23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 213-562156
Offentliggjort
03.11.2021
Udbudstype
Offentligt udbud

Bestilling af materiale

www.ibinder.com

Udbyder

Vridsløselille Andelsboligforening afd. 59 Galgebakken v/BO-VEST

Levering af Flytteydelser til VA59 Galgebakken


Vridsløselille Andelsboligforening afd. 59 Galgebakken v/BO-VEST

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Vridsløselille Andelsboligforening afd. 59 Galgebakken v/BO-VEST
CVR-nummer: 65167328
Postadresse: Stationsparken 37
By: Glostrup
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
Postnummer: DK-2600
Land: Danmark
Kontaktperson: Lee Schmidt Weinreich
E-mail: lsw@bo-vest.dk
Telefon: +45 88190047
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.bo-vest.dk
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: www.ibinder.com
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: www.ibinder.com
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Levering af Flytteydelser til VA59 Galgebakken

Sagsnr.: 9615903
II.1.2) Hoved-CPV-kode
60000000 Transporttjenester (ikke affaldstransport)
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udbuddet omfatter levering af flytteydelser ifm. en gennemgribende renovering af Vridsløselille Andelsboligforening afdeling 961-59 Galgebakken. Imens skal beboerne midlertidigt genhuses.

Opgavebeskrivelse: I forbindelse med genhusningen skal beboernes samlede indbo flyttes til en ny, midlertidig bolig eller opbevares på lager, indtil en renoveret bolig står klar til indflytning.

Beboerne skal genhuses i den periode, deres bolig bliver renoveret. Genhusningen medfører at hele eller dele af beboernes indbo enten skal flyttes med eller opmagasineres på en tør og opvarmet lagerfacilitet.

Bebyggelsen inddrages etapevist til byggeplads efter en nøjere fastlagt tidsplan, som angiver hvilke boliger, der skal tømmes inden påbegyndelse af hver etape. Det vindende flyttefirma skal forholde sig til tidsplanen og indrette sit arbejde herefter. Området er indrettet som snirklede stisystemer, der kan betyde længere transportveje.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 15 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
60100000 Vejtransport
63122000 Opmagasinering
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
Hovedudførelsessted:

2620 Albertslund

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Nærværende tjenesteydelse omfatter flytteassistance i forbindelse med en gennemgribende renovering af VA afd. 59 Galgebakken i Albertslund. Imens skal beboerne midlertidigt genhuses.

Opgavebeskrivelse: I forbindelse med genhusningen skal beboernes samlede indbo flyttes til en ny, midlertidig bolig eller opbevares på lager, indtil en renoveret bolig står klar til indflytning.

Beboerne skal genhuses i den periode, deres bolig bliver renoveret. Genhusningen forventes at vare cirka 20 uger/per bolig, og medfører at hele eller dele af beboernes indbo enten skal flyttes med eller opmagasineres på en tør og opvarmet lagerfacilitet.

Bebyggelsen inddrages etapevist til byggeplads efter en nøjere fastlagt tidsplan, som angiver hvilke boliger, der skal tømmes inden påbegyndelse af hver etape. Det vindende flyttefirma skal forholde sig til tidsplanen og indrette sit arbejde herefter.

Når byggesagen ruller kan der påregnes ca. 3-5 udflytninger og 3-5 indflytninger indenfor få dage. Ved byggesagens opstart kan der skulle påregnes en større udflytningsintensitet. Arbejdet forventes udført fra november 2021 og 4 år frem med mulighed for forlængelse 1 x 12 måneder.

Området er indrettet med veje og stræder, der kan betyde længere transportveje mellem boliger og vejen hvor flyttetransporten er parkeret.

Flyttefirmaet har ansvaret for at aftale og koordinere tidsforløb for ind- og udflytning med den enkelte beboer, herunder levering af flyttekasser/afdækning samt tidspunkter for afhentning/demontering af hårde hvidevarer og lignende.

Flyttefirmaet skal påregne tid til at kunne bistå med nedpakning af indbo til de beboere der ikke selv kan håndtere dette. Denne ydelse forventes at blive angivet som særydelse i udbuddet.

Opmagasinering: Alt indbo, der skal på lager hos virksomheden, skal være dækket af en af virksomheden tegnet forsikring mod brand, indbrudstyveri, vandskade samt beskadigelse fra skadedyr og smitte med lugt/væske fra et indbo til et andet indbo, i hele perioden.

Forsikringen skal dække indbo af op til 80 boliger ad gangen. Boligerne har en størrelse på 24,7-.130 m2.

Kontrakt: på basis af udbuddet indgås der betinget kontrakt med det flyttefirma, som afgiver tilbuddet med bedste forhold mellem pris og kvalitet. Kontrakten er betinget af afklaring af de bevillingsmæssige forhold. Det er bygherrens forventning at flyttefirmaet samarbejder med alle i forbindelse med genhusningen, herunder BO-VEST som administrator, Nova5g som totalrådgiver samt hovedentreprenøren E&P, som forestår renoveringen af boligerne.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 16 500 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Kontrakten kan forlænges månedsvis i op til 12 måneder.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Forlængelse af kontakt månedsvis i op til 12 måneder.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

- Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: Identifikation,

- Oplysninger om virksomhedens fulde navn, kontaktperson, CVR-nummer, adresse, telefonnummer, evt. faxnummer, e-mailadresse samt web-adresse.

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt:

- Det senest afsluttede årsregnskab: Ansøgere, der ikke kan fremvise et afsluttet regnskab, kan dokumentere den økonomiske og finansielle kapacitet på en anden måde, for eksempel ved fremsendelse af et kvartals eller halvårsregnskab, nøgletal for omsætning og egenkapital suppleret af en revisorerklæring.

Tro og love-erklæring: ansøger skal aflevere udfyldt erklæring for at virksomheden ikke befinder sig i en situation som nævnt i udbudsdirektivets artikel 45 stk. 1 og 2. Paradigme for tro og love-erklæring kan rekvireres via dette link: https://www.bo-vest.dk/media/4187/20180517-bo-vest-tro-og-love-erklaering-002.pdf

Erhvervsansvarsforsikring: Bydende skal fremsende police på gyldig erhvervs- og produktansvarsforsikring samt oplyse dækningsbeløb.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Ansøgeren skal have positiv egenkapital og må ikke have negativ revisorpåtegning.

Ved en sammenslutning af virksomheder (fx et konsortium) beregnes ansøgerens egenkapital som sammenslutningens samlede egenkapital. Såfremt ansøgeren baserer sig på andre virksomheders formåen, skal ansøgeren godtgøre, at ansøgeren råder over de nødvendige ressourcer, fx ved at fremlægge dokumentation for disse enheders forpligtigelser i så henseende.

Mindstekrav forsikring: Dækningssum på minimum 10 000 000 DKK.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt:

Kapacitet: De bydende skal oplyse virksomhedens kapacitet for følgende:

Antal beskæftigede, eventuelle serviceydelser som handymanfunktion (eksempelvis nedpakning, nedtagning af hylder mm.), materiel til flytning, herunder antal flyttebiler, samt opvarmet og tør lagerkapacitet til opmagasinering.

Referencer: Referencer fra tilsvarende opgaver skal afleveres. Følgende skal oplyses: udførelsesperiode, volumen af opgave og beskrivelse af logistikstyring. Referencer må ikke være mere end 5 år gamle.

Kompetencer: Der skal fremsendes en oversigt for, hvorledes virksomheden vil organisere sig på flytteopgaven. Der skal fremsendes CV på den nøgleperson, som forventes at skulle varetage styringen af opgaven.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgiver skal kunne dokumentere reference til mindst 3 lignende opgaver, udført inden for de seneste 5 år. Dvs. tilbudsgiver skal kunne dokumentere, at de har flyttet beboere under en renovering.

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 30/11/2021
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 8 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 30/11/2021
Tidspunkt: 12:01
Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Der vil ikke være adgang til at overvære tilbudsåbningen.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Udbuddet gennemføres i henhold til Udbudsloven (lov nr. 1564 af 15.12.2015) som et offentligt udbud. Dette udbud gennemføres elektronisk via BO-VEST med elektronisk tilbudsafgivelse www.ibinder.dk

hvor tilbudsgiver skal selv tilmelde sig udbuddet og afgive tilbud via systemet. Kun tilbud modtaget via www.ibinder.dk vil kunne komme i betragtning. Såfremt tilbudsgiver ikke allerede er registreret i systemet, skal dette gøres via hjemmesiden www.ibinder.dk

Tilbudsgiver skal selv holde sig orienteret i udbudssystemet, hvor spørgsmål/svar offentliggøres.

I forbindelse med tilbudsafgivelsen skal tilbudsgiver fremsende udfyldt ESPD. Tilbudsgivers udfyldte ESPD er et foreløbigt bevis for, at tilbudsgiver ikke er omfattet af én af de udelukkelsesgrunde, som gælder for dette udbud, og at tilbudsgiver opfylder minimumskravene til egnethed.

Der opfordres til at ESPD udarbejdes online via udbudssystemet i den særlige ESPD-funktion. Vigtigt: Ordregiver kan Ikke læse en ESPD xml-fil, der er vedhæftet tilbuddet på anden måde end i den særlige ESPD-funktion. En tilbudsgiver der vedhæfter en ESPD xml-fil, som ordregiver ikke kan læse vil ikke være

konditionsmæssig.

Tilbudsgiver skal udfylde ESPD i henhold til anvisningerne i udbudsbekendtgørelsen og i afsnit 3 i udbudsbetingelserne og i øvrigt følge anvisningerne i selve ESPD’et.

Tilbudsgiver kan indhente yderligere vejledning til udfyldelsen og fremsendelsen af ESPD i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning, ”ESPD – dokumentation og e-Certis” (kapitel 3), jf. https://www.kfst.dk/media/46438/espd-dokumentation-og-ecertis.pdf

Såfremt tilbud afgives af en sammenslutning (fx et konsortium), skal tilbuddet vedlægges en konsortieerklæring om, at alle deltagere i konsortiet hæfter solidarisk for kontraktens opfyldelse og med angivelse af en konsortiedeltager, med hvem ordregiver kan indgå bindende aftaler på konsortiets vegne. Såfremt der ikke vedlægges ESPD eller konsortieerklæring med de krævede oplysninger, vil tilbuddet ikke være konditionsmæssig, men vurderingen af tilbuddet vil alene ske på baggrund af tilbudsgivers kompetencer og de oplysninger, der fremgår af det af tilbudsgiver udfyldte ESPD.

Såfremt tilbudsgiver baserer sig på andre enheders kapacitet, skal tilbuddet vedlægges en støtteerklæring om, at disse enheder stiller deres ressourcer til rådighed for ordregiver i forbindelse med opfyldelse af kontrakten.

Såfremt der ikke vedlægges ESPD eller støtteerklæring med de krævede oplysninger, vil tilbuddet ikke være konditionsmæssig, men vurderingen af tilbuddet vil alene ske på baggrund af tilbudsgivers kompetencer og de oplysninger, der fremgår af det af tilbudsgiver udfyldte ESPD.

Tilbudsgivers omkostninger i forbindelse med afgivelse af tilbud er ordregiver uvedkommende. I øvrigt henvises til det komplette udbudsmateriale som er tilgængeligt i udbudssystemet på det konkrete udbud under ”Udbudsmateriale”.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 35291000
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v., gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2, 2. pkt.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
29/10/2021

Send til en kollega

0.063