23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 225-593678
Offentliggjort
19.11.2021
Udbudstype
Koncessionstildelingsprocedure

Udbyder

Banedanmark

Kombiterminal - Padborg


Banedanmark

Koncessionsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/23/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Banedanmark
CVR-nummer: 18632276
Postadresse: Carsten Niebuhrs Gade 43
By: København V
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 1577
Land: Danmark
Kontaktperson: Kristina Tang
E-mail: KRT@bane.dk
Telefon: +45 82340000
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.bane.dk/
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/340853
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=316529&B=BANEDANMARK
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Ansøgninger eller, i givet fald, bud skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=316529&B=BANEDANMARK
Ansøgninger eller, i givet fald, bud skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Transport

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Kombiterminal - Padborg

Sagsnr.: 2021 – 19760
II.1.2) Hoved-CPV-kode
63110000 Godsbehandling
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Banedanmark udbyder en Koncessionsaftale om brug og vedligeholdelse af Kombiterminalen i Padborg for kalenderårene 2023-2027. Opgaven omfatter en forpligtelse til at drive kombiterminalen i Padborg, og herunder vedligeholde kombiterminalen. Kombiterminalen skal understøtte en smidig godstrafik i Danmark og understøtte behovet for en effektiv og miljørigtig drift på markedet for intermodale transportydelser. Der henvises til yderligere beskrivelse i afsnit II.2.4).

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 40 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Denne koncession er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
63111000 Håndtering af containere
63521000 Formidling af godstransport
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK03 Syddanmark
NUTS-kode: DK Danmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Den udbudte koncessionsaftale indebærer, at Koncessionshaveren opnår en ret- og pligt til at drive gods- og kombiterminal virksomhed samt hertil naturligt knyttede aktiviteter. Kombiterminalen skal anvendes til gods- og kombiterminal virksomhed og hertil naturligt knyttede aktiviteter, og må ikke uden Banedanmarks skriftlige samtykke anvendes til andet formål. Koncessionshaveren skal vedligeholde og drive Kombiterminalen i overensstemmelse med Koncessionskontrakten og tilhørende bilag.

Koncessionshaveren betaler for tilrådighedsstillelsen af Kombiterminalen et beløb til Banedanmark (koncessionsafgift). Koncessionshaveren vederlægges gennem betalingen fra Kombiterminalens kunder og modtager ikke betaling fra Banedanmark. Koncessionshaveren bærer med Kontrakten den fulde driftsrisiko.

Drift og forvaltning af statslige kombiterminaler forudsætter efterlevelse af en række krav, der er en direkte følge af EU-lovgivning, international lovgivning og national lovgivning inden for jernbaneområdet. Det drejer sig blandt andet om adgang til jernbaneinfrastrukturen, herunder selve Kombiterminalen, adgang til Kombiterminalens ydelser, jernbanesikkerhed, interoperabilitet, farligt gods, mv. Koncessionshaveren er forpligtet til at sikre lige adgang til alle godsbaneoperatør.

II.2.5) Tildelingskriterier
Koncessionen tildeles på grundlag af de kriterier, der er anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 40 000 000.00 DKK
II.2.7) Koncessionens varighed
Varighed i måneder: 60
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier, angivelse af oplysninger og den krævede dokumentation:

Tilbudsgiver skal indgive det fælles europæiske udbudsdokument (herefter ESPD) med angivelse af følgende oplysninger:

Tilbudsgivers egenkapital de seneste 3 disponible regnskabsår

Tilbudsgivers soliditetsgrad de seneste 3 disponible regnskabsår

Tilbudsgivers samlede årsomsætning i de 3 seneste disponible regnskabsår

Baserer tilbudsgiver sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen i relation til opfyldelse af minimumskrav til egnethed, jf. nedenfor, kræver ordregiver, at tilbudsgiver og de pågældende enheder hæfter solidarisk for kontraktens gennemførelse.

ESPD fungerer som et foreløbigt bevis for, at tilbudsgiver opfylder minimumskrav til egnethed i relation til økonomisk og finansiel kapacitet.

Inden tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlægge dokumentation for, at oplysningerne i ESPD er korrekte.

Når ordregiver forlanger det, skal der fremlægges følgende dokumentation for økonomisk og finansiel kapacitet:

Virksomhedens årsregnskab eller uddrag heraf i de seneste tre disponible regnskabsår, såfremt offentliggørelse af årsregnskab er lovpligtig i det land, hvor virksomheden er etableret, eller anden dokumentation for egenkapitalens, omsætningens og soliditetsgradens størrelse de seneste tre år.

Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal oplysningerne afgives for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutningen. Baserer virksomheden sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen (f.eks. et moder-, søsterselskab eller en underleverandør), skal oplysningerne ligeledes afgives for disse enheder.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Som minimumskrav kræves en egenkapital på mindst DKK 1 mio. i hvert af de seneste tre disponible årsrapport/årsregnskab. Såfremt tilbudsgiver baserer sig på andre enheders formåen, beregnes egenkapitalen som virksomhedens og disse andre enheders samlede egenkapital i den seneste disponible årsrapport/årsregnskab. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) beregnes egenkapitalen som virksomhedernes samlede egenkapital i den seneste disponible årsrapport/årsregnskab. Oplysningerne angives i ESPD afsnit IV.B.

Som minimumskrav kræves en soliditetsgrad på mindst 15 % i hvert af de seneste tre disponible årsrapport/årsregnskab. Soliditetsgraden beregnes som virksomhedens samlede egenkapital i forhold til virksomhedens samlede aktiver, udregnet i procent. Soliditetsgraden udregnes således som (samlede egenkapital/samlede aktiver) x 100 = soliditetsgrad. Såfremt tilbudsgiveren baserer sig på andre enheders formåen, beregnes soliditetsgraden som tilbudsgiverens og disse andre enheders samlede egenkapital i forhold til deres samlede aktiver, udregnet i procent. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) beregnes soliditetsgraden som virksomhedernes samlede egenkapital i forhold til deres samlede aktiver, udregnet i procent. Oplysningerne angives i ESPD afsnit IV.B.

Som minimumskrav kræves en samlet årlig omsætning på mindst DKK 4 mio. i hvert af de tre seneste disponible årsrapporter/årsregnskaber. Såfremt tilbudsgiveren baserer sig på andre enheders formåen, beregnes omsætningen som tilbudsgiverens og disse andre enheders samlede omsætning i hvert af de tre seneste disponible årsrapporter/årsregnskaber. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) beregnes omsætningen som virksomhedernes samlede omsætning i hver af de tre seneste disponible årsrapporter/årsregnskaber. Oplysningerne angives i ESPD afsnit IV.B

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier, angivelse af oplysninger og den krævede dokumentation:

Tilbudsgiver skal indgive ESPD med angivelse af følgende oplysninger:

En referenceliste, der dokumenterer erfaring med at drive en kombiterminal, der er udført i løbet af de 5 foregående år.

Kombiterminaler skal forstås som en terminal der håndterer enten bil/tog, eller skib/bil, dvs. en multimodal transport.

Kun referencer, der vedrører ydelser, som er udført på tidspunktet for tilbudsafgivelse, vil blive tillagt betydning ved vurdering af, om minimumskravene til teknisk og faglig kapacitet er opfyldt, jf. nedenfor. Hvis der er tale om en igangværende opgave, er det således alene den del af ydelserne, der allerede er udført på tidspunktet for tilbudsafgivelse, som vil indgå i vurderingen af referencen.

Hver reference bedes indeholde en kort beskrivelse af den udførte leverance. Beskrivelsen af leverancen bør indeholde en klar beskrivelse af tilbudsgivers rolle(r) i udførelsen af leverancen, perioden for referencens udførelse, terminaltype (lastbil, skib, tog), mængden på antal TEU/trailere pr. år i den givne periode samt navn på kunden (modtager).

Baserer tilbudsgiver sig på andre enheders faglige erfaringer vedrørende udførelsen af konkrete dele af ydelserne, som kontrakten omfatter, jf. punkt II.2.4), skal de konkrete dele af ydelserne under kontrakten udføres af den enhed, som tilbudsgiver baserer sig på.

ESPD fungerer som et foreløbigt bevis for, at tilbudsgiver opfylder minimumskrav til egnethed i relation til teknisk og faglig kapacitet, jf. nedenfor.

Inden tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlægge dokumentation for, at oplysningerne i ESPD er korrekte.

Tilbudsgiver vil ikke blive afkrævet yderligere dokumentation for teknisk og faglig kapacitet. Dog forbeholder ordregiver sig ret til at kontakte tilbudsgiver eller den i referencen angivne kunde med henblik på at få attesteret oplysningerne om referencen, herunder de for referencen angivne tidspunkter.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Som minimumskrav kræves det, at tilbudsgiver som minimum kan dokumentere en samlet erfaring med 3 års drift af kombiterminal inden for de sidste 5 år, fra tidspunktet for tilbudsafgivelse. Kombiterminalen skal i de pågældende år have haft et kundegrundlag på minimum 2.000 TEU/trailer pr. år.

III.2) Betingelser vedrørende koncessionen
III.2.2) Betingelser for udførelse af koncessionen:

I kontrakten er hensynet til samfundsansvar, som formuleret i de konventioner, der ligger til grund for principperne i FN's Global Compact, og som formuleret i OECD's retningslinjer for Multinationale virksomheder, inddraget i relevant omfang. Der er desuden stillet kontraktmæssige krav i henhold til ILO-konvention 94 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter og cirkulære nr. 9471 af 30. juni 2014.

Kontrakten indeholder krav om, at koncessionshaveren overholder jernbanesikkerhedsmæssige krav, ligesom koncessionsaftalen indeholder krav om adgang til jernbaneinfrastrukturen.

Såfremt Koncessionshaveren har baseret sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen, hæfter disse andre enheder solidarisk med Koncessionshaveren for opfyldelsen af Kontrakten og skal ligeledes underskrive Kontrakten.

Del IV: Procedure

IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Tidsfrist for indgivelse af ansøgninger eller modtagelse af tilbud
Dato: 08/02/2022
Tidspunkt: 14:00
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk, Engelsk

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3) Yderligere oplysninger:

Deltagelse i udbuddet kan kun ske elektronisk via ordregivers anvendte elektroniske udbudssystem jf. adressen i punkt I.3). For at få adgang til udbudsmaterialet, skal tilbudsgiver være registreret eller registrere sig som bruger.

Såfremt tilbuddet indeholder flere udgaver (versioner) af det samme dokument, vil den seneste uploadede udgave være den gældende.

Al kommunikation i forbindelse med udbudsproceduren, herunder spørgsmål og svar, skal ske via det elektroniske udbudssystem. Spørgsmål, der modtages senere end seks dage før fristens udløb, kan ikke forventes besvaret, medmindre fristen samtidig udskydes.

Interesserede bedes holde sig orienteret via det elektroniske udbudssystem.

-o0o-

Tilbudsgiver skal sammen med sit tilbud indgive et ESPD som et foreløbigt bevis for de i udbudslovens § 148, stk. 1, nr. 1-3, samt § 137, stk. 1, nr. 1 og nr. 3 og nr. 4 og nr. 6, nævnte forhold, jf. implementeringsbekendtgørelsens § 4. Det er ikke nødvendigt for Tilbudsgiver at underskrive sit ESPD-dokument. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium), skal der indgives et særskilt ESPD for hver af de deltagende økonomiske aktører. Såfremt Tilbudsgiver er en sammenslutning af virksomheder, skal hver deltagers ESPD-dokument være underskrevet af den pågældende deltager. Det er ikke nødvendigt for den ledende Tilbudsgiver, der indgiver tilbuddet, at underskrive sit ESPD-dokument. Såfremt Tilbudsgiveren baserer sig på andre enheders formåen, skal der indgives et ESPD for hver af de enheder, som denne baserer sig på, og ESPD-dokumentet skal være underskrevet af den støttende enhed.

Tilbudsgiveren kan i dette udbud basere sig på andre aktørers tekniske- og/eller økonomiske kapacitet for at opfylde de egnethedskrav, der er anført i punkt III.1.2) og III.1.3). Den/de aktør(er), der stiller sin tekniske- og/eller økonomiske kapacitet til rådighed for ansøgeren, skal underskrive en støtteerklæring.

Tilbudsgiveren vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis tilbudsgiveren er omfattet af de i udbudslovens §§ 135 og 136 nævnte obligatoriske udelukkelsesgrunde, samt udelukkelsesgrundene anført i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1 og nr. 2 og nr. 3 og nr. 4 og nr. 6, medmindre tilbudsgiver har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig i overensstemmelse med udbudslovens § 138, jf. implementeringsbekendtgørelsens § 3.

Benyttelsen af de frivillige udelukkelsesgrunde sker under overholdelse af proportionalitetsprincippet. Bagatelagtige forhold kan således ikke føre til udelukkelse af Tilbudsgiveren. Flere tilfælde af forhold, der hver for sig er mindre alvorlige, kan dog give anledning til at udelukke Tilbudsgiveren.

Inden tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlægge dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD.

Der vil være mulighed for at besigtige kombiterminalen. Se nærmere herom i udbudsbetingelsernes punkt 6.2. Tilbudsgivere, der ønsker at deltage i besigtigelsen, bedes senest 3 dage inden besigtigelsen tilmelde sig med angivelse af firmatilknytning og antal del-tagere via det elektroniske udbudssystem. Ordregiver kan reducere antallet af deltagere pr. firma. Besigtigelsen er arrangeret for, at Tilbudsgiver får mulighed for at få et nøjere kendskab til kombiterminalen inden afgivelse af tilbud. I forbindelse med tilbudsafgivelse skal Tilbudsgiver dog lægge de i udbudsmaterialet anførte skriftlige oplysninger til grund. Tilbudsgiverne kan under besigtigelsen stille spørgsmål, der har umiddelbar tilknytning til det besete, og som ikke er af væsentlig betydning for udbuddet. Andre spørgsmål vil skulle stilles skriftligt. Ordregiver vil udarbejde et kort referat fra besigtigelsen, som vil blive offentliggjort via det elektroniske udbudssystem.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgendefrister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillage angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på www.erhvervsstyrelsen.dk

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
16/11/2021

Send til en kollega

0.049