23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 226-595318
Offentliggjort
22.11.2021
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Skatteforvaltningen

Opdateringer

Rettelse
(26.11.2021)

II.2.6)
Placering af det tekst, der skal ændres:Anslået værdi
I stedet for:
Værdi eksklusive moms: 10000000000.00 DKK
Læses:
Værdi eksklusive moms: 100000000.00 DKK

Rammeaftale om levering af fjernprintsydelser


Skatteforvaltningen

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Skatteforvaltningen
CVR-nummer: 19552101
Postadresse: Brændgårdvej 10
By: Herning
NUTS-kode: DK0 Danmark
Postnummer: 7400
Land: Danmark
Kontaktperson: Redwan Farah
E-mail: Redwan.Farah@adst.dk
Telefon: +45 72371169
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.adst.dk
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/204762
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Skatteankestyrelsen
CVR-nummer: 10242894
Postadresse: Ved Vesterport 6, 4. sal
By: København V
NUTS-kode: DK0 Danmark
Postnummer: 1612
Land: Danmark
Kontaktperson: Redwan Farah
E-mail: Redwan.Farah@adst.dk
Telefon: +45 72371169
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.skatteankestyrelsen.dk
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Skatteministeriet
CVR-nummer: 34730466
Postadresse: Nicolai Eigtveds Gade 28
By: København K
NUTS-kode: DK0 Danmark
Postnummer: 1402
Land: Danmark
Kontaktperson: Redwan Farah
E-mail: Redwan.Farah@adst.dk
Telefon: +45 72371169
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.skm.dk
I.2) Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://eu.eu-supply.com/app/rfq/edittransaction.asp?TID=283986
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://eu.eu-supply.com/app/rfq/edittransaction.asp?TID=283986
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://eu.eu-supply.com/app/rfq/edittransaction.asp?TID=283986
I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Økonomiske og finansielle anliggender

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Rammeaftale om levering af fjernprintsydelser

Sagsnr.: 21-0579293
II.1.2) Hoved-CPV-kode
79570000 Oprettelse af forsendelseslister og postforsendelse
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Ordregiver udbyder en rammeaftale om levering af fjernprintsydelser med én leverandør. Formålet med Rammeaftalen er levering af Fjernprintsydelser og distribution af Digital Post, herunder tilknyttede ydelser. Fjernprint er print, der ikke foregår på Kundens lokationer, og kan være fysisk print og digital hånd-tering af forsendelser. Løsningen skal dermed muliggøre at postbefordre fysisk post til modtageres brevkasse mv. i overensstemmelse med Postlovens regler herom (Lov 2010-12-21 nr. 1536), samt at håndtere digital post i overensstemmelse med reglerne i Lov om Offentlig Digital Post (Lovbekendtgørelse 2016-06-13 nr. 801 om Digital Post fra offentlige afsendere). Rammeaftalen kan benyttes af Skatteministeriets koncern.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 100 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
79570000 Oprettelse af forsendelseslister og postforsendelse
64100000 Postbefordring og kurértjeneste
64000000 Post- og telekommunikationstjenester
64110000 Postbefordring
72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
79571000 Postforsendelse
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK0 Danmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Ordregiver udbyder en rammeaftale om levering af fjernprintsydelser med én leverandør. Formålet med Rammeaftalen er levering af Fjernprintsydelser og distribution af Digital Post, herunder tilknyttede ydelser. Fjernprint er print, der ikke foregår på Kundens lokationer, og kan være fysisk print og digital hånd-tering af forsendelser. Løsningen skal dermed muliggøre at postbefordre fysisk post til modtageres brevkasse mv. i overensstemmelse med Postlovens regler herom (Lov 2010-12-21 nr. 1536), samt at håndtere digital post i overensstemmelse med reglerne i Lov om Offentlig Digital Post (Lovbekendtgørelse 2016-06-13 nr. 801 om Digital Post fra offentlige afsendere). Rammeaftalen kan benyttes af Skatteministeriets koncern.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 60
Pris - Vægtning: 40
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 10 000 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal angive følgende oplysninger i ESPD’et – Del IV.B:

• Den samlede omsætning pr. år i de seneste to disponible regnskabsår

• Egenkapitalens størrelse pr. år i de seneste to disponible regnskabsår

Såfremt Tilbudsgiver er nyetableret, og derfor ikke har aflagt regnskaber for de seneste to dispo-nible regnskabsår, skal Tilbudsgiver alene oplyse de nøgletal, der er tilgængelige på tidspunktet for afgivelse af tilbuddet.

Ordregiver stiller følgende mindstekrav til Tilbudsgivers økonomiske og finansielle formåen:

1) Den samlede årlige omsætning i de seneste to disponible regnskabsår skal minimum udgøre DKK 90.000.000 hvert år.

Baserer Tilbudsgiver sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen beregnes om-sætningen som Tilbudsgiverens og disse andre enheders samlede omsætning i hvert af de to seneste disponible regnskabsår.

Ved sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) beregnes omsætningen som virk-somhedernes samlede omsætning i hvert af de to seneste disponible regnskabsår.

2) Egenkapitalen i de seneste to disponible regnskabsår skal minimum være positiv hvert år.

Baserer Tilbudsgiver sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen beregnes egenkapitalen som Tilbudsgiverens og disse andre enheders samlede egenkapital i hvert af de to seneste disponible regnskabsår.

Ved sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) beregnes egenkapitalen som virk-somhedernes samlede egenkapital i hvert af de to seneste disponible regnskabsår.

Følgende dokumentation for økonomisk og finansiel formåen skal fremlægges, når Ordregiver anmoder herom:

3) Tilbudsgivers årsregnskaber eller uddrag heraf for de seneste to disponible regnskabsår, hvis offentliggørelse af årsregnskaber er lovpligtig i det land, hvor Tilbudsgiver er etableret, eller anden dokumentation for egenkapitalens størrelse samt minimumsomsætningen.

Såfremt Tilbudsgiver er nyetableret, og derfor ikke har aflagt regnskaber for de seneste to dispo-nible regnskabsår, kan Ordregiver anmode Tilbudsgiver om at fremsende en revisorattesteret er-klæring som dokumentation for, at Tilbudsgiver har tilstrækkelig økonomisk kapacitet til at løse den udbudte opgave.

Baserer Tilbudsgiver sig på anden enheds økonomiske og finansielle formåen skal den eller de virksomheder, hvis ressourcer der henvises til, fremsende ovenstående.

Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal ovenstående fremsendes for hver af virksomhederne.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal angive følgende oplysninger i ESPD’et – Del IV. C.:

• En kort beskrivelse af lignende referencer, som Tilbudsgiver har udført i løbet af de seneste tre år.

Ved lignende reference forstås levering af Fjernprintsydelser, hvor der er etableret minimum 5 grænseflader og udsendes årligt minimum 1.500.000 fysiske breve og minimum 800.000 digi-tal post.

Ordregiver stiller følgende mindstekrav til Tilbudsgivers tekniske og faglige formåen:

1) Det er et mindstekrav, at Tilbudsgiver har udført mindst to lignende referencer inden for de seneste tre år.

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Det vil være et kontraktmæssigt krav, at leverandøren og eventuelle underleverandører sikrer medarbejderne løn (herunder særlige ydelser), arbejdstid og andre arbejdsvilkår, som ikke er mindre gunstige end dem, der gælder for arbejde af samme art i henhold til en kollektiv overenskomst indgået af de inden for det pågældende faglige område mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark og som gælder på hele det danske marked.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2021/S 063-160249
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 19/01/2022
Tidspunkt: 10:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 19/01/2022
Tidspunkt: 10:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

1) Tilbudsgiver skal udfylde det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD) for at deltage i udbudsproceduren. Der henvises til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning;

2) Ordregiver skal udelukke Tilbudsgiver fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis Tilbudsgiver er omfattet af en af de i udbudslovens § § 135 og 136 nævnte obligatoriske udelukkelsesgrunde. Loven kan findes på www.retsinformation.dk

3) Ordregiver vil endvidere udelukke Tilbudsgivere fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis der er tale om, følgende forhold: Tilbudsgiver er erklæret konkurs eller er under insolvens- eller likvidationsbehandling, hvis denne aktiver administreres af en kurator eller af retten, hvis denne er under tvangsakkord, hvis dennes erhvervsvirksomhed er blevet indstillet eller denne befinder sig i en lignende situation i henhold til en tilsvarende procedure, der er fastsat i national lovgivning, hvor Tilbudsgiveren er hjemmehørende, jf. udbudslovens § 137,stk. 1, nr. 2);

4) Inden tildeling af endelig rammeaftale vil den Tilbudsgiver, som Ordregiver har besluttet at tildele rammeaftalen, skulle fremlægge dokumentation for så vidt angår udelukkelsesgrundene. Som bevis for, at Tilbudsgiver ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene i udbudslovens § 135, stk. 1 eller 3, og § 137, stk.1, nr. 2 kan fremlægges:

1) Et uddrag fra det relevante register eller tilsvarende dokument udstedt af en kompetentretslig eller administrativ myndighed, der viser, at Tilbudsgiver ikke er omfattet af udelukkelsesgrunde i § 135, stk. 1;

2) Et certifikat udstedt af den kompetente myndighed i det pågældende land som bevis for, at Tilbudsgiveren ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene i de i § 135, stk. 3 og § 137, stk. 1, nr. 2 nævnte tilfælde. For så vidt angår danske tilbudsgivere, kan beviset bestå i en serviceattest. Serviceattester udstedes af Erhvervsstyrelsen. Udsteder Tilbudsgivers land ikke de nævnte certifikater eller dokumenter, kan de erstattes af en erklæring under ed eller erklæring på tro og love i overensstemmelse med udbudslovens § 153, stk. 2. Ordregiver kan ikke udelukke tilbudsgivere, der er omfattet af en eller flere af udelukkelsesgrundene i udbudslovens § § 135-137, såfremt denne har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at tilbudsgiveren er pålidelig i henhold til udbudslovens § 138;

5) Følgende dokumentation for økonomisk og finansiel formåen skal fremlægges, når Ordregiver anmoder herom: Tilbudsgivers årsregnskaber eller uddrag heraf for de seneste 2 disponible regnskabsår, hvis offentliggørelse af årsregnskaber er lovpligtig i det land, hvor Tilbudsgiver er etableret, eller anden dokumentation for egenkapitalens størrelse samt minimumsomsætningen. Såfremt Tilbudsgiver er nyetableret, og derfor ikke har aflagt regnskaber for de seneste 2 disponible regnskabsår, kan Ordregiver anmode Tilbudsgiver om at fremsende en revisorattesteret erklæring som dokumentation for, at Tilbudsgiver har tilstrækkelig økonomisk kapacitet til at løse den udbudte opgave. Baserer Tilbudsgiver sig på anden enheds økonomiske og finansielle formåen skal den eller de virksomheder, hvis ressourcer der henvises til, fremsende ovenstående.

Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal ovenstående fremsendes for hver af virksomhederne;

6) Fyldestgørende referencer angivet i ESPD del IV.C anses for endelig dokumentation vedrørende teknisk og faglig formåen.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over udbud skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 6 måneder efter, at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4.

Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning kan findes på www.naevneneshus.dk.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 3529100
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
17/11/2021

Send til en kollega

0.062