23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 172-449345
Offentliggjort
06.09.2021
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Rudersdal Kommune

Vognmandskørsel


Rudersdal Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Rudersdal Kommune
CVR-nummer: 29188378
Postadresse: Øverødvej 2
By: Holte
NUTS-kode: DK013 Nordsjælland
Postnummer: 2840
Land: Danmark
Kontaktperson: Thomas Søgaard
E-mail: thsp@rudersdal.dk
Telefon: +45 72682757
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/e9077afa-b88c-4e2c-8755-3ebce94d2d34/homepage
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/e9077afa-b88c-4e2c-8755-3ebce94d2d34/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/e9077afa-b88c-4e2c-8755-3ebce94d2d34/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/e9077afa-b88c-4e2c-8755-3ebce94d2d34/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Vognmandskørsel

Sagsnr.: 2021 - 3511
II.1.2) Hoved-CPV-kode
60000000 Transporttjenester (ikke affaldstransport)
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Vognmandskørsel, som ikke udføres med kommunens eget materiel, herunder kommunens vintertjeneste transport af fejeaffald affald fra rendestenbrønde til behandlingsanlæg for forurenet jord m.v.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 5 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK013 Nordsjælland
Hovedudførelsessted:

Rudersdal, Danmark

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Kørslen er et supplement til den kørsel, som udføres af kommunens egne køretøjer i forbindelse med kommunens opgaver vedr. drifts- og anlægsopgaver i Rudersdal Kommune.

I aftalen indgår endvidere kørsel i forbindelse med

— kommunens vintertjeneste

— transport af fejeaffald

— affald fra rendestenbrønde til behandlingsanlæg for forurenet jord

— bortkørsel af opbrudt asfalt og betonmateriale

— affald fra have- og parkanlæg og kirkegårde.

Perioden for vintertjeneste regnes fra den 15. november til og med den 31. marts

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 5 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/11/2021
Slut: 31/10/2025
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

— Optagelse i CVR-registret (ESPD Del IV A, punkt 2)

— Tilbudsgivere skal dokumentere, at de har tilladelse til at drive vognmandsforretning.

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

— Årlig omsætning vedrørende vognmandskørsel mindst 3 000 000 DKK i hvert af de seneste 3 disponible regnskabsår

— Egenkapital mindst 300 000 DKK i hvert af de seneste 3 disponible regnskabsår

— Tilbudsgiver er forpligtet til at have tegnet forsikringsmæssig dækning af sit produkt-, person- og erhvervsansvar i et anerkendt forsikringsselskab dækkende ting- og personskader på en forsikringssum på minimum 10 000 000 DKK pr. skadebegivenhed pr. forsikringsår. Herudover skal samtlige køretøjer være dækket af lovpligtige forsikringer.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

— Tilbudsgiver skal have en kapacitet, der er tilstrækkelig til at opfylde de behov, kommunen har i relation til udbudsbetingelserne.

— Tilbudsgivere skal tillige oplyse, hvor mange lastbiler, der rådes over og disses størrelser. Herudover skal der gives oplysninger om lastbilernes miljøbelastning. Alle biler skal opfylde gældende miljøkrav.

— For vintertjenesten er det et krav, at leverandøren kan stille med 3 lastvogne fra eget firma, og at disse kan rekvireres og rykke ud, når vejrlig stiller krav herom på alle tider af døgnet.

— Tilbudsgiver skal oplyse, hvor mange chauffører, der gennemsnitlig er beskæftiget i firmaet, CV for de chauffører, der primært skal beskæftiges med opgaven samt virksomhedens referencer de sidste 3 år for længerevarende kundeforhold/kontrakter.

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
Udførelse af tjenesteydelsen er forbeholdt en bestemt profession
Henvisning til den relevante lov eller administrative bestemmelse:

Der er krav om en vognmandstilladelse, hvis du vil transportere gods for andre (godskørsel for fremmed regning) med en lastbil eller et vogntog med en samlet totalvægt over 3,5 tons. En vognmandstilladelse udstedes for en 10-årig periode, hvorefter den skal fornyes.

Læs mere på https://www.varebilskrav.dk/Krav-til-varebilsvognmaend

III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Se paradigme for kontrakt i udbudsmaterialet.

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 13/10/2021
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Tilbud skal være gyldige indtil: 13/01/2022
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 13/10/2021
Tidspunkt: 12:00
Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Der er ikke adgang til at overvære åbningen af tilbud.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
Skønnet tidsplan for offentliggørelse af yderligere bekendtgørelser:

2025

VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
01/09/2021

Send til en kollega

0.047