23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 218-574315
Offentliggjort
10.11.2021
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Udbyder

Herning Kommune

Udbud af pedel-, vagt- og logistikservices for Herning Bibliotekerne


Herning Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Herning Kommune
CVR-nummer: 29 18 99 19
Postadresse: Torvet 5
By: Herning
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
Postnummer: 7400
Land: Danmark
Kontaktperson: Betina Houlind Kruse
E-mail: betina.h.kruse@herning.dk
Telefon: +45 96282345
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/c24270de-5d19-4f79-bfef-61396260f46f/homepage
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/c24270de-5d19-4f79-bfef-61396260f46f/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/c24270de-5d19-4f79-bfef-61396260f46f/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/c24270de-5d19-4f79-bfef-61396260f46f/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud af pedel-, vagt- og logistikservices for Herning Bibliotekerne

II.1.2) Hoved-CPV-kode
60000000 Transporttjenester (ikke affaldstransport)
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udbuddet vedrører varetagelse af pedel-, vagt- og logistikservice for Herning Bibliotekerne.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 33 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
60100000 Vejtransport
79995000 Administration af bibliotek
92510000 Biblioteks- og arkivtjenester
79993000 Administration af bygninger og faciliteter
79920000 Pakkerivirksomhed og beslægtede tjenesteydelser
79711000 Alarm-overvågningstjenester
79713000 Vagttjenester
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
Hovedudførelsessted:

Herning

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet vedrører varetagelse af pedel-, vagt- og logistikservice for Herning Bibliotekerne.

Opgaverne i hovedoverskrifter lyder:

Opgave 1) Ind- og udlån til andre biblioteker i landet (såsom pakning og udpakning af materialer til/fra andre biblioteker i landet)

Opgave 2) Nye materialer (såsom udpakning og kontrol af nye materialer til biblioteket)

Opgave 3) Returmaterialer (såsom udpakning og sortering af returmaterialer)

Opgave 4) Aviser (såsom registrering og påpladslægning af aviser)

Opgave 5) Postforsendelse og øvrige leverancer (såsom sortering, fordeling, frankering mv. af post)

Opgave 6) Kørsel i Herning kommune (fragt af materialer til bl.a. biblioteker i Herning Kommune)

Opgave 7) Fremfinding af bestilte materialer

Opgave 8) Påpladssætning af materialer

Opgave 9) Sorteringsanlægget (tilsyn med sorteringsanlægget)

Opgave 10) Teknisk servicemedarbejder (opgaver forbundet med teknisk servicemedarbejder-/pedelfunktion)

Opgave 11) Vagtfunktion

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 60
Pris - Vægtning: 40
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/08/2022
Slut: 31/03/2028
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 3
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Ansøgers personlige forhold:

Ansøger skal bekræfte, at denne ikke er omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens §135, stk. 1-3 og §136.

Herudover skal ansøger bekræfte, at denne heller ikke er omfattet af de frivillige udelukkelsesgrunde, som er nævnt i udbudsbekendtgørelsen jf. udbudslovens §137.

Økonomisk og finansiel kapacitet:

Se III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet i bekendtgørelsen

Teknisk og faglig kapacitet:

Se III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet i bekendtgørelsen

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal det seneste regnskabsår have haft en:

- positiv egenkapital

- omsætning på minimum DKK 3.000.000, -

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Ansøger skal det seneste regnskabsår have haft en:

- positiv egenkapital

- omsætning på minimum DKK 3.000.000, -

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal fremvise en referenceliste med sammenlignelige kontrakter. Med ”sammenlignelige” menes i forhold til kontraktens omfang og karakter – dvs:

- udførelse af pedel-, vagt- og logistikservice for anden virksomhed end ansøgers egen

- logistikservice udført mellem minimum 5 forskellige adresser

Kontrakten må ikke være afsluttet mere end 3 år før ansøgningsfristen jf. afsnit 5. Tidsplan i dokumentet Udbudsbetingelser, derudover skal kontrakten have haft en varighed på minimum 6 måneder, for at denne kan udgøre en reference.

For så vidt angår igangværende kontrakter, skal disse have været i drift – hermed menes, at ydelserne skal være leveret – i minimum 6 måneder på datoen for ansøgningsfristen, for at disse kan udgøre en reference.

Følgende skal oplyses for hver reference:

- Kundens navn og kontaktoplysninger

- Opgavens omfang

- Kontraktperiode

Der skal som minimum angives 1 reference – dog må der maksimalt angives 3 referencer i alt.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Ansøger skal fremvise en referenceliste med sammenlignelige kontrakter. Med ”sammenlignelige” menes i forhold til kontraktens omfang og karakter – dvs:

- udførelse af pedel-, vagt- og logistikservice for anden virksomhed end ansøgers egen

- logistikservice udført mellem minimum 5 forskellige adresser

Kontrakten må ikke være afsluttet mere end 3 år før ansøgningsfristen jf. afsnit 5. Tidsplan i dokumentet Udbudsbetingelser, derudover skal kontrakten have haft en varighed på minimum 6 måneder, for at denne kan udgøre en reference.

Der skal som minimum angives 1 reference – dog må der maksimalt angives 3 referencer i alt.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.5) Oplysninger om forhandling
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de første bud uden at indgå forhandlinger
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 07/12/2021
Tidspunkt: 10:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 10/12/2021
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Bestilling vil blive foretaget pr. e-mail, tlf. eller mundtligt. Der vil ikke blive gjort brug af et e-handelssystem.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
05/11/2021

Send til en kollega

0.047