23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 194-505630
Offentliggjort
06.10.2021
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Sønderborg Kommune

Visiteret kørsel af elever til og fra specialklasserækker og specialskoler samt borger til og fra daghjem for Sønderborg Kommune 2022


Sønderborg Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Sønderborg Kommune
CVR-nummer: 29 18 97 73
Postadresse: Rådhustorvet 10
By: Sønderborg
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 6400
Land: Danmark
Kontaktperson: Lars Juhler
E-mail: laju@sonderborg.dk
Telefon: +45 27905749
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/1c9866e0-4093-44fe-a31a-87ba4fd0ee75/homepage
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/1c9866e0-4093-44fe-a31a-87ba4fd0ee75/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/1c9866e0-4093-44fe-a31a-87ba4fd0ee75/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/1c9866e0-4093-44fe-a31a-87ba4fd0ee75/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Visiteret kørsel af elever til og fra specialklasserækker og specialskoler samt borger til og fra daghjem for Sønderborg Kommune 2022

II.1.2) Hoved-CPV-kode
60000000 Transporttjenester (ikke affaldstransport)
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Visiteret kørsel af elever til og fra specialklasserækker og specialskoler samt borger til og fra daghjem for Sønderborg Kommune.

Udbuddet omfatter følgende delområder:

Delområde 1: Kørsel af visiterede borgere til/fra daghjem.

Delområde 2: Kørsel af visiterede elever til/fra specialskolerne og specialklasserækker.

Delaftale 1 omfatter kørsel med visiterede borger til og fra daghjem:

mellem hjem og daghjem.

mellem midlertidigt opholdssted og daghjem

mellem hjem og aktivitetssted (træder i stedet for daghjem)

Kørsel vedrører flg. typer kørsel:

Samkørsel

Solokørsel.

Delaftale 2 omfatter kørsel med elever som går i specialskole, specialklasserækker eller modtageklasser i Sønderborg kommune og som har fået bevilget flg. kørsel:

Mellem skole/sfo og bopæl/samværsadresse.

Mellem skole/sfo og aflastningssted/klub

Kørsel vedrører flg. typer kørsel:

Samkørsel

Solokørsel

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 11 527 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakter, der kombinerer de følgende delkontrakter eller grupper af delkontrakter:

Delaftale 1 og delaftale 2

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Daghjemskørsel

Delkontraktnr.: delaftale 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
60000000 Transporttjenester (ikke affaldstransport)
60100000 Vejtransport
60130000 Specialiseret personbefordring ad vej
60140000 Persontransport, ikke rutekørsel
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
NUTS-kode: DK03 Syddanmark
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
Hovedudførelsessted:

Sønderborg Kommune

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Delaftale 1 omfatter kørsel med visiterede borger til og fra daghjem:

mellem hjem og daghjem.

mellem midlertidigt opholdssted og daghjem

mellem hjem og aktivitetssted (træder i stedet for daghjem)

Kørsel vedrører flg. typer kørsel:

Samkørsel

Solokørsel.

Der gøres opmærksom på, at kørselsomfanget kan ændre sig fra dag til dag. Kørselsomfang skal derfor udelukkende opfattes som vejledende.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 3 677 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/01/2022
Slut: 31/12/2025
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

kørsel af elever, som går i specialskole eller specialklasserække i Sønderborg Kommune

Delkontraktnr.: Delaftale 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
60000000 Transporttjenester (ikke affaldstransport)
60100000 Vejtransport
60130000 Specialiseret personbefordring ad vej
60140000 Persontransport, ikke rutekørsel
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
NUTS-kode: DK03 Syddanmark
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
Hovedudførelsessted:

Sønderborg kommune

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet omfatter kørsel med elever som går i specialskole, specialklasserækker eller modtageklasser i Sønderborg kommune og som har fået bevilget flg. kørsel:

Mellem skole/sfo og bopæl/samværsadresse.

Mellem skole/sfo og aflastningssted/klub

Kørsel vedrører flg. typer kørsel:

Samkørsel

Solokørsel

Der gøres opmærksom på, at der forventes et fald i antal elever, som visiteres til ordningen de kommende år.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 7 850 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/01/2022
Slut: 31/12/2025
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Ordregiver er forpligtet til at udelukke en tilbudsgiver (samt evt. støttende virksomheder), der er omfattet af en af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens §§ 135 og 136, hvis ikke tilbudsgiveren (samt evt. støttende virksomheder) kan dokumentere sin pålidelighed i henhold til udbudslovens § 138.

Tilbudsgiver skal derudover bekræfte, at tilbudsgiver (samt evt. støttende virksomheder) ikke er omfattet af følgende frivillige udelukkelsesgrunde, jf. udbudslovens § 135, stk. 4 og 5 samt § 137:

• Tilbudsgiver (samt evt. støttende virksomheder) har ubetalt forfalden gæld på 100.000 kr. eller derover til offentlige myndigheder vedrørende skatter, afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger, jf. udbudslovens § § 135, stk. 3.

• Tilbudsgiveren (samt evt. støttende virksomheder) har tilsidesat gældende forpligtelser inden for det miljø-, social- eller arbejdsretlige område, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1

• Tilbudsgiveren (samt evt. støttende virksomheder) er erklæret konkurs eller er under insolvens- eller likvidationsbehandling eller lignende, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2

Tilbudsgiver (evt. støttende virksomheder) skal opfylde følgende mindstekrav til udøvelse af det pågældende erhverv, jf. udbudslovens § 141:

• Dokumentation for tilladelse til erhvervsmæssig personbefordring, jf. lov om buskørsel, og/eller dokumentation for erhvervsmæssig personbefordring, jf. taxiloven.

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver (evt. støttende virksomheder) skal opfylde følgende mindstekrav til økonomisk og finansiel formåen, jf. udbudslovens § 142:

• Kopi af tilbudsgivers gyldige erhvervsansvarsforsikring med en dækningssum på minimum 10 mio. kr.

• I muligt omfang, dvs. afhængigt af hvornår tilbudsgiver blev etableret eller startede sin virksomhed, skal tilbudsgiver oplyse omsætning, egenkapital og soliditetsgrad i de seneste 2 afsluttede regnskabsår.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Kopi af tilbudsgivers gyldige erhvervsansvarsforsikring med en dækningssum på minimum 10 mio. kr.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver (evt. støttende virksomheder) skal opfylde følgende mindstekrav til teknisk og faglig formåen, jf. udbudslovens § 143:

• En redegørelse vedr. tilbudsgivers virksomhed, herunder beskrivelse af organisation samt vognkapacitet

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

En redegørelse vedr. tilbudsgivers virksomhed, herunder beskrivelse af organisation samt vognkapacitet

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
Udførelse af tjenesteydelsen er forbeholdt en bestemt profession
Henvisning til den relevante lov eller administrative bestemmelse:

Dokumentation for tilladelse til erhvervsmæssig personbefordring, jf lov om buskørsel, og/eller dokumentation for erhvervsmæssig personbefordring, jf .taxiloven.

III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Der henvises til arbejdsklausul punkt. 19:3

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 29/10/2021
Tidspunkt: 00:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 29/10/2021
Tidspunkt: 12:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
01/10/2021

Send til en kollega

0.047