23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 212-559363
Offentliggjort
02.11.2021
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Odense Kommune

Kørsel for Næsby Skole


Odense Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Odense Kommune
CVR-nummer: 35209115
Postadresse: Flakhaven 2
By: Odense C
NUTS-kode: DK031 Fyn
Postnummer: 5000
Land: Danmark
Kontaktperson: Gitte Almind Skou
E-mail: gisko@odense.dk
Telefon: +45 30356206
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.odense.dk/
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/64b6b0da-8065-42b2-a6af-556ed6554945/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/64b6b0da-8065-42b2-a6af-556ed6554945/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/64b6b0da-8065-42b2-a6af-556ed6554945/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Kørsel for Næsby Skole

II.1.2) Hoved-CPV-kode
60000000 Transporttjenester (ikke affaldstransport)
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udbuddet vedrører befordring af elever mellem Næsby Skole og en midlertidig undervisningsadresse. Der er tale om morgen- og eftermiddagskørsel. Ved udbuddets offentliggørelse er der tale om befordring af ca. 165 elever.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 3 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
60140000 Persontransport, ikke rutekørsel
60100000 Vejtransport
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK031 Fyn
Hovedudførelsessted:

Odense

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet vedrører befordring af elever mellem Næsby Skole og en midlertidig undervisningsadresse. Den midlertidige undervisningsadresse er også i Odense Kommune. Der er tale om morgen- og eftermiddagskørsel. Der er behov for befordring af eleverne til en midlertidig undervisningsadresse i den periode, hvor Næsby Skole gennemgår en renovering, og hvor der således ikke er tilstrækkeligt med undervisningslokaler til rådighed på Næsby Skole.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 18
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Udbuddet er ikke opdelt i delaftaler. Dette skyldes, at der er tale om en mindre og kortvarig kontrakt, hvor det vurderes, at der opnås den bedste pris samt den største fleksibilitet ved ikke at opdele i delaftaler, ligesom det er vurderingen, at de administrative omkostninger minimeres mest muligt ved at udbyde én samlet kontrakt.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

-

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal angive mindst 2 sammenlignelige referencer, der ikke er mere end 3 år gamle.

Alderen på referencen regnes i forhold til referencens slutdato. Aftalen – som den pågældende reference vedrører – må ikke være afsluttet mere end 3 år før tilbudsfristen, og således senest den 1. december 2018.

Der kan være tale om gældende aftaler.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Såfremt der er tale om en gældende aftale, skal den have været i drift i minimum 3 måneder på datoen for tilbudsfristen, og skal således være påbegyndt senest den 1. september 2021.

Minimum én af referencerne skal være udført for en offentlig ordregiver.

Referencerne skal vedrøre fast rutekørsel, og således være en fast aftale om gentagende kørsler. Der må ikke være tale om enkeltstående kørsler. Dette bør fremgå af beskrivelsen af referencen. Der stilles ikke yderligere krav til størrelsen/økonomien på den anførte reference, hvilket medfører, at tilbudsgiver ikke behøver oplyse omsætningen for referencen.

Referencen skal vedrøre opgaver af samme art, som den udbudte, og således vedrøre kørsel med børn i folkeskolealderen. Dette bør angives specifikt.

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Der henvises til det i udbudsmaterialet vedlagte udkast til kontrakt inkl. bilag, som vil udgøre kontraktgrundlaget for den endelige kontrakt mellem ordregiver og den valgte leverandør.

Leverandøren skal ved udførelsen af arbejdet overholde Odense Kommunes arbejdsklausul, jf. Bilag 2, samt beskæftigelsesklausul, jf. Bilag 3.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 01/12/2021
Tidspunkt: 23:59
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 01/12/2021
Tidspunkt: 23:59

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Ordregiver vil i dette udbud anvende alle de frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 137. Der henvises i øvrigt til udbudsbetingelsernes punkt 8.1.

Tilbudsgiver gøres opmærksom på, at den i punkt II.2.7 nævnte varighed ikke er kontraktens endelige varighed, men den umiddelbare længst tænkelige varighed, jf. også udbudsbetingelsernes punkt 3.4. Kontrakten udbydes som fortløbende, og har således ikke en endelig slutdato på udbudstidspunktet.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
28/10/2021

Send til en kollega

0.063