren, eller såfremt tilbudsgiver groft uagtsomt har givet vildledende oplysninger, der kan have væsentlig indflydelse på beslutninger, jf. udbudslovens § 137, nr. 6.

Der henvises til afsnit 10.3.4 udfyldelse af ESPD.

Tilbud, der ikke indeholder de efterspurgte oplysninger, kan Aarhus Kommune afvise som ukonditionsmæssige. Alternativt kan Aarhus Kommune vælge at indhente supplerende oplysninger i henhold til udbudslovens § 159 stk. 5.

Se i øvrigt det fulde udbudsmateriale inkl. alle bilag hertil for den fulde beskrivelse af udbuddet og kontraktkrav.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til LBK nr. 593 af 2. juni 2016 om håndhævelse af udbuds reglerne m.v. gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

1) Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

2) Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
08/07/2021

Send til en kollega

0.05