23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 196-509818
Offentliggjort
08.10.2021
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Statens Serum Institut

Opdateringer

Rettelse
(22.10.2021)

IV.2.2)
I stedet for:
Dato: 08-11-2021
Time: 13:00
Læses:
Dato: 09-11-2021
Time: 13:00

Rammeaftale vedrørende levering, transport og distribution til nationale kunder


Statens Serum Institut

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Statens Serum Institut
CVR-nummer: 46837428
Postadresse: Artillerivej 5
By: København S
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 2300
Land: Danmark
Kontaktperson: Mie Møldrup Lorentzen
E-mail: MIML@ssi.dk
Telefon: +45 32683254
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.ssi.dk
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/244516
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=312167&B=SSI
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=312167&B=SSI
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Rammeaftale vedrørende levering, transport og distribution til nationale kunder

Sagsnr.: 21/00733
II.1.2) Hoved-CPV-kode
60100000 Vejtransport
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udbuddet vedrører indkøb af levering, transport og distribution til Ordregivers nationale kunder. Levering, transport og distribution omfatter primært transport af lægemidler i området +2,0°C -> +8,0°C i ubrudt kølekæde og med krav om kølelogning, men kan også omfatte andre typer af transport. Til opgaven er der krav om overholdelse af GDP-regler og kendskab til GDP. Der er til opgaven krav om kvalitetsstyringssystemer. Aftalen er betinget af gennemførsel af audit med tilfredsstillende resultat fra Ordregivers QA afdeling inden aftaleindgåelse.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 60 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
60000000 Transporttjenester (ikke affaldstransport)
60161000 Pakketransport
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
Hovedudførelsessted:

Danmark

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet vedrører indkøb af levering, transport og distribution til Ordregivers nationale kunder. Levering, transport og distribution omfatter primært transport af lægemidler i området +2,0°C -> +8,0°C i ubrudt kølekæde og med krav om kølelogning, men kan også omfatte andre typer af transport. Til opgaven er der krav om overholdelse af GDP-regler og kendskab til GDP.

Der er til opgaven krav om kvalitetsstyringssystemer. Aftalen er betinget af gennemførsel af audit med tilfredsstillende resultat fra Ordregivers QA afdeling inden aftaleindgåelse.

For nærmere beskrivelse af de udbudte ydelser henvises til udbudsmaterialet.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 72 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Rammeaftalen indeholder option på forlængelse af 2 gange 12 måneder.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Kunden har option på at udvide rammeaftalens samlede værdi med 20 procent, således at den maksimale mængde efter udvidelsen vil udgøre 72.000.000 kr. ekskl. moms. Brug af optionen forudsætter at kunden senest 6 måneder før rammeaftalens udløb har forbrugt 85 % af rammeaftalens værdi, jf. udbudsbekendtgørelsens punkt. II.1.5)

Den anslåede værdi i punkt II.2.6) er angivet som det estimerede forbrug inklusive forlængelse og kvantitativ udvidelse med 20 procent.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Henset til aftalens karakteristika og kontraktværdi opdeles kontrakten ikke i delaftaler, jf. udbudslovens § 49, stk. 2. Dette for at skabe det bedst mulige grundlag for samarbejde med én leverandør og for at mindske omkostninger til administration og forvaltning af kontrakter.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Det bemærkes, at tilbudsgiver kan afgive tilbud som et konsortium eller ved at basere sig på andre økonomiske aktørers økonomiske og finansielle kapacitet, jf. punkt VI.3).

I den forbindelse vil de sammensluttede virksomheders nøgletal samlet skulle opfylde mindstekravene. Derfor bedes hver deltager i en sammenslutning angive egen årsomsætning og egenkapital for hvert af de seneste 3 afsluttede og reviderede regnskabsår.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Der gælder følgende økonomiske og finansielle mindstekrav:

— Samlet årsomsætning på mindst 10.000.000 DKK i hvert af de seneste 3 disponible regnskabsår

— Positiv egenkapital i hvert af de seneste 3 disponible, afsluttede og reviderede regnskabsår,

— Erhvervsansvarsforsikring med en minimumsdækning på 5.000.000 DKK, jf. rammeaftalens pkt. 25.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal i ESPD’et afsnit IV.C oplyse følgende vedrørende teknisk og faglig formåen, jf. udbudslovens § 43: Tilbudsgivers betydeligste leverancer af lignende ydelser inden for de seneste 3 år.

For hver reference ønskes oplysninger om opdragsgiver, samlet kontraktsum inkl. optioner, kontrakttidspunkt samt en kort og konkret beskrivelse af opgavens karakter samt ansøgerens rolle og funktion i forbindelse med det udførte arbejde.

Referencerne skal suppleres af opdragsgivers kontaktoplysninger, herunder kontaktpersonens navn, mail og telefonnummer.

Referencerne skal vedrøre tilbudsgivers virksomhed eller andre aktørers virksomhed, som tilbudsgiver baserer sin kapacitet på. I feltet beskrivelse skal angives følgende vedr. referencen:

Beskrivelse af den udførte transport og distribution af lægemidler i temperaturspændet +2,0°C til+8,0°C, kontrakttype (samarbejdsaftale/rammeaftale/kontrakt mv.), tilbudsgivers beskrivelse af referencens relevans i forhold til den udbudte rammeaftale.

Beskrivelse af den udførte transport og distribution af lægemidler i temperaturspændet -15,0°C til -25,0°C, kontrakttype (samarbejdsaftale/rammeaftale/kontrakt mv.), tilbudsgivers beskrivelse af referencens relevans i forhold til den udbudte rammeaftale.

Beskrivelsesfeltet er et fritekstfelt til angivelse af de efterspurgte oplysninger ovenfor.

Vedlægges flere end 3 referencer, vil ordregiver alene inddrage de første 3 vedlagte referencer. De øvrige referencer vil ikke blive vurderet.

Tilbudsgiver kan vælge at anvende og vedlægge ordregivers referenceskema eller beskrive referencerne direkte i ESPD'et.

Hvis tilbudsgiver vælger at anvende referenceskemaet, skal tilbudsgiver oplyse dette i ESPD afsnit C, samt vedhæfte tilbuddet det udfyldte referenceskema eller de valgte referencer.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Det er et minimumskrav til egnethed, at tilbudsgiver kan påvise erfaring med:

- én rammeaftale/samarbejdsaftale med løbende arbejder og en årlig værdi på mindst 1.000.000 DKK vedrørende transport og distribution af lægemidler/vacciner inden for temperaturspændet +2,0°C til +8,0°C i overensstemmelse med gældende GDP regler.

- én rammeaftale/samarbejdsaftale med løbende arbejder vedrørende transport og distribution af lægemidler/vacciner inden for temperaturspændet -15,0°C til-25,0°C i overensstemmelse med gældende GDP regler.

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Tilbudsgiver er forpligtet til at overholde ordregivers arbejdsklausul i forbindelse med opfyldelse af rammeaftalen.

Kontrakten indeholder krav om overholdelse af persondatalovgivningen.

Kontrakten indeholder krav om en forsikringsdækning på minimum 5.000.000 DKK, jf. rammeaftalens pkt. 25.

Kontrakten indeholder krav om, at relevante medarbejdere, der varetager opgaver i forbindelse med opfyldelse af kontrakten, skal kunne sikkerhedsgodkendes

Se desuden udbudsmaterialet for nærmere informationer.

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2017/S 190-389220
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 08/11/2021
Tidspunkt: 13:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 08/11/2021
Tidspunkt: 13:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
Skønnet tidsplan for offentliggørelse af yderligere bekendtgørelser:

2026

VI.3) Yderligere oplysninger:

Tilbudsliste fås ved anmodning medsendt fortrolighedserklæring.

Der ydes intet vederlag, honorar eller lignende for deltagelse i udbuddet. Heller ikke, hvis Ordregiver måtte beslutte at aflyse udbuddet uden tildeling af rammeaftalen.

- Udbudssystemet:

For at benytte udbudssystemet skal tilbudsgiver oprette en bruger. tilbudsgiver kan via udbudshjemmesiden få tildelt brugernavn og adgangskode.

Såfremt tilbudsgiver måtte få tekniske problemer ved anvendelse af udbudssystemet, kan tilbudsgiver rette henvendelse til udbudssystemets tekniske support via e-mail: dksupport@eu-supply.com eller via telefon:

+45 70 20 80 14

- Tilbud der afleveres efter tilbudsfristen i punkt IV.2.2), vil ikke blive taget i betragtning.

- Udelukkelse:

- . Ved en sammenslutning af virksomheder (fx et konsortium), skal der indgives et særskilt ESPD for hver af de deltagende økonomiske aktører.

- Såfremt tilbudsgiver baserer sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen, skal der indgives et ESPD for hver af de enheder, som denne baserer sig på.

- Tilbudsgiver vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis tilbudsgiver er omfattet af de i udbudslovens (UBL) § § 135 og 136 nævnte obligatoriske udelukkelsesgrunde.

- Ud over de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § § 135 og 136 finder følgende frivillige udelukkelsesgrunde anvendelse i forbindelse med dette udbud: udbudslovens § § 137, stk. 1, nr. 1 om overtrædelser på det miljø-, sociale eller arbejdsretlige område, nr. 2 om konkurs mv. og nr. 5 om væsentlig misligholdelse af en tidligere offentlig kontrakt.

- Dokumentation:

Tilbudsgiver skal udfylde og aflevere ESPD’et som et foreløbigt bevis for udbudslovens § 148, stk. 1, nr. 1-3 nævnte forhold.

Inden beslutning om tildeling af rammeaftalen skal dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD'et fremlægges, jf. udbudslovens §§ 151 og 152.

En tilbudsgiver, der er omfattet af en udelukkelsesgrund er udelukket fra at deltage i udbuddet, medmindre tilbudsgiver har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig i overensstemmelse med udbudslovens § 138. Ordregiver kan alene udelukke en tilbudsgiver, hvis ordregiver har meddelt tilbudsgiver, at den pågældende er omfattet af en udelukkelsesgrund, og hvis denne ikke inden for en passende frist har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for dennes pålidelighed (self-cleaning).

I forhold til hvad der tilstrækkelig dokumentation, henvises til udbudslovens § 138, stk. 3.

Som dokumentation for, at tilbudsgiver ikke er omfattet af en af udelukkelsesgrundene i § 135, stk. 1 og 3 samt § 137, stk. 1, nr. 2, skal følgende fremlægges, jf. udbudslovens § 153:

- Et uddrag fra et relevant register eller tilsvarende dokument, der viser at tilbudsgiver ikke er omfattet af § 135, stk. 1, og et certifikat, der beviser, at tilbudsgiveren ikke er omfattet af § 135, stk. 3 og § 137, stk. 1, nr. 2.

For danske tilbudsgivere kan beviset bestå i en serviceattest. Det ovenfor anførte om udelukkelsesgrunde og dokumentation for pålidelighed gælder tilsvarende for hver enkelt økonomisk aktør ved sammenslutning af økonomiske aktører og for økonomiske aktører, som tilbudsgiver baserer sin kapacitet på.

Fra udenlandske virksomheder kan ordregiver acceptere et uddrag fra det relevante register eller tilsvarende dokument udstedt af en kompetent retslig eller administrativ myndighed eller et certifikat udstedt af den kompetente myndighed i det pågældende land som bevis for, at tilbudsgiver ikke er omfattet en af udelukkelsesgrundene. Informationssystemet ”e-Certis” kan anvendes til at finde frem til den rette dokumentation, der skal anvendes af EU-medlemslandene i forbindelse med udbud.

- Nærmere detaljer og betingelser for afgivelse af tilbud fremgår af udbudsbetingelserne, som er vedlagt udbudsmaterialet.VI.4)

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 35291000
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0
VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Officielt navn: Intet organ i Danmark
By: Ukendt
Land: Danmark
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om Klagenævnet for Udbud med

senere ændringer, gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet

for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter

afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er

blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for

beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og

udbudslovens § 171, stk. 2.

Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II, som

ikke er omfattet af lovens stk. 1, skal, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til

Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en

bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor

bekendtgørelsen er blevet offentliggjort;

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har

underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en

rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk

indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse

for beslutningen;

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra

dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte

ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4;

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2, 2. pkt.

Har en ordregiver fulgt proceduren i lovens § 4, for at sikre, at en kontrakt

ikke erklæres for uden virkning, jf. lovens § 7, stk. 3, skal en klage over, at

ordregiveren i strid med udbudsdirektivet har indgået en kontrakt uden

forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den

Europæiske Unions Tidende, være indgivet til Klagenævnet for Udbud

inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren

har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om,

at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen

indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele

kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse

i Den Europæiske Unions Tidende.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal

klageren, jf. lovens § 6, stk. 4, skriftligt underrette ordregiveren om, at klage

indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i

standstill-perioden, jf. § 3, stk. 1 eller 2, eller i den periode på 10

kalenderdage, som er fastsat i § 4, stk. 1, nr. 2. I tilfælde, hvor klagen ikke

er indgivet i de nævnte perioder, skal klageren tillige angive, hvorvidt der

begæres opsættende virkning, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning kan findes på

naevneneshus.dk.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 35291000
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
04/10/2021

Send til en kollega

0.126