23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 228-599590
Offentliggjort
24.11.2021
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Udbyder

Hovedstadens Beredskab I/S

Udbud af rammeaftale på levering af drejestiger - Nov 2021


Hovedstadens Beredskab I/S

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Hovedstadens Beredskab I/S
CVR-nummer: 35440178
Postadresse: Bag Rådhuset 3
By: København V
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 1550
Land: Danmark
Kontaktperson: Michael Borum Hauge
E-mail: michau@hbr.dk
Telefon: +45 33431000
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/167525127.aspx
Internetadresse for køberprofilen: http://www.hovedstadensberedskab.dk/
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Nordjyllands Beredskab I/S
CVR-nummer: 37084166
Postadresse: Thomas Boss Gade 6
By: Ålborg
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
Postnummer: 9000
Land: Danmark
Kontaktperson: Morten Poulsen
E-mail: mopo@nobr.dk
Telefon: +45 72292127
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.nordjyllandsberedskab.dk
I.2)</span>Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/167525127.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/167525127.aspx
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud af rammeaftale på levering af drejestiger - Nov 2021

Sagsnr.: 2021-0004732-2
II.1.2) Hoved-CPV-kode
34144211 Lastbiler med drejestige
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udbuddet omfatter en rammeaftale om samlet levering af chassis og opbygninger af drejestiger. Herudover indeholder rammeaftalen tilkøb af reservedele til opbygningerne i relation til de drejestiger, der anskaffes på rammeaftalen, i hele drejestigens levetid ( 15 år)

Tryk her https://permalink.mercell.com/167525127.aspx

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 50 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
34114110 Redningskøretøjer
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Hovedudførelsessted:

Region hovedstaden og Region Nordjylland

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet omfatter en rammeaftale om samlet levering af chassis og opbygninger af drejestiger.

Herudover indeholder rammeaftalen tilkøb af reservedele til opbygningerne i relation til de drejestiger, der anskaffes på rammeaftalen, i hele drejestigens levetid ( 15 år )

Det forventede antal opbygninger er kun anslået, og ikke nogen garanti for, at ordregiver aftager et bestemt antal i rammeaftalens løbetid.

Det maksimale antal drejestiger, der kan anskaffes på rammeaftalen, er 12 stk.

Hovedstadens Beredskab I/S og Nordjyllands Beredskab I/S vil indgå hver sin individuelle rammeaftale med vinderen af udbuddet. Der er således tale om en rammeaftale, der indgås af Hovedstadens Beredskab I/S og Nordjyllands Beredskab I/S med en enkelt aktør (vinderen af udbuddet). Den anførte maksimalmængde på 12 drejestiger er udtryk for de to beredskabers maksimale anskaffelser samlet set.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Funktionalitet / Vægtning: 35 %
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 35 %
Pris - Vægtning: 30 %
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 50 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Det er forbundet med betydelige økonomiske, tekniske og personalemæssige omkostninger for Ordregiver at uddanne personale til forskellige stigetyper, vedligeholde af disse samt at operere forskellige reservestiger. Ordregiver ønsker derfor en option på forlængelse af rammeaftalen i 2 x 12 måneder, således at den samlede maksimale varighed af rammeaftalen er 72 måneder.

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Ordregiver vil udvælge de 5 ansøgere, der kan påvise de bedste og mest relevante referencer set i forhold til den konkrete udbudte rammeaftale. Der vil særligt blive lagt vægt på, at de anførte referencer er identiske eller næsten identiske med den af Ordregiver udbudte rammeaftale.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Den økonomiske aktør er optaget i det relevante faglige register i den medlemsstat, hvor denne er etableret, jf. bilag XI til direktiv 2014/24/EU; økonomiske aktører fra visse medlemsstater kan være nødt til at opfylde andre krav i nævnte bilag. Ingen informationer eller certifikater er endnu tilgængelige

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Der stilles følgende minimumskrav til ansøgers økonomiske og finansielle formåen.

Ansøgere skal have en positiv egenkapital i det seneste afsluttede regnskabsår.

Til brug for ovenstående vurdering skal ansøger oplyse om egenkapital i seneste regnskabsår.

Hvis ansøger er en sammenslutning af virksomheder, vil opfyldelsen af minimumskravet ske ud fra en vurdering af egenkapitalen samlet set for deltagerne i sammenslutningen.

Såfremt en ansøger baserer sig på en anden enheds økonomiske og finansielle kapacitet, vil denne enheds årlige egenkapital blive inddraget ved fastlæggelsen af, om minimumskravet er opfyldt.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Der stilles følgende minimumskrav til ansøgers økonomiske og finansielle formåen.

Ansøgere skal have en positiv egenkapital i det seneste afsluttede regnskabsår.

Til brug for ovenstående vurdering skal ansøger oplyse om egenkapital i seneste regnskabsår.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøgeren skal kunne påvise 3 referencer, der dokumenterer, at ansøger har udført lignende aftaler om levering af drejestiger inden for de seneste 3 år.

For at en reference skal kunne anvendes til at opfylde minimumskravet, er det en betingelse, at referencen - ligesom den udbudte rammeaftale - vedrører en samlet leverance af drejestige i form af både chassis og opbygning.

Referencerne kan udgøres både af rammeaftaler, hvor der er foretaget en eller flere enkeltstående leveringer af drejestiger i henhold til rammeaftalen, og af egentlige kontrakter vedrørende et fastlagt antal drejestiger.

For at en reference skal kunne anses for gyldig, er det en betingelse, at der er sket levering i henhold til rammeaftalen eller kontrakten på tidspunktet for afgivelse af ansøgning ved nærværende udbud.

For hver reference ovenfor skal ansøger angive modtager af leverancen, en beskrivelse af aftalens indhold og omfang samt tidspunkt/periode for varetagelse af opgaven.

Ansøgeren skal kunne påvise minimum 3 referencer, der lever op til de krav, der er beskrevet ovenfor.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Ansøgeren skal kunne påvise minimum 3 referencer.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.5) Oplysninger om forhandling
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 21/12/2021
Tidspunkt: 09:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Ordregiver skal henlede opmærksomheden på udbudsmaterialets udbudsbetingelser, hvor vilkårene for ansøgning, tilbudsafgivning og deltagelse i forhandlinger er detaljeret beskrevet. I udbudsbetingelserne er også beskrevet muligheden for at stille spørgsmål til Ordregiver i udbudsprocessen.

Udover de obligatoriske udelukkelsesgrunde finder de frivillige udelukkelsesgrunde i Udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1-4 og nr. 6, anvendelse ved udbuddet. Ansøger skal forholde sig til de relevante udelukkelsesgrunde ved udfyldning af ESPD'et i det elektroniske udbudssystem.

Den tilbudsgiver, der har afgivet det økonomisk mest fordelagtige tilbud, baseret på de endelige tilbud i forhandlingsfasen, vil Ordregiver i nødvendigt omfang anmode om at verificere oplysningerne i det ESPD, der er afgivet i forbindelse med anmodning om prækvalifikation.

Ordregiver vil i forbindelse med verifikationen anmode om, at der fremlægges dokumentation for de relevante udelukkelsesgrunde, hvilket for danske tilbudsgiveres side kan ske ved fremlæggelse af en udvidet serviceattest. Opmærksomheden henledes på, at dokumentationen også skal omfatte den personkreds, der er angivet i udbudslovens § 135, stk. 2 (bestyrelse, direktion, tilsynsråd mv.).

Derudover skal der fremsendes dokumentation for den i ESPD'et anførte egenkapital i seneste regnskabsår, med mindre oplysningerne er offentligt tilgængelige for Ordregiver. De i ESPD'et anførte referenceoplysninger anses for at udgøre endelig dokumentation.

Ordregiver forbeholder sig muligheden for i forbindelse med såvel ansøgningsfasen, tilbudsfasen som forhandlingsfasen at indhente supplerende oplysninger fra ansøgere/tilbudsgivere inden for rammerne af udbudslovens § 159, stk. 5. Dette gør sig eksempelvis gældende i relation til de oplysninger, der skal afgives i forbindelse med ansøgning om prækvalifikation, herunder referenceoplysninger.

Ordregiver vil efter prækvalifikationen og efter den indledende tilbudsafgivning ved udbuddet gennemføre en enkelt forhandlingsrunde med tilbudsgiverne. Der vil således ikke kunne ske tildeling af rammeaftalen på baggrund af de indledende tilbud. Forhandlingsmøderne vil finde sted hos Ordregiver i København, eller såfremt det ønskes, kan mødet også gennemføres som virtuelt Teams-møde. Mødet kan have en varighed på op til 3 timer for hver tilbudsgivers vedkommende. Der vil ikke blive ydet vederlag for deltagelse i forhandlingsproceduren. De nærmere rammer for forhandlingerne er beskrevet i udbudsbetingelserne.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Nævnenes Hus
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799
Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 02.06.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage

regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem

der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for

beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europ&aelig;iske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den

dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstillperioden,

jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige

angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på kr. 20.000 til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
19/11/2021

Send til en kollega

0.094