23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 212-558425
Offentliggjort
02.11.2021
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Dansk Retursystem A/S

Udbud vedrørende indkøb af Indsamlingsbiler


Dansk Retursystem A/S

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Dansk Retursystem A/S
CVR-nummer: 25 49 61 40
Postadresse: Baldersbuen 1
By: Hedehusene
NUTS-kode: DK0 Danmark
Postnummer: 2640
Land: Danmark
Kontaktperson: Stine Ullmann-Poulsen
E-mail: sup@dansk-retursystem.dk
Telefon: +45 43323232
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.dansk-retursystem.dk/dk/
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/290789
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=314568&B=DRS
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=314568&B=DRS
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Anden type: Privatejet non-profit miljøvirksomhed
I.5) Hovedaktivitet
Miljø

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud vedrørende indkøb af Indsamlingsbiler

II.1.2) Hoved-CPV-kode
34000000 Transportudstyr og transporthjælpemidler
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Ordregiver udbyder en købsaftale vedrørende levering af 5 stk. indsamlingsbiler samt efterfølgende servicering af de leverede indsamlingsbiler, herunder en garantiforpligtelse for leverandøren i et år efter levering af hver enkelt indsamlingsbil. Købsaftalen indeholder en option for ordregiver på køb af 1 stk. yderligere indsamlingsbil. Samtidig med købsaftalen træder en serviceaftale i kraft. Serviceaftalen har en varighed på 8 år fra leveringstidspunktet for hver enkelt indsamlingsbil.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 6 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
34139000 Chassiser
34139100 Chassiser med førerhus
50110000 Reparation og vedligeholdelse af motorkøretøjer og beslægtet udstyr
50114000 Reparation og vedligeholdelse af lastbiler
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK0 Danmark
NUTS-kode: DK Danmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Ordregiver udbyder en købsaftale vedrørende levering af 5 stk. indsamlingsbiler samt efterfølgende servicering af de leverede indsamlingsbiler. Der henvises til kravspecifikationen for en nærmere beskrivelse af funktioner og tekniske krav til de indsamlingsbiler, som skal leveres og serviceres i forbindelse med købsaftalen. Købsaftalen indeholder endvidere en option for ordregiver på køb af 1 stk. yderligere indsamlingsbil.

En Indsamlingsbil kan i udgangspunktet beskrives som en distributionsbil opbygget med alu-kasse og løftebagsmæk. DRS benytter Indsamlingsbilen i forbindelse med DRS’ indsamling af Drikkevareemballager, jf. pkt. 3.1, som nærmere reguleret i bekendtgørelse nr. 1787 af 28. november 2020 om pant på og indsamling m.v. af emballager til visse drikkevarer (pantbekendtgørelsen).

Købsaftalen omfatter en garantiforpligtelse for leverandøren efter levering af hver enkelt indsamlingsbil. Garantiperioden for indsamlingsbilerne er et år regnet fra leveringstidstidspunktet for hver enkelt indsamlingsbil. Serviceaftalen har en varighed på 8 år gældende fra levering af den pågældende indsamlingsbil.

Det samlede indkøb omfatter således følgende garanterede leverancer:

- 5 stk. Indsamlingsbiler

- Serviceaftale på 8 år fra leveringstidspunktet for hver enkelt indsamlingsbil.

Dertil kommer følgende option:

- Indkøb af 1 stk. yderligere indsamlingsbil

- Serviceaftale for denne 1 stk. yderligere indsamlingsbil på 8 år fra leveringstidspunktet for indsamlingsbilen.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 40
Pris - Vægtning: 60
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 6 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 96
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Købsaftalen indeholder en option for ordregiver på køb af 1 stk. yderligere indsamlingsbil, samt serviceaftale for denne yderligere indsamlingsbil, såfremt ordregiver benytter optionen.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

I del III.A skal ansøger besvare, om den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri er omfattet af udelukkelsesgrunde vedrørende straffedomme, jf. udbudslovens § 135, stk. 1 og 2.

I del III.B skal ansøger besvare, om den økonomiske aktør har tilsidesat sine forpligtelser vedrørende betaling af skatter og afgifter samt bidrag til sociale sikringsordninger, jf. udbudslovens § 135, stk. 3.

I del III.C skal ansøger besvare, om den økonomiske aktør er omfattet af følgende udelukkelsesgrunde:

— De obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 136

— De frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1-6.

Ordregiver vil udelukke ansøgere der er omfattet af ovenstående udelukkelsesgrunde eller de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 135, stk. 1-3.

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ordregiver stiller følgende minimumskrav til tilbudsgivers økonomiske og finansielle formåen:

- Samlet årsomsætning:

At tilbudsgiver har en samlet årsomsætning på minimum 10 mio. DKK i det på tilbudsfristens senest aflagte årsregnskab.

- Egenkapital:

At tilbudsgiver har en egenkapital på minimum 3 mio. DKK i det på tilbudsfristens senest aflagte årsregnskab.

- Resultat:

At tilbudsgiver har et positivt resultat efter skat i de på tilbudsfristens seneste 2 aflagte årsregnskaber.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ordregiver stiller følgende minimumskrav til tilbudsgivers tekniske og faglige formåen:

- At tilbudsgiver fremkommer med minimum 3 referencer på levering af køretøjer, svarende til den udbudte opgave, og som er afsluttet inden for de seneste 3 år. For hver reference skal følgende oplyses:

i) perioden for leverancen

ii) navnet på kontraktpart

iii) kontaktperson hos kontraktpart

iv) en kort beskrivelse af leverancen, herunder tilbudsgivers egen rolle i projektet

v) den samlede kontraktsum, og

vi) tilbudsgivers egen del af kontraktsummen.

- At tilbudsgiver har landsdækkende servicenetværk, således at der intet sted i Danmark, undtaget ikke-brofaste øer, er mere end 145 km til nærmeste serviceværksted, der kan servicere Indsamlingsbilernes chassis.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 30/11/2021
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 5 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 30/11/2021
Tidspunkt: 12:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3) Yderligere oplysninger:

DRS vil udelukke tilbudsgivere der er omfattet af:

— De obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § § 135, stk. 1-3 og 136

— De frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1-6.

Såfremt en tilbudsgiver er omfattet af de obligatoriske eller frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § § 135-136 samt 137, stk. 1, nr. 1-6, kan tilbudsgiver ved at fremlægge tilstrækkelig dokumentation for sin pålidelighed påvise, at denne alligevel ikke skal udelukkes, jf. betingelserne i udbudslovens § 138.

DRS vil i tilfælde, hvor DRS påtænker at udelukke en tilbudsgiver, fastsætte en passende frist for fremlæggelse af tilstrækkelig dokumentation for tilbudsgivers pålidelighed.

For så vidt angår endelig dokumentation for opfyldelse af de af DRS fastsatte kriterier til udelukkelse, egnethed og udvælgelse henvises til udbudsbetingelsernes pkt. 9.

Købsaftalen er ikke opdelt i delkontrakter på grund af markedsmæssige og økonomiske hensyn.

Alle økonomiske enheder skal indlevere et ESPD som foreløbigt bevis for ikke at være omfattet af udelukkelsesgrunde og at den økonomiske enhed opfylder ordregivers krav til økonomisk og finansiel formåen samt til teknisk og faglig formåen.

Hvis den økonomiske enhed deltager i konsortium med andre økonomiske enheder eller baserer sig på andre økonomiske enheders kapacitet, skal der indleveres et ESPD for hver enkelt økonomisk enhed.

Ordregiver yder ikke vederlag til deltagerne i forhandlingerne.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: http://www.klfu.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

1) Klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 7, stk. 1, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen, jf. udbudslovens § 171, stk. 2.

2) Øvrige klager skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort, jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 7, stk. 2, nr. 1.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. § 3, stk. 1 eller 2. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i den nævnte periode, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning, jf. § 12, stk. 1, jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 6, stk. 4. Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1). Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning kan findes på: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carls Jacobsens vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
28/10/2021

Send til en kollega

0.063