23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 206-535818
Offentliggjort
22.10.2021
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Aalborg Renovation

Lastbildæk og serviceydelser til Aalborg Renovation


Aalborg Renovation

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Aalborg Renovation
CVR-nummer: 29183420
Postadresse: Over Bækken 2
By: Aalborg
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
Postnummer: 9000
Land: Danmark
Kontaktperson: Dan Oxbøl
E-mail: dan.oxboel@aalborg.dk
Telefon: +45 25317936
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/4f42d15b-f474-4d7d-aaeb-2703cfed7600/homepage
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/4f42d15b-f474-4d7d-aaeb-2703cfed7600/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/4f42d15b-f474-4d7d-aaeb-2703cfed7600/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/4f42d15b-f474-4d7d-aaeb-2703cfed7600/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Lastbildæk og serviceydelser til Aalborg Renovation

II.1.2) Hoved-CPV-kode
34000000 Transportudstyr og transporthjælpemidler
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udbuddet omfatter én rammeaftale for levering af lastbildæk og serviceydelser.

For en yderligere beskrivelse af Rammeaftalens indhold henvises der til udbudsmaterialet.

Opgørelsen af Rammeaftalens anslået værdi i punkt II.1.5) udgør et skøn for hele rammeaftaleperioden, og er derfor forbundet med en vis usikkerhed.

Der gøres opmærksom på, at ordregiveren ikke har aftagepligt på rammeaftalen.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 2 600 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
34352100 Dæk til lastbiler
34352000 Svære dæk
34100000 Motorkøretøjer
34140000 Tunge motorkøretøjer
34144510 Køretøjer til affald
50114000 Reparation og vedligeholdelse af lastbiler
50114100 Reparation af lastbiler
50114200 Vedligeholdelse af lastbiler
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
NUTS-kode: DK050 Nordjylland
Hovedudførelsessted:

Aalborg Kommune

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet omfatter én Rammeaftale for lastbildæk og serviceydelser

Udbuddet omfatter følgende

-Leverandøren skal kunne levere dæk, reparation og dækskifte til vores lastvognspark.

-Dækskift skal ske i overensstemmelse med køretøjets typegodkendelse og producentens forskrifter.

-Fordæk, levering af lastvognsdæk fra en anerkendt dækfabrikant og producent. Slidstærk skulder og modtagelig for stikskader er en vigtig faktor.

-Trækdæk som banedæk (regummierede), enten er banen pålagt, eller lavet som en ring i en god kvalitet.

-Banedæk, hvor karkasserne er af samme mærke med samme højde og bredde på dækket.

-Servicevogn skal være tilgængeligt 24-7 og skal kunne assistere ved dæksprængninger og punkteringer mm. alle ugens dage.

-Anerkendt værksted med speciale i dækmontering mm.

-Egne lånehjul på lager til montering, således ventetid minimeres.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 2 600 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Aalborg Renovation forbeholder sig ret til at forny kontrakten på de samme vilkår på op til 2 x 12 måneder, jf. Rammeaftalens punkt 29.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Aalborg Renovation forbeholder sig ret til at forny kontrakten på de samme vilkår på op til 2 x 12 måneder, jf. Rammeaftalens punkt 29.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Med henvisning til Udbudslovens § 49 har Aalborg Forsyning valgt ikke at opdele udbuddet i særskilte delaftaler. Dette er valgt under hensyntagen til udbuddets økonomiske værdi og synergi i opgaverne

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal vedlægge et udfyldt ESPD afsnit IV.B, der er udfyldt som beskrevet nedenfor.

Tilbudsgiverne skal i ESPD'et afsnit IV.B oplyse følgende økonomiske nøgletal, jf. udbudslovens § 142:

”Soliditetsgrad”. Tilbudsgiver skal angive sin soliditetsgrad for de sidste to (2) reviderede og afsluttede finansielle regnskabsår, såfremt sådan information er tilgængelig.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Det er et mindstekrav, at tilbudsgiver har

- en samlet gennemsnitlig soliditetsgrad på mindst 10 % i de seneste to (2) reviderede og afsluttede regnskabsår.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal vedlægge et udfyldt ESPD-afsnit IV.C, der er udfyldt som beskrevet nedenfor.

Tilbudsgiver skal i ESPD'et afsnit IV.C oplyse følgende vedrørende teknisk og faglig formåen, jf. udbudslovens § 143;

En referenceliste i ESPD’et over de mest sammenlignelige leverancer, jf. udbudsbekendtgørelsens afsnit II.1.4 og II.2.4., der er udført inden for de seneste 3 år inden tilbudsfristen.

Referencebeskrivelserne bedes indeholde følgende:

• Hvilke produkter/ydelser leverancen dækker

• Kontraktværdi

• Modtager

• Hvornår opgaven blev udført. I referencer vedrørende igangværende opgaver, bedes tilbudsgiver angive den estimerede kontraktværdi samt forventet færdiggørelsestidspunkt.

Tilbudsgiver bør i beskrivelsen af referencerne angive maksimalt 5 referencer. Referencer herudover vil ikke blive taget i betragtning. Dette gælder også for konsortier eller andre sammenslutninger af virksomheder eller såfremt Tilbudsgiver baserer sin tekniske og faglige formåen på andre virksomheder. En sådan sammenslutning eller Tilbudsgiver med ekstern teknisk og faglig støtte kan således sammenlagt højst angive 5 referencer i alt.

Såfremt Tilbudsgiver har vedlagt flere end 5 referencer, lægges der i vurderingen alene vægt på de 5 først angivne referencer i ESPD'et.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Det er et mindstekrav, at Tilbudsgiver kan påvise mindst (en) 1 relevant sammenlignelig reference inden for de seneste 3 år på en af ydelserne oplistet i punkt II.2.4).

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Tilbudsgiver skal iagttage de oplistede klausuler i Rammeaftalen punkt 27.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 19/11/2021
Tidspunkt: 10:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 19/11/2021
Tidspunkt: 10:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3) Yderligere oplysninger:

Tilbudsgiver skal udfylde det offentliggjorte ESPD via Ethics. Tilbudsgiver skal udfylde ESPD'et med de oplysninger, som er angivet i udbudsbekendtgørelsen, herunder del II.A, II.C, III.A, III.B, III.C, IV.B, IV.C og V.

- I del II.A: Tilbudsgiver skal oplyse navn, CVR-nr., postadresse, kontaktperson, hvorvidt tilbudsgiver er en mikrovirksomhed, en lille eller en mellemstor virksomhed samt hvorvidt tilbudsgiver deltager i udbudsproceduren sammen med andre (som et konsortium eller lignende).

- I del II.C: Tilbudsgiver skal angive, om tilbudsgiver baserer sig på andre enheders kapacitet.

- I del II.D: Tilbudsgiver skal angive, om tilbudsgiver har til hensigt at give en del af kontrakten i underleverance til tredjeparter.

- I del III: Tilbudsgiver skal oplyse alle de efterspurgte oplysninger. Tilbudsgiver skal bekræfte, at tilbudsgiver ikke er omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § § 135, stk. 1-3 og 136 samt de frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1 og 2.

- I del IV.B: Beskrives økonomisk og finansiel kapacitet, jf. Del III.1.2 i udbudsbekendtgørelsen.

- I del IV.C: Beskrives teknisk og faglig kapacitet, jf. Del III.1.3 i udbudsbekendtgørelsen. De efterspurgte oplysninger danner grundlag for ordregivers vurdering af, hvorvidt tilbudsgiver er egnet til at løfte den udbudte opgave.

Hvis tilbudsgiver deltager i udbudsprocessen sammen med andre, navnlig som del af en gruppe, et konsortium, et joint venture eller lignende, skal alle berørte deltagere indsende et særskilt ESPD. Alle de krævede oplysninger under del III skal afgives for hver deltager i konsortiet. Det vil i forbindelse med egnethedsvurderingen dog være konsortiets samlede egnethed, der vurderes. Hvis de krævede oplysninger ikke afgives af alle konsortiedeltagere, er tilbudsgiver ikke nødvendigvis ikke konditionsmæssigt, men det kan have betydning for egnethedsvurderingen. Endvidere skal hver deltager i det individuelle ESPD angive den økonomiske aktørs rolle i gruppen, de øvrige økonomiske aktører, der deltager i proceduren samt i givet fald navnet på den deltagende gruppe (ESPD del II.A).

Hvis tilbudsgiver baserer sig på andre enheders finansielle og økonomiske og/eller tekniske og/eller faglige kapacitet for at kunne opfylde de stillede egnethedskrav, skal der vedlægges særskilte ESPD'er med udfyldt del II.A og del III samt relevante oplysninger i del IV, som er behørigt udfyldt af de pågældende enheder (ESPD del II, afsnit C). Det vil i forbindelse med egnethedsvurderingen være den samlede egnethed, der vurderes.

Tilbudsgiver kan alene indgive ét tilbud. Såfremt samme juridiske enhed er en del af eller på anden måde deltager i flere tilbud, f.eks. selv indgiver eget tilbud, men samtidig indgår som deltager i et konsortium, der afgiver tilbud, skal tilbudsgiverne sikrer, at samme juridiske enheds deltagelse ikke medfører mulighed for gensidigt at påvirke indholdet af de forskellige tilbudsgivers tilbud. Tilbuddet skal afgives elektronisk på Ethics.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud (LBKL nr. 593 af 2. 6. 2016) gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelsen af udbuddet.

En klage over udbuddet eller ordregivers beslutninger, f.eks. tildelingen af kontrakten, skal være modtaget i Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakten.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
19/10/2021

Send til en kollega

0.062