23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 181-470468
Offentliggjort
17.09.2021
Udbudstype
Begrænset udbud

Udbyder

Boligforeningen AAB

Flytte- og lageropbevaringsydelser


Boligforeningen AAB

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Boligforeningen AAB
CVR-nummer: 31428815
Postadresse: Svend Aukens Plads 9
By: København S
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 2300
Land: Danmark
Kontaktperson: Dennis Bagger
E-mail: indkob@aab.dk
Telefon: +45 33760125
Fax: +45 33760199
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/162550148.aspx
Internetadresse for køberprofilen: http://www.aab.dk/
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/162550148.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/162550148.aspx
I.4) Type ordregivende myndighed
Anden type: Almennyttige boligselskab
I.5) Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Flytte- og lageropbevaringsydelser

II.1.2) Hoved-CPV-kode
60000000 Transporttjenester (ikke affaldstransport)
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Nærværende udbud omhandler:

- Flytning og opbevaring i forbindelse med helhedsplaner inklusiv genhusning

- Ad hoc flytninger, fx hvis beboer skal flyttes ud af bolig i en kort periode grundet istandsættelse

- Udsættelser

Tryk her https://permalink.mercell.com/162550148.aspx

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK011 Byen København
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Nærværende udbud omhandler:

- Flytning og opbevaring i forbindelse med helhedsplaner inklusiv genhusning

- Ad hoc flytninger, fx hvis beboer skal flyttes ud af bolig i en kort periode grundet istandsættelse

- UdsættelserForskellen på en almindelig flytning og genhusning er, at beboeren i udgangspunktet ikke selv har valgt at flytte. Det har stor betydning for den service, som skal leveres af flyttefirmaet. Derfor er det vigtigt, at flyttefirmaet kan levere en høj service, som kan gøre alle beboere trygge under hele flytteprocessen. Da genhusning er et stort indgreb i beboernes hverdag, er det for ordregiver vigtigt, at alle leverandørens medarbejdere er venlige, tålmodige og fleksible overfor såvel AAB's medarbejdere, beboere og andre i forbindelse med udførelsen af opgaven.

Leverandøren skal kunne håndtere et bredt udsnit af den danske befolkning. AAB rummer mange forskellige mennesketyper, flere af dem kan have behov for en hjælpende hånd.

AAB's flytteopgaver omhandler primært i forbindelse med AAB's helhedsplaner hvor AAB udfører planlagte boligrenoveringer, men også omhandler også flytninger i forbindelse med ikke planlagte boligrenoveringer.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 03/01/2022
Slut: 31/12/2023
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

2 x 12 måneder

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet mindste antal: 5
Største antal: 7
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Såfremt der er mere end 5 - 7 konditionsmæssige ansøgere, vil udvælgelse blandt de konditionsmæssige ansøgere ske efter en vurdering af de i del III.1.3 anførte oplysninger således, at der vil blive udvalgt de 5-7 konditionsmæssige ansøgere, der vurderes:

1) at have de for opgaven mest relevante tilsvarende erfaringer set i forhold til den udbudte opgave og

2) ud fra ordregivers ønske om at skabe en optimal konkurrence.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 14/10/2021
Tidspunkt: 13:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
Skønnet tidsplan for offentliggørelse af yderligere bekendtgørelser:

21 måneder efter rammeaftalestart med mindre aftalen forlænges

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799
Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 02.06.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage

regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem

der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for

beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den

dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstillperioden,

jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige

angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på kr. 20.000 til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
14/09/2021

Send til en kollega

0.079