23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 183-475535
Offentliggjort
21.09.2021
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Køge Kommune

Genudbud - opbygning af redningskøretøjer til Brand & Redning Køge


Køge Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Køge Kommune
CVR-nummer: 29189374
Postadresse: Torvet 1
By: Køge
NUTS-kode: DK021 Østsjælland
Postnummer: 4600
Land: Danmark
Kontaktperson: Torben Bjerre
E-mail: torben.bjerre@koege.dk
Telefon: +45 56676899
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.koege.dk
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/193822
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=310970&B=KOEGE
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=310970&B=KOEGE
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Genudbud - opbygning af redningskøretøjer til Brand & Redning Køge

Sagsnr.: 2021-015186
II.1.2) Hoved-CPV-kode
34114110 Redningskøretøjer
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Genudbud - opbygning af redningskøretøjer til Brand & Redning Køge. Ordregiver har valgt at genudbyde opgaven, idet ordregiver har erkendt at der var en række uklarheder i ordregivers udbudsmateriale EU-udbud 2021/S 093-241478, herunder vedrørende fysisk vægtangivelse og antal af sider tilbudsgiver måtte anvende til besvarelsen. Tilbudsgiver skal derfor udelukkende bero deres besvarelse på dette genudbud.

Kontrakten udbydes udelukkende i een aftale, af økonomiske og markedsmæssige årsager.

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
34114110 Redningskøretøjer
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK021 Østsjælland
Hovedudførelsessted:

Køge Kommune

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Genudbuddet omfatter opbygning redningskøretøjer til Brand & Redning Køge, der er beredskab for Køge, Stevns og Solrød Kommune. Kontrakten består af opbygnning af:

2 stk. tanksprøjter opbygget på fabriksnye Volvo lastbilchassis

1 stk. tankvogn opbygget på fabriksny Volvo lastbilchassis

Lastbilchassis er indkøb af Brand & Redning Køge. Lastbilchassis vil blive leveret til den vindende tilbudsgiver.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Option I til tanksprøjte: Skæreslukker

Option II til tanksprøjte: CAFS-anlæg

Optionerne er nærmere beskrevet i udbudsmaterialet.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Tilbudsgiver skal bekræfte, at tilbudsgiver ikke er omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 135, stk. 1 til 3 og § 136 (se ESPDs afsnit: ”Udelukkelse”).

Tilbudsgiver skal derudover bekræfte, at tilbudsgiver ikke er omfattet af følgende frivillige udelukkelsesgrunde, jf. udbudslovens § 137 (se ESPDs afsnit: ”Udelukkelse”):

• Tilbudsgiveren har tilsidesat gældende forpligtelser inden for det miljø-, social- eller

arbejdsretlige område, jf. udbudslovens § 137, stk. 1 nr. 1

• Tilbudsgiveren er erklæret konkurs eller er under insolvens- eller

likvidationsbehandling eller lignende, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2

• Tilbudsgiveren har ubetalt forfalden gæld over 100.000 kr. til offentlige

myndigheder vedrørende skatter, afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger i

henhold til dansk lovgivning eller lovgivning i det land, hvor tilbudsgiveren er

etableret, jf. udbudslovens § 137, stk. 1 nr. 7

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal opfylde følgende minimumskrav til økonomisk og finansiel formåen, jf. udbudslovens § 142:

• Tilbudsgiver skal oplyse sin egenkapital for de tre seneste regnskabsår, hvor egenkapitalen for de tre seneste regnskabsår skal være positiv.

Tilbudsgiver skal afgive oplysning herom i ESPDs afsnit: ”Udvælgelse”

Vindende tilbudsgiver vil bedt om at fremsende dokumentation i form af de tre seneste reviderede regnskaber.

Nystartede virksomheder skal på anden måde godtgøre deres økonomiske og faglige formåen. Ordregiver vil foretage en konkret vurdering i forhold om tilbudsgiver har redegjort tilstrækkeligt for deres økonomiske og faglige formåen i forhold til tilbudsgiver er egnet.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal opfylde følgende minimumskrav til teknisk og faglig formåen, jf. udbudslovens § 143:

• Tilbudsgiver bedes angive tre referencer, hvor tilbudsgiver har leveret opbyggede redningskøretøjer eller opbygning på lastbilchassis af samme eller lignende type som omfattet af nærværende udbud til beredskaber inden for de sidste tre år.

• Tilbudsgiver skal fremlægge dokumentation for at tilbudsgiver har og opretholder en for branchen sædvanlig produkt- og ansvarsforsikring. Dækningen skal som minimum være 5 mio. kr.

• Fremlægge Forsikringen eller separat forsikring der ligeledes dækker lastbilchassis der leveres til, den vindende tilbudsgiver af Volvo Truck Center Danmark A/S, der ved levering overgår til Brand & Redning Køges ejendom. Forsikringen skal som minimum dække tyveri, brand og anden hændelig skade eller undergang. Forsikringen skal dække uanset hvor i Europa opbygningen foretages og dække i hele opbygningsfasen, uanset den fysiske opbygningslokation i Europa.

Tilbudsgiver skal afgive oplysning herom i ESPDs afsnit: ”Udvælgelse”.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2021/S 093-241478
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 20/10/2021
Tidspunkt: 10:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 20/10/2021
Tidspunkt: 10:00
Sted:

Køge Kommune,

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Der vil ikke være adgang for tilbudsgiver ved åbning af tilbuddene.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 35291000
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v., gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
16/09/2021

Send til en kollega

0.046