23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 237-623190
Offentliggjort
07.12.2021
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Bestilling af materiale

https://www.kk.dk/

Udbyder

Københavns Kommune

Udbud af sorteringspunkter


Københavns Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Københavns Kommune
CVR-nummer: 64942212
Postadresse: Njalsgade 13
By: København S
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 2300
Land: Danmark
Kontaktperson: Michael Krøjgaard Kristensen
E-mail: R26E@kk.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://rib-software.dk/udbudsportal
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.kk.dk/
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud af sorteringspunkter

II.1.2) Hoved-CPV-kode
45000000 Bygge- og anlægsarbejder
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

Som led i 'Cirkulær København – Ressource- og Affaldsplan 2024' har Københavns Kommune et mål om at indsamle 70% af husholdningsaffaldet til genanvendelse. Derfor ønsker Københavns Kommune at etablere sorteringspunkter fordelt over byens 10 bydele. Sorteringspunkterne udgør et supplement til eksisterende affaldsordninger til indsamling af husholdningsaffald. Et sorteringspunkt udgøres af et antal affaldsbeholdere - både overjordisk og underjordisk.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 140 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
34000000 Transportudstyr og transporthjælpemidler
34900000 Diverse transportudstyr og reservedele
34923000 Udstyr til vejtrafikregulering
34928300 Sikkerhedsafspærringer
44000000 Byggekonstruktioner og -materialer; andre byggevarer (undtagen elapparatur)
44100000 Materialer til bygge- og anlægsarbejder og hermed beslægtede varer
44113000 Vejbygningsmaterialer
45112000 Udgravning og fjernelse af jord
45112400 Udgravning
45200000 Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder
45232000 Arbejder og følgearbejder i forbindelse med rørledninger og kabler
45233220 Belægningsarbejde på veje
45233250 Belægningsarbejde, undtagen vejbelægninger
45233300 Funderingsarbejde i forbindelse med anlæg af hovedveje, veje, gader og gangstier
45520000 Udlejning af jordflytningsudstyr med betjeningspersonale
34922100 Kørebaneafmærkninger
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK011 Byen København
Hovedudførelsessted:

København

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Københavns Kommune har ambitiøse målsætninger i relation til cirkulær økonomi, og ønsker som led i dette arbejde at etablere sorteringspunkter fordelt over byens 10 bydele inden Q1 2024.

Etablering af sorteringspunkter er en indsats i 'Cirkulær København – Ressource- og Affaldsplan 2024'. Cirkulær København indeholder tre konkrete mål:

- 70% af husholdningsaffaldet og det lette erhvervsaffald skal indsamles til genanvendelse

- 59.000 ton CO2-reduktion

- Tredobling af genbrug

Indsatsen om etablering af sorteringspunkter skal understøtte opnåelse af målet om indsamling af 70% af husholdningsaffaldet til genanvendelse. Sorteringspunkterne udgør et supplement til eksisterende affaldsordninger til indsamling af husholdningsaffald.

Opgaven, som skal udbydes, er at forestå anlæg af sorteringspunkter. Den udbudte entrepriseopgave omfatter følgende arbejder:

- Anlægsarbejder

- Jord- og muldarbejder

- Brolægning inkl. sætning af kantsten mv.

- Grusarbejder

- Asfaltarbejder

- Afvandingsarbejder

- Ledningsomlægninger

- Etablering af kørebaneafmærkning

- Opsætning af skilte og tavler

- Afhentning fra lager og montering af fundamenter for 3 typer affaldsbeholdere

- Afhentning fra lager, opsætning og montering af 3 typer affaldsbeholdere

- "Låg" til midlertidig afdækning af betonkasser til nedgravet beholder, jf. bilag B

- Trafikomlægning/-afvikling

- Projektering og udførelse af evt. midlertidige konstruktioner.

- Prøvegravninger

- Detailopmålinger

- Samprojektering med bygherre og hovedrådgiver

- Modtagekontrol og lagerføring af affaldsbeholdere

- Modtagekontrol og lagerføring af fundamenter til affaldsbeholdere

- Arbejdsmiljøkoordinering under udførelse (AMK-B)

Ordregiver udbyder kontrakten for projektet som en rammeaftale baseret på AB 18 (Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed 18).

Etableringen af sorteringspunkterne udføres i hovedentreprise med tidlig inddragelse af entreprenøren, da Ordregiver ønsker at indgå et partnerskab, som skal danne grundlag for et længerevarende og tillidsbaseret samarbejde om planlægning, projektering og udførelse af opgaven. Det er således Ordregivers ønske at drage nytte af entreprenørens erfaringer og kompetencer i projektet.

Den udbudte rammeaftale tildeles de to tilbudsgivere, som afgiver de økonomisk mest fordelagtige tilbud. Det er Ordregivers forventning, at den tilbudsgiver, som efter evalueringen af de endelige tilbud har afgivet det økonomisk mest fordelagtige tilbud - og dermed rangeres som nummer 1 - skal varetage alle Projekter under Rammeaftalen.

Den tilbudsgiver, som efter evalueringen af de endelige tilbud har afgivet det næstmest, økonomisk mest fordelagtige tilbud - og dermed rangeres som nummer 2 – vil ikke få tildelt opgaver under Rammeaftalen, medmindre Rammeaftalen med nummer 2 "aktiveres" af Ordregiver i henhold til bestemmelserne herom i Rammeaftalens afsnit 19. Den rammeaftale, som tildeles "nr. 2", har derved karakter af en hvilende rammeaftale.

For yderligere beskrivelse af opgaven og samarbejdet henvises til udbudsmaterialet.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 168 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 3
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Ordregiver forventer at prækvalificere tre (3) ansøgere.

Såfremt der modtages flere end tre konditionsmæssige ansøgninger om prækvalifikation, vil Københavns Kommune foretage en udvælgelse blandt disse ansøgere.

Udvælgelsen af ansøgere, der opfordres til at afgive tilbud, sker efter en vurdering af, hvilke ansøgere der har dokumenteret de mest relevante leverancer af de ydelser, som rammeaftalen omfatter, jf. beskrivelsen i udbudsbekendtgørelsens pkt. II.1.4) og II.2.4).

I vurderingen bliver der lagt vægt på, at:

- Ansøger kan påvise erfaring med opgaver med omfattende koordinering med ledningsejere

- Ansøgere kan påvise erfaring med opgaver med omfattende dybe udgravninger under snævre pladsforhold

- Ansøger kan påvise erfaring med opgaver med tidlig inddragelse, dvs. opgaver hvor entreprenøren har været involveret i samprojektering med bygherre og Rådgiver.

- Ansøger kan påvise erfaring med flere sideløbende anlægsarbejder inden for samme entreprise.

Herunder lægges der vægt på, at ansøger kan fremvise referencer, hvor ansøger har udført flere af ovenstående opgaver i forbindelse med den samme leverance.

Udvælgelsen sker alene på baggrund af ansøgers beskrivelse i referencerne. Det kan derfor være fordelagtigt for ansøger at beskrive omfanget og indholdet af sine referencer udførligt, og herunder påpege forhold, der gør den enkelte reference særligt sammenlignelig med rammeaftalen.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Under punkt II.1.5) er angivet den værdi, som Ordregiver forventer at få udført arbejde for, under Rammeaftalen. Værdien under punkt II.2.6) angiver den maksimale ramme for indkøb under Rammeaftalen.

Udbudsmaterialet er frit, direkte og fuldt elektronisk tilgængeligt på Byggeweb på https://www.rib-software.dk/udbudsportal under Byggeweb nr. TN750805A.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal afgive følgende oplysninger, som et foreløbigt bevis for, at ansøger opfylder mindstekrav til egnethed i relation til økonomisk og finansiel formåen:

- Ansøgers egenkapital for hvert af de 3 seneste disponible regnskabsår

- Ansøgers samlede omsætning for hvert af de 3 seneste disponible regnskabsår

- Ansøgers soliditetsgrad i det seneste disponible regnskabsår

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

- Ansøger i hvert af de 3 seneste disponible regnskabsår har haft en egenkapital på mindst 50.000.000 DKK,

- Ansøger i hvert af de 3 seneste disponible regnskabsår har haft en samlet omsætning på mindst 250.000.000 DKK, og

- Ansøger i det seneste regnskabsår har haft en soliditetsgrad på mindst 15 %

Såfremt ansøger baserer sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen, beregnes egenkapitalen/omsætningen som virksomhedens og disse andre enheder samlede egenkapital/omsætning i det/de seneste disponible regnskabsår. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) beregnes egenkapitalen/omsætningen som virksomhedernes samlede egenkapital/omsætning i det/de seneste disponible regnskabsår.

Særligt for soliditetsgrad bemærkes, at der for konsortier udregnes en samlet (fælles) soliditetsgrad, som skal opfylde mindstekravet. Den samlede soliditetsgrad på (i) totalen af konsortiedeltagernes egenkapital og (ii) på totalen af konsortiedeltagernes aktiver i det senest afsluttede regnskabsår. For et konsortium bestående af Konsortiedeltager 1 og Konsortiedeltager 2 ser beregningsformen således ud: Soliditetsgrad=(100x[Egenkapital for Konsortiedeltager 1]+[Egenkapital for Konsortiedeltager 2])/([Aktiver for Konsortiedeltager 1]+[Aktiver for Konsortiedeltager 2])

Tilsvarende beregningsmetode bruges, hvis ansøger baserer sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen for at opfylde mindstekravet (støttende enheder).

Hvis en enhed stiller økonomisk og finansiel formåen til rådighed for tilbudsgivers opfyldelse af sine forpligtelser i henhold til den indgåede rammeaftale, hæfter den indestående virksomhed solidarisk for tilbudsgivers gennemførelse af rammeaftalen.

Oplysningerne angives i ESPD afsnit IV.B, og bør angives på følgende vis:

- Egenkapital under "Finansielle nøgletal"

- Samlede omsætning under "Samlet årsomsætning"

- Soliditetsgrad under "Øvrige økonomiske og finansielle krav"

Tilbudsgiverne skal fremlægge dokumentation for, at minimumskravene til egnethed er opfyldt, jf. udbudslovens § 152, medmindre Ordregiver kan skaffe certifikaterne eller de relevante oplysninger direkte gennem adgang til en national database, eller Ordregiver allerede er i besiddelse af den fornødne dokumentation fra tidligere gennemførte udbudsprocedurer, jf. udbudslovens § 151, stk. 5. Dokumentation for egnethed kan eksempelvis udgøre årsregnskaber, medmindre dokumentation for opfyldelse af de økonomiske mindstekrav ligger offentlig tilgængelig, og Ordregiver derved selv kan tilgå dokumentationen.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal afgive følgende oplysninger, som et foreløbigt bevis for, at ansøger opfylder mindstekrav til egnethed i relation til teknisk og faglig formåen:

- Ansøger skal aflevere referencer for de mest betydelige og sammenlignelige leverancer, jf. udbudsbekendtgørelsens pkt. II.1.4 og II.2.4, der er udført inden for de seneste fem (5) år inden ansøgningsfristen for prækvalifikation.

Der skal maksimalt fremlægges fem (5) referencer pr. ansøgning, uanset om ansøger er en enkelt virksomhed, om ansøger baserer sig på andre enheders tekniske formåen, eller om der er tale om en sammenslutning af virksomheder. Såfremt der angives mere end fem (5) referencer, vil der alene blive lagt vægt på de første fem (5) referencer angivet i ansøgningen.

Hver reference bedes indeholde en kort beskrivelse af den udførte leverance, herunder:

- Hvilke af de under punkt II.1.4) og II.2.4) i udbudsbekendtgørelsen anførte ydelser leverancen vedrørte:

- Omfanget af ydelserne

- Ansøgers rolle(r) i udførelsen af de enkelte ydelser under leverancen.

Endvidere bedes for hver reference angivet den økonomiske værdi af leverancen (beløb), dato for leverancen, samt navn på kunden (modtager). Ved angivelse af dato for leverancen bedes ansøger angive datoen for påbegyndelse og afslutning. Hvis dette ikke er muligt, f.eks. fordi opgaverne er udført løbende, bedes ansøger i beskrivelsen af leverancen angive, hvordan datoen er angivet.

Kun referencer, der vedrører ydelser, som er udført på ansøgningstidspunktet, vil indgå i vurderingen af om ansøgers tekniske og faglige formåen er opfyldt. Hvis der er tale om en igangværende opgave, er det således alene den del af ydelserne, der allerede er udført på ansøgningstidspunktet, som vil indgå i vurderingen af referencen.

Oplysningerne angives i ESPD afsnit IV.C.

Der er tilladt at vedlægge ansøgningen korte beskrivelser af referencer som et supplement til/eller i stedet for at udfylde referencer i ESPD-dokumentet (hver reference bør maximalt fylde 2 A4-sider inklusive visualiseringer, illustrationer m.v.)

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

- Ansøger har minimum én reference omfattende 10 forskellige sideløbende anlægsarbejder, eller driftsarbejder inden for samme entreprise,

- Ansøger har minimum én reference på anlægsarbejde med en kontraktværdi på mindst 75.000.000 DKK, og

- Ansøger har minimum én reference på anlægsarbejde udført i bynært område på mindst 20.000.000 DKK.

Det er muligt for én reference at omfatte flere mindstekrav.

For så vidt angår dokumentation for tilbudsgivers tekniske og faglige formåen, vil referencerne i ESPD'et, eller vedlagt som bilag til ESPD'et, udgøre den endelige dokumentation.

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Der i relevant omfang i Rammeaftalen fastsat krav i relation til samfundsansvar som formuleret i de konventioner, der ligger til grund for principperne i FN's Global Compact.

Der er i Rammeaftalen endvidere stillet kontraktmæssige krav til sikring af arbejdstagerrettigheder samt beskæftigelse af praktikanter i forbindelse med udførelse af arbejde under Rammeaftalen.

Endvidere er der stillet krav til sikkerhedsstillelse.

Kravene fremgår af udbudsmaterialet.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med flere aktører
Højeste antal påtænkte deltagere i rammeaftalen: 2
IV.1.5) Oplysninger om forhandling
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 11/01/2022
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 18/01/2022
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

A) I sin helhed håndteres udbudsforretningen digitalt via Byggeweb. Det betyder, at alt relevant materiale, herunder udbudsmaterialet, ændringer i udbudsmaterialet, spørgsmål og svar mv. bliver stillet, besvaret og publiceret via førnævnte udbudssystem. Herudover afholdes licitation elektroniske i Byggeweb Udbud efter afgivelse af de endelige tilbud. For at få adgang til udbudsmaterialet og deltage i processen, skal interesserede virksomheder registrere sig online som tilbudsgiver i Byggeweb (det er gratis at oprette sig som bruger i systemet). Registrering i systemet sker under "Ny bruger". Spørgsmål vedrørende anvendelsen af systemet, herunder tekniske spørgsmål, skal stiles til Byggeweb (RIB A/S) via telefon på (+45) 35245250 eller via e-mail på support@rib-software.dk.

B) Ansøger skal i sin ansøgning udfylde og indgive et ESPD. ESPD tjener som et foreløbigt bevis for de i udbudslovens § 148 nævnte forhold. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium), skal der indgives et særskilt ESPD for hver af de deltagende økonomiske aktører. Såfremt ansøgeren baserer sig på andre enheders formåen, skal der indgives et særskilt ESPD for hver af de enheder, som ansøgeren baserer sig på. Støttende enheder bedes underskrive ESPD'et. Efter prækvalifikation og inden afgivelse af indledende tilbud skal de prækvalificerede tilbudsgivere i henhold til udbudslovens § 151, stk. 2 fremlægge en serviceattest eller tilsvarende som dokumentation for, at der ikke er grundlag for udelukkelse. Serviceattesten må højst må være 9 måneder gammel regnet fra tidspunktet, hvor Ordregiver anmoder om serviceattesten.

C) Københavns Kommune skal udelukke en ansøger fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis ansøgeren er omfattet af de i udbudslovens §§ 135 og 136 nævnte obligatoriske udelukkelsesgrunde. Københavns Kommune vil desuden udelukke en ansøger, der er omfattet af de frivillige udelukkelsesgrunde anført i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1-4 og nr. 6.

Såfremt ansøger findes at være omfattet af en udelukkelsesgrund, har ansøger mulighed for at iværksætte en procedure om "self-cleaning", jf. udbudslovens § 138.

D) Københavns Kommune kan anmode ansøgere/tilbudsgivere om at supplere, præcisere eller fuldstændiggøre ansøgningen/tilbuddet efter udbudslovens § 159, stk. 5, hvis ansøgning/tilbuddet ikke opfylder udbudsmaterialets formelle krav.

E) Københavns Kommune er indstillet på at gøre tidsplanen for etableringen af sorteringspunkterne til genstand for forhandling i forbindelse med forhandlingsmøderne.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Internetadresse: https://klfu.naevneneshus.dk/
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v., gælder følgende frister for indgivelse af klage: Klage over ikke at være blevet udvalgt, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. Lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens §2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2. I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden: 1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort; 2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen; 3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4; 4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstillperioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Internetadresse: https://www.kfst.dk/
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
02/12/2021

Send til en kollega

0.046