23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 225-591262
Offentliggjort
19.11.2021
Udbudstype
Begrænset udbud

Udbyder

Hovedstadens Almennyttige Boligselskab, afdeling Frydenspark

Flytteudbud i forbindelse med genhusning af Frydenspark


Hovedstadens Almennyttige Boligselskab, afdeling Frydenspark

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Hovedstadens Almennyttige Boligselskab, afdeling Frydenspark
CVR-nummer: 55 77 52 14
Postadresse: Finsensvej 33
By: Frederiksberg
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Postnummer: 2000
Land: Danmark
E-mail: jne@dabbolig.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.dabbolig.dk
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://build.dalux.com/client/da-dk/public/tender/TID-14605
Yderligere oplysninger fås på anden adresse:
Officielt navn: DOMINIA AS
Postadresse: Ved Vesterport 6, 3. sal
By: København V
NUTS-kode: DK011 Byen København
Postnummer: 1612
Land: Danmark
Kontaktperson: Gitte Byskov Jensen
E-mail: gbj@dominia.dk
Telefon: +45 33434500
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.dominia.dk
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://build.dalux.com/client/da-dk/public/tender/TID-14605
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Flytteudbud i forbindelse med genhusning af Frydenspark

II.1.2) Hoved-CPV-kode
63100000 Godsbehandling, -oplagring og hermed beslægtet virksomhed
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Flytning af møbler og indbo samt opmagasinering i forbindelse med genhusning af 294 lejligheder i København. Boligerne skal totalrenoveres, hvorfor der er behov for genhusning.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 3 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
NUTS-kode: DK011 Byen København
Hovedudførelsessted:

Greisvej 24-74, 2300 København S

Grækenlandsvej 105-111, 2300 København S

Kastrupvej 158-160, 2300 København S

Olymposvej 2-6, 2300 København S

Parosvej 18-24, 13-19, 2300 København S

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Flytning af møbler og indbo samt opmagasinering i forbindelse med genhusning af 294 lejligheder i København. Boligerne skal totalrenoveres, hvorfor der er behov for genhusning.

Ydelsen omfatter:

Udflytning af beboernes indbo til genhusningsbolig i Københavns Kommune.

Tilbageflytning af beboernes indbo fra genhusningsbolig.

Opbevaring af dele af beoernes indbo på flytteleverandørens lager, inkl. levering af containere hertil.

Kommunikation og samarbejde med ordregivers genhusningskonsulent.

Naturlige biydelser i forbindelse med boligflytning.

Sagen er estimeret til at vare 5 år. Antallet af genhusningsboliger varierer.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 56
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Det europæiske fællesdokument til ansøgning om prækvalifikation kaldet ESPD, skal udfyldes i forbindelse

med ansøgning om prækvalifikation. ESPD-dokumentet er en xml-fil, som findes via link jf. pkt. l.1.3

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal via ESPD-dokumentet levere:

Oplysning er om leverandørens gennemsnitlige årsomsætning for de seneste 3 regnskabsår

Oplysninger om leverandørens egenkapital for de seneste 3 regnskabsår.

Har leverandøren eksisteret i mindre end 3 år, skal leverandøren fremlægge de i nævnte oplysninger for de år, hvor tilbudsgiver har aflagt regnskab.

Hvis ansøger baserer sin ansøgning på andre enheders økonomiske eller finansielle formåen, skal ansøger

også fremlægge følgende dokumenter for den virksomhed hvis formåen ansøger baserer sig på:

- Støtteerklæring eller anden dokumentation, der godtgør at ansøger faktisk råder over denne virksomheds

økonomiske og finansielle formåen, og at virksomheden er juridisk forpligtiget over for ansøger.

- En udfyldt ESPD, som godtgør at virksomheden ikke er omfattet af Udbudslovens §135 stk. 1 og stk. 3 og

§137 stk. 1 nr. 2 og nr. 7.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Samlet årsomsætning i de seneste tre afsluttede regnskabsår: Positiv årsomsætning

Egenkapital i seneste tre regnskabsår: Positiv egenkapital

Ved konsortier beregnes egenkapital/omsætning som konsortiets samlede egenkapital/omsætning.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Leverandøren skal levere 5 referencer af lignende karakter eller størrelse som Frydenspark. Referencer

må ikke være ældre end 5 år, dvs. at de skal være påbegyndt inden for de seneste 5 år.

Referencen skal indeholde oplysning om:

Kundens navn

Beskrivelse af opgaven og tilbudsgivers rolle og ansvar

Antal boliger

Antal kvm

Kontraktsum

Udførelsesperiode

Anvendes af evt. underleverandør

Lignende sager skal betragtes som sager der viser erfaring med flytning af boliger hvor koordinering med

beboerne var påkrævet, eller viser erfaringer med flytningsopgaver i samme økonomiske størrelsesorden som

Frydenspark.

Ved vurdering af referencerne vil samtidighed af 1 eller flere af ovennævnte kriterier for én reference blive

vurderet positivt

Referencen indskrives direkte i ESPD-filen. Alternativ kan referencerne vedlægges som et separat dokument

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Levering af mindst 2 referencer med et flytte- og genhusningsomfang på minimum 100 boliger.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 15/12/2021
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 07/01/2022
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3) Yderligere oplysninger:

A. Udbudsmaterialet er fuldt tilgængeligt og gratis fra prækvalifikationens start, og kan hentes ved at

registreresig på webportalen dalux.dk via følgende link under pkt.

Efter registreringen vil du modtage en mail fra dalux.com med login og adgangskode.

Selvom man har registreret sig på dalux.com er man ikke forpligtet til at anmode om prækvalifikation.

Bemærk, kun én person hos ansøger kan anmode om prækvalifikation.

B. Ønsker en ansøger at ansøge prækvalifikation, gøres det ved at oprette og udfylde ESPD-dokument, som er

et foreløbigt bevis for at ansøger opfylder krav om udelukkelsesgrunde, egnethed og udvælgelse blandt

konditionsmæssige ansøgere.

C. ESPD-dokumentet findes via dalux.com.

D. Ønsker en ansøger at benytte underleverandører, skal ansøger sikre, at underleverandøren også har udfyldt

en ESPD. ESPD’er for ansøger og underleverandør uploades samlet af ansøger.

E. Ved tekniske spørgsmål til dalux om f.eks. upload, adgang o. lign., kan Dalux support

kontaktes.

F. Efter prækvalifikationsrunden har kun de prækvalificerede adgang til udbuddet

G. Ansøgningen uploades til dalux.com som én samlet fil i PDF-format.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Tolboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
15/11/2021

Send til en kollega

0.047