23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 206-535980
Offentliggjort
22.10.2021
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Billund Kommune

Levering og udbringning af affaldsbeholdere og miljøkasser til Billund Kommune


Billund Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Billund Kommune
Postadresse: Jorden Rundt 1
By: Grindsted
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
Postnummer: 7200
Land: Danmark
Kontaktperson: Thomas K. Schmidt
E-mail: kontakt@tohv.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/87288941-7119-41f2-8fdf-dd21e9bda03e/homepage
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/87288941-7119-41f2-8fdf-dd21e9bda03e/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/87288941-7119-41f2-8fdf-dd21e9bda03e/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/87288941-7119-41f2-8fdf-dd21e9bda03e/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Levering og udbringning af affaldsbeholdere og miljøkasser til Billund Kommune

II.1.2) Hoved-CPV-kode
34000000 Transportudstyr og transporthjælpemidler
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Nærværende udbud vedrører levering og udbringning af affaldsbeholdere og miljøkasser til Billund Kommune.

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
39224340 Affaldsspande og -kurve
44613700 Affaldscontainere
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
Hovedudførelsessted:

Billund Kommune

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Nærværende udbud vedrører kontrakt på levering, klargøring samt udbringning af affaldsbeholdere og miljøkasser til husstande i Billund Kommune.

Leverancen af affaldsbeholdere består af levering af ca. 10.000 stk. 240 liter 2-kammer affaldsbeholdere med mærkning (RFID-tag), skillevæg monteret og hjul monteret. Som en del af leverancen af ca. 10.000 stk. affaldsbeholdere skal den vindende tilbudsgiver udbringe ca. 9.800 stk. til private husstande i Billund Kommune.

Efter endt udbringning vil Ordregiver kunne foretage supplerende leverancer af affaldsbeholdere og reservedele.

Udbuddet vedrører endvidere levering og udbringning af miljøkasser inkl. låg i plastik til farligt affald til private husstande. Levering af miljøkasser inkl. låg består af ca. 14.000 stk. 20-25 liter miljøkasser hvoraf 9.800 stk. skal udbringes af den vindende tilbudsgiver sammen med affaldsbeholderen.

Efter endt udbringning vil Ordregiver kunne foretage supplerende leverancer af miljøkasser.

Ordregiver forventer at levering af affaldsbeholdere og miljøkasser skal ske samlet i perioden 01.11.2022 – 30.11.2022.

Ordregiver forventer at udbringning af affaldsbeholdere og miljøkasser skal ske samlet i perioden 15.01.2023 – 15.02.2023.

Ordregiver kan herefter foretage køb af supplerende leverancer i perioden 01.03.2023 – 29.02.2028.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 50
Pris - Vægtning: 50
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 06/12/2021
Slut: 29/02/2028
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

- Option 1:

Ved udskiftning af Ordregivers allerede eksisterende 2-hjulede affaldsbeholdere, skal leverandøren kunne levere yderligere 10.000 stk. af de tilbudte 240 liter. affaldsbeholdere med hjul og todelt låg, men uden skillevæg. Leverandøren vil desuden skulle forestå klargøring af affaldsbeholderne, montering af mærker og RFID-tags samt efterfølgende udbringning af affaldsbeholderne. Som en del af levering af yderligere 10.000 stk. skal leverandøren hjemtage ordregivers eksisterende beholdere. Leverandøren skal i den forbindelse afgive en pris på hjemtagning af de eksisterende affaldsbeholdere, som Leverandøren herefter kan beholde og er Leverandørens ejendom.

- Option 2:

Leverandøren skal afgive en pris på hvad der som en del af udbringningen af de 10.000 stk. 240 liter. affaldsbeholdere vil koste Ordregiver at få Leverandøren til at montere mærkning med 2 klistermærker (1 udvendigt og 1 indvendigt), 1 sorteringsvejledning, 1 piktogram samt RFID-tags på Ordregivers allerede eksisterende 240 liter affaldsbeholdere (10.000 stk.), og registrerer dem i Ordregivers digitale system til affaldshåndtering. Som en del af denne option skal Leverandøren i samme ombæring fjerne skillevæg på Ordregivers eksisterende affaldsbeholdere. Leverandøren leverer de fjernede skillevægge til Grindsted Genbrugsplads. Ordregiver sørger ved aktivering af optionen for at affaldsbeholderne er tømt, forseglet og klar til at få installeret skillevæg.

- Option 3:

Levering af 10.000 stk. af de tilbudte 240 liter affaldsbeholdere med hjul, skillevæg og todelt låg. Leverandøren vil desuden skulle forestå klargøring af affaldsbeholder og montering af mærker samt RFID-tags.

Størrelse og placering af klistermærker vedr. sorteringsvejledning afhænger af Leverandørens tilbudte affaldsbeholdere. Leverandøren skal påsætte 2 stk. klistermærker, 2 sorteringsvejledninger og 2 piktogrammer. Skillevæggen skal være med opdelingen 60% (venstre) /40% (højre), når man står med hænderne på affaldsbeholderens håndtag.

Beslutning om optionens anvendelse vil tidligst ske i 2024 og varsles senest seks (6) måneder før levering. Leverandøren vil have ret til at prisregulere deres tilbudte stykpris frem til tidspunktet for bestilling. Anskaffelsen vil fungere som erstatning for Ordregivers sækkestativer til dagrenovation.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Til brug for vurdering af det kvalitative underkriterium ”Kvalitet”, skal Tilbudsgiver som en del af tilbuddet aflevere:

- 1 stk. 240 liter 2-kammer affaldsbeholder

- 1 stk. 20-25 liter miljøkasse

Vareprøverne skal stemme overens med og svare til det tilbudte og være mærket med Tilbudsgivers navn. Der skal endvidere vedlægges produktblad sammen med vareprøverne

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Tilbuddet skal bestå af Det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD), hvor de efterspurgte informationer jf. del III. punkt A, B, C og D skal oplyses.

Såfremt tilbudsgiver baserer sig på andre enheders kapacitet, eller udgør en sammenslutning af virksomheder(konsortier), skal der afleveres flere ESPD'er.

Tilbudsgiver skal udfylde følgende i ESPD'ets del II: Oplysninger om den økonomiske aktør:

- Punkt A: Oplysninger om den økonomiske aktør, herunder oplysning om, hvilken delaftale ansøger ønsker at ansøge på.

- Punkt B: Oplysninger om den økonomiske aktørs repræsentanter.

- Punkt C: Oplysninger om udnyttelse af andre enheders kapacitet.

- Punkt D: Oplysninger om underleverandører, hvis kapacitet den økonomiske aktør ikke baserer sig på.

Tilbudsgiver skal udfylde følgende i ESPD'ets del III: Udelukkelsesgrunde, hvor ansøger skal bekræfte, at ansøgerikke er omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 135, stk. 1-3 og § 136:

- Punkt A: Grunde vedr. straffedomme,

- Punkt B: Grunde vedr. betaling af skatter og afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger: Hvis der er udestående betalinger oplyses ”Ja” og det udestående beløb oplyses.

Tilbudsgiver skal under ESPD'ets del III, punkt C bekræfte, at denne ikke er omfattet af følgende frivillige udelukkelsesgrunde, jf. udbudslovens § 137, stk. 1:

- Forhold vedr. insolvens/konkurs el. lign., jf. nr. 2,

- Alvorlige pligtforsømmelser, jf. nr. 3.

- Aftale med henblik på konkurrencefordrejning, jf. nr. 4,

- Mislighold af tidligere offentlig kontrakt, jf. nr. 5,

- Uretmæssig påvirkning af ordregivers beslutningsproces, jf. nr. 6,

Såfremt tilbudsgiver baserer sig på andre enheders formåen vedlægges et særskilt udfyldt ESPD med de oplysninger, der anmodes om i del ll, punkt A og B, Del lll samt del IV, for hver af de pågældende enheder, som tilbudsgiver baserer sig på. Del IV skal udfyldes for så vidt angår de forhold, som tilbudsgiver baserer sin egnethed på. Den støttende enhed skal vedlægge et underskrevet ESPD.

ESPD'et er en egen-erklæring, der fungerer som foreløbigt bevis for, at tilbudsgiver, andre enheder eller sammenslutningen opfylder kriterierne med hensyn til udelukkelse, egnethed og udvælgelse. Disse oplysninger skal senere verificeres.

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal oplyse ”Samlet årsomsætning” for hvert af de seneste to (2) afsluttede regnskaber ved tidspunktet for tilbudsfrist.

Tilbudsgiver trykker på ”+” for at få mulighed for at udfylde flere omsætningstal

Tilbudsgiver skal oplyse egenkapitalen som ”Finansielt nøgletal" for hvert af de seneste to (2) afsluttede regnskabsår.

Egenkapitalen skal beregnes og oplyses efter metoden angivet i Årsregnskabslovens § 25 (LBK nr. 838 af 08/08/2019).

Tilbudsgiver trykker på ”+” for at få mulighed for at udfylde flere nøgletal.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Det er et mindstekrav, at årsomsætningen er på mindst 10 mio. kr. for hvert af de seneste to (2) afsluttede regnskabsår.

Det er et mindstekrav, at egenkapitalen er 5 mio. kr. for hvert af de seneste to (2) afsluttede regnskabsår.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Såfremt der oplyses flere referencer, vurderer Ordregiver alene på de tre (3) nyeste referencer. Ved nyeste forstås uafsluttede referencer eller referencer med ophør nærmest tilbudsfristen. Hvis flere referencer er uafsluttede, vurderer Ordregiver (hvor relevant) på referencerne med nyeste startdato.

Referencerne skal være udført inden for de seneste tre (3) år regnet fra datoen for tilbudsfristens udløb.

Ordregiver vil se bort fra referencer der er afsluttet mere end tre (3) år før tilbudsfristen.

For referencer med startdato der er ældre, men hvor der er afsluttet ydelser (delopgaver) indenfor de seneste tre (3) år, vil Ordregiver alene se på de ydelser (delopgaver), som Tilbudsgiver har løst inden for de seneste tre (3) år regnet fra tilbudsfristens udløb. Det er Tilbudsgivers ansvar at udspecificere indholdet af referencen, så det tydeligt fremgår, hvilke ydelser (delopgaver) det drejer sig om.

Referencerne skal indeholde følgende:

- Beskrivelse: Beskrivelse af opgaven/opgaverne med fokus på de elementer, som gør referencen konditionsmæssig ift. mindstekravene jf. bullet vedr. mindstekrav. Der kan desuden i beskrivelsen oplyses den/de periode(r), hvor opgaven har været udført (start- og slutdatoer).

- Beløb: Opgavens/opgavernes værdi i DKK, dvs. det beløb som kunden har betalt for at få udført opgaven/opgaverne

- Dato: Dato for opstart (startdato) samt dato for færdiggørelsen (slutdato) af den seneste opgave, der er anført under ”Beskrivelse”. For referencer som endnu ikke er afsluttet efterlades feltet ”Slutdato” blankt/tomt.

- Modtagere: Kundenavn inkl. kontaktperson.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Det er et mindstekrav, at der kan fremvises minimum én (1) reference udført indenfor de seneste fem (5) år, hvor referencen omfatter levering og udbringning af minimum 9.000 stk. 240L affaldsbeholdere og minimum 9.000 stk. miljøkasser til en kommunal offentlig myndighed.

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Kontrakten indeholder regulering af forsikringsbestemmelser, misligholdelsesbeføjelser mm.

Kontrakten indeholder endvidere regulering af miljø, etik og socialt ansvar.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 19/11/2021
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 19/11/2021
Tidspunkt: 12:00
Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Der vil ikke være adgang til at overvære åbningen af tilbud.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Ordregiver forbeholder sig ret til at anmode tilbudsgiver om at godtgøre, at samme juridiske enheds deltagelse i flere tilbud ikke medfører mulighed for gensidigt at påvirke indholdet af de forskellige tilbudsgiveres tilbud, herunder at der ikke følges en praksis, som kan true gennemsigtigheden og fordreje konkurrencen mellem de bydende. Såfremt dette ikke kan godtgøres, forbeholder Ordregiver sig ret til at afvise sådanne tilbudsgivere. Tilbudsgivere opfordres til at søge eventuelle uklarheder og usikkerheder afklaret ved at stille spørgsmål til udbuddet.

- Såfremt Tilbudsgiver har spørgsmål til Ordregiver, kan disse stilles via kommunikationsfanen ved anvendelse af knappen ”Send Spørgsmål”.

- Herefter udfyldes dialog boksen med henvisning og spørgsmålet. Ved at klikke på ”Send” fremsendes spørgsmålet til Ordregiver.

- Ordregiver besvarer spørgsmål ved at uploade et spørgsmål & svar-dokument i boksen ”Udbudsdokumenter”.

Det er Tilbudsgivers eget ansvar at holde sig ajour med materialet i ETHICS.

I henhold til tidsplanen vil spørgsmål modtaget inden spørgefristen blive besvaret af Ordregiver, hvorimod spørgsmål modtaget efter spørgefristens udløb, alene vil blive besvaret, såfremt spørgsmålets karakter ikke gør det uforholdsmæssigt byrdefuldt for Ordregiver at besvare spørgsmålet inden svarfristen.

Spørgsmål modtaget senere end 7 dage inden henholdsvis ansøgningsfristen, jf. Del IV, og tilbudsfristen vil som udgangspunkt ikke blive besvaret.

Tilbudsgiver, Andre Enheder og Sammenslutninger, på Ordregivers opfordring, fremlægge dokumentation i henhold til udbudslovens § § 144 og 152 for de oplysninger, som er afgivet i ESPD’et. Nedenfor beskrives det, hvorledes denne dokumentation skal fremlægges.

Hvis Tilbudsgiver, Sammenslutningens deltagere eller Andre Enheder er fra Danmark fremlægges dokumentationen i form af en serviceattest fra Erhvervsstyrelsen. Serviceattesten skal indeholde oplysninger fra:

- Skifteretten v. Domstolsstyrelsen

- Skatteforvaltningen

- ATP

- Politiet (Kriminalregistret)

Bemærk, at der skal udfyldes og underskrives en ”samtykkeerklæring”, der skal uploades i forbindelse medbestillingen af serviceattesten.

Serviceattesten bestilles på følgende hjemmeside:

- https://indberet.virk.dk/myndigheder/stat/ERST/Anmod_om_serviceattest. Serviceattesten må maksimalt være 12 måneder gammel regnet fra fristen for fremsendelse af Serviceattesten, som fastsat af Ordregiver i opfordringsskrivelsen.

Til orientering er behandlingstiden hos Erhvervsstyrelsen ca. to (2) uger fra bestilling af Serviceattesten er modtaget. Hvis Tilbudsgiver, en eller flere af deltagerne i Sammenslutningen eller Andre Enheder ikke er fra Danmark, skal denne som udgangspunkt fremlægge de former for dokumentation, som fremgår af e-Certis. eCertis er et online informationssystem, som skal benyttes til at finde frem til den rette dokumentation, der skal anvendes af EU-medlemslandene i forbindelse med udbud. Såfremt disses lande ikke udsteder de relevante certifikater eller dokumenter, eller dækker disse ikke alle de relevante tilfælde, kan de erstattes af en erklæring under ed. Anvendes edsaflæggelse ikke i det pågældende land, kan der i stedet anvendes en erklæring på tro og love.

Verifikation af afgivne oplysninger i ESPD’ets del IV – udvælgelseskriterier sker på følgende måde:

- Oplysninger om økonomiske nøgletal kan ske gennem årsregnskaber eller fremlæggelse af en erklæring om den prækvalificerede ansøgers samlede omsætning, medmindre ordregiver kan skaffe de relevante oplysninger direkte gennem adgang til en national database eller ordregiver allerede er i besiddelse af den fornødne dokumentation fra tidligere gennemførte udbudsprocedurer.

Der er ikke krav om, at oplysninger om referencer skal verificeres.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til § 7, stk. 2 i lovbekendtgørelse nr. 593 af 2. juni 2016 om Klagenævnet for Udbud (i det følgende benævnt ”Lov om Klagenævnet for Udbud”), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet, som ikke er omfattet af stk. 1, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. udbudslovens § 171, stk. 2, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen.

2) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

3) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

4) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk.

5) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2, 2. pkt.

En klage over at ordregiveren i strid med udbudsloven eller forsyningsvirksomhedsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren i henhold til Lov om Klagenævnet for Udbud § 4 har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

I henhold til Lov om Klagenævnet for Udbud § 6, stk. 4 skal klageren senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 3, stk. 1. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1. Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning kan findes på: www.naevneneshus.dk.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
19/10/2021

Send til en kollega

0.047