23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 191-496432
Offentliggjort
01.10.2021
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Søværnskommandoen (SVK)

Beredskabsaftale vedrørende isbrydning Limfjordem Vest


Søværnskommandoen (SVK)

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Søværnskommandoen (SVK)
CVR-nummer: 16-28-71-80
Postadresse: Herningvej 30
By: Karup J
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
Postnummer: 7470
Land: Danmark
Kontaktperson: Jens Hulgaard
E-mail: fko-sv-n5n72@mil.dk
Telefon: +45 72812054
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.fmi.dk
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/d1b747b4-8a34-48cd-9cfb-f4a7a1ac402c/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/d1b747b4-8a34-48cd-9cfb-f4a7a1ac402c/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/d1b747b4-8a34-48cd-9cfb-f4a7a1ac402c/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Forsvar

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Beredskabsaftale vedrørende isbrydning Limfjordem Vest

II.1.2) Hoved-CPV-kode
63000000 Hjælpevirksomhed i forbindelse med transport; rejsebureauvirksomhed
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

I henhold til lovbekendtgørelse nr. 969 af 25/07/2017 om beredskab for isbrydning, er det besluttet, at isbrydningsopgaverne i fire afgrænsede danske farvande løses i et privat-offentligt samarbejde mellem forsvaret

og det maritime erhverv.

-

Samarbejdet baseres på flere beredskabsaftaler, hvoraf dette udbud 1 afgrænset dansk farvand, som indgås for issæsonen 2021/2022, dækkende perioden 15. december 2021 til 31. marts 2022.

Beredskabsaftalen indebærer, at private operatører, som vælger at indgå en beredskabsaftale med staten, forpligter sig til at stille med et beredskab til isbrydning, der inden for et varsel på 24 timer skal kunne afgå mod

beredskabsområdeområdet. Beredskabsaftalen indgås og forvaltes af Søværnekommandoen (SVK).

Beredskabsområdet som dette udbud omhandler er:

Limfjorden Vest

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 2 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
63720000 Støttevirksomhed i forbindelse med søtransport
63700000 Hjælpevirksomhed i forbindelse med land-, sø- og lufttransport
63726000 Diverse hjælpevirksomheder i forbindelse med transport ad vandveje
63726200 Isbrydning
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Beredskabsområdet Limfjorden vest for Aalborg defineres inden for følgende grænser:

-

• mod øst, jernbanebroen i Aalborg;

• mod vest, Sælhundeholm Løb nordover indtil breddeparallellen 56⁰40’50’’ N

• ind mod havnene i området mellem ovennævnte østlige og vestlige afgrænsninger således:

• Aalborg Havn: indtil den vestlige havnegrænse vest for jernbanebroen;

• Løgstør Havn: indtil 6-meterkurven;

• Thisted: indtil havnemolerne;

• Skive Havn: sydover i fyrlinjen indtil breddeparallellen 56⁰ 35’6 N;

• Nykøbing Mors: i fyrlinjen nordover indtil den vestlige kompasafmærkning i position 56⁰47’02’’ N - 008⁰ 52’28’’ E;

• Holstebro-Struer Havn: sydover i fyrlinjen indtil breddeparallellen 56⁰30’1 N;

• Lemvig: fra gennemsejlingsfarvandet i Nissum Bredning indtil anduvningsbøjen i position 56⁰35’6 N - 008⁰21’6 E.

-

Ansvaret for isbrydning i havnene og lige uden for havnene i beredskabsområdet påhviler således havnene selv.

-

Havnene inden for beredskabsområdet kan rekvirere assistance fra den af SVK chartrede isbryder, mod at blive faktureret 100 % af timeprisen for den udførte effektive isbrydning.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 2 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 4
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Aftalen indeholder option på 1+1+1 periodes forlængelse

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Aftalen indeholder option på 1+1+1 periodes forlængelse

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Aftalen er indgået af Søværnskommandoen. Alle enheder under Forsvarsministeriet, herunder alle divisioner af Forsvaret i Danmark, som er under Forsvarschefens kommando, er imidlertid berettigede til at benytte Aftalen til indkøb af Leverancen på Aftalens vilkår og betingelser.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Der henvises til udbudsmaterialet vedrørende betalingsbetingelser. Fakturering skal ske i overensstemmelse med gældende dansk lovgivning om offentlige betalinger. Dette er p.t. lovbkg. nr. 798 fra juni 2007, som stiller krav om elektronisk fakturering. De nærmere betingelser vil fremgå af kontrakten.

-

Der kræves ingen særlig retlig form. Såfremt kontrakten tildeles en sammenslutning af leverandører (f.eks. et konsortium), skal deltagerne påtage sig solidarisk hæftelse og udpege en leverandør som repræsentant for sammenslutningen.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 29/10/2021
Tidspunkt: 13:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 29/10/2021
Tidspunkt: 13:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Det er en forudsætning for deltagelse i udbudsproceduren, at der anvendes ESPD, jf. udbudslovens § 148. Søværnskommandoen kræver, at tilbudsgiver anvender ESPD som foreløbig dokumentation for, at tilbudsgiver ikke er omfattet af de i udbudslovens §§ 135 og 136 anførte udelukkelsesgrunde.

-

Tilbudsgiver, og eventuelt deltagerne i en sammenslutning af enheder og/eller støttende enheder, skal anvende den elektroniske version af ESPD, som er tilgængelig på ETHICS-webportalen. ESPD’et skal udfyldes og indgives via ETHICS-webportalen i overensstemmelse med de instrukser, der følger af ETHICS.

-

Tilbudsgiver kan indsende et ESPD for hver enkelt delaftale.

-

Før tildeling af kontrakten kræverc Søværnskommandoen at den tilbudsgiver, til hvem Søværnskommnadoen har til hensigt at tildele kontrakten, har afgivet dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD, jf. udbudslovens §§ 151-155.

-

FMI er forpligtet til at udelukke en tilbudsgiver fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis tilbudsgiveren er omfattet af en af de i udbudslovens §§ 135 og 136 nævnte obligatoriske udelukkelsesgrunde, medmindre tilbudsgiver har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig i overensstemmelse med udbudslovens § 138. Det bemærkes, at visse frivillige udelukkelsesgrunde i direktiv 2014/24/EU om offentlige indkøb er gjort obligatoriske i udbudslovens § 136.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lovbekendtgørelse nr. 593 af 2. juni 2016 om Klagenævnet for Udbud, tilgængelig påwww.retsinformation.dk, skal klage indgives for Klagenævnet for Udbud inden følgende klagefrister :

Klager over udbud og beslutninger, der er omfattet af Kapitel II og III i udbudsloven, som ikke angår spørgsmål om en ansøgers manglende prækvalifikation, skal i henhold til § 7, stk. 2 i Lov om Klagenævnet for Udbud

indgives til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregivers afsendelse af en underretning til de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen

3) 6 måneder regnet fra dagen efter ordregivers afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere og tilbudsgivere om, at ordregiver har indgået en rammeaftale, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning om at videreføre kontrakten, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

-

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage er indgivet til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. § 6, stk. 4. Hvis klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klager endvidere anføre, om der er begæret opsættende virkning af klagen, jf. § 12, stk. 1.

-

Kontaktoplysninger til Klagenævnet for Udbud er angivet i pkt. VI.4.1).

-

Klagenævnet for Udbuds egen vejledning om klager er tilgængelig på hjemmesiden angivet i pkt. VI.4.1).

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
28/09/2021

Send til en kollega

0.047