23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 177-461711
Offentliggjort
13.09.2021
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Frederiksberg Kommune

Udbud af kontrakt om transport af hjælpemidler for Frederiksberg Kommune


Frederiksberg Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Frederiksberg Kommune
CVR-nummer: 11259979
Postadresse: Frederiksberg Rådhus
By: Frederiksberg
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 2000
Land: Danmark
Kontaktperson: Morten Weigand
E-mail: mowe03@frederiksberg.dk
Telefon: +45 28982053
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/8e71378f-e63b-4120-bc17-42f7e9a24f14/homepage
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/8e71378f-e63b-4120-bc17-42f7e9a24f14/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/8e71378f-e63b-4120-bc17-42f7e9a24f14/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/8e71378f-e63b-4120-bc17-42f7e9a24f14/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud af kontrakt om transport af hjælpemidler for Frederiksberg Kommune

II.1.2) Hoved-CPV-kode
60000000 Transporttjenester (ikke affaldstransport)
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Dette genudbud vedrører udførelse af transport af hjælpemidler, eksempelvis kørestole, rollatorer, el-senge, personlifte m.m. for Hjælpemiddelcentret i Frederiksberg Kommune.

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
60100000 Vejtransport
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Dette genudbud vedrører udførelse af transport af hjælpemidler, eksempelvis kørestole, rollatorer, el-senge, personlifte m.m. for Hjælpemiddelcentret i Frederiksberg Kommune.

Transporten sker mellem Frederiksberg Kommunes Hjælpemiddelcenter og borgernes bopæl. Borgerne er primært bosiddende inden for kommunens bygrænse. Der kan dog forekomme enkelte transporter uden for kommunen. I disse tilfælde er der tale om adresser på Sjælland.

I forbindelse med afleveringen skal nogle hjælpemidler monteres og samles, og der skal kunne gives en let instruktion i brugen af hjælpemidlet.

Der henvises i øvrigt til det samlede udbudsmateriale.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 3 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Frederiksberg kommune har option på forlængelse i 2 x 12 måneder (option 1).

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Kommunen har tillige option på, at al kørsel med ”lette” hjælpemidler, dog undtaget akut kørsel og kørsler udenfor Frederiksberg Kommune, fra senest d. 1. august 2022 udføres ved emissionsfri kørsel, fx el elle brint (option 2).

Der henvises herudover til udbudsmaterialet.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Den i pkt. II.2.6) anførte anslåede værdi udgør kommunens skøn over kontraktværdien i kontraktperioden inkl. optionsudnyttelse på 2 x 12 måneder.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Tilbudsgiver skal være i besiddelse af en vognmandstilladelse og leve op til færdselsstyrelsens uddannelseskrav til varebilskørsel, eller have tilsvarende autorisation eller medlemskab i det land, hvor tilbudsgivers virksomhed er etableret.

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal oplyse sin soliditetsgrad for de seneste 3 regnskabsår.

Soliditetsgrad er her defineret som (egenkapitalen divideret med de samlede aktiver) x 100

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Det er et minimumskrav, at tilbudsgiver har haft en soliditetsgrad på mindst 20 % i gennemsnit i de seneste 3 afsluttede regnskabsår, eller for tilbudsgivere, der har eksisteret kortere tid, en soliditetsgrad på mindst 20 i gennemsnit i den periode, tilbudsgiver har eksisteret.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal fremlægge 1 reference/kontrakt vedr. tilsvarende kørsler som de med nærværende udbud udbudte, tilbudsgiver har udført inden for de seneste 3 år, med beskrivelse af kørslernes indhold, det årlige antal kørsler/adressedrop (ESPD feltet ”Beskrivelse”), den årlige omsætning på kontrakten i kr. ekskl. moms (ESPD feltet ”Beløb”), kontraktforholdets start- og sluttidspunkt (fESPD felterne ”Startdato” og ”Slutdato”) og navnet på den offentlige eller private kunde (ESPD feltet ”Modtagere”), i ESPD, del IV.C, rubrikken ”For så vidt angår tjenesteydelseskontrakter: udførelse af tjenesteydelser af den anførte type”

Med ”tilsvarende kørsler” forstås transportopgaver som involverer både kørsel til eller fra borgers hjem samt borgerkontakt. Med borgerkontakt forstås vejlednings- eller montageopgaver eller hjælp på borgeres opholdsadresse.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Det er et minimumskrav, at tilbudsgivers reference omhandler transport af løsgods, hvor transportopgaver som involverer både kørsel til eller fra borgers hjem samt borgerkontakt udgør den overvejende del af kontrakten (målt i kontraktværdi), og at denne kontrakt samtidig har en årlig kontraktværdi på min. kr. 500.000.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 11/10/2021
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 11/10/2021
Tidspunkt: 12:00
Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Der er ikke adgang til at overvære åbningen af tilbuddene.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3) Yderligere oplysninger:

I udbuddet finder de frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2) og 7) anvendelse.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
08/09/2021

Send til en kollega

0.062